Servicebetingelser

Sidst ændret: 27. juli 2021

Denne oversættelse er udelukkende udarbejdet for nemheds skyld, og den engelsksprogede version vil have fortrinsret i tilfælde af eventuelle afvigelser.

Slået op: 27. juli 2021
Gældende fra: 26. august 2021

Disse servicevilkår ("Vilkår") udgør en aftale mellem Dropbox, Inc, hvis du er baseret i USA, dets territorier og besiddelser, Canada eller Mexico ("Nordamerika") eller Dropbox International Unlimited Company, hvis du er baseret uden for Nordamerika (hver især, i forbindelse med disse vilkår "DocSend", "os", "vi" eller "vores") og den part, der accepterer disse vilkår ("kunde", "du/dig" eller "din/dit/dine"). Disse vilkår gælder for din adgang til og brug af tjenesterne. Ved at få adgang til eller bruge tjenesterne accepterer du disse vilkår, bekræfter, at du har læst og forstået disse vilkår, og accepterer at være bundet af disse vilkår. Bemærk venligst, at Dropbox' tjenestevilkår, Dropbox' forretningsaftale, Dropbox' persondatapolitik og andre vilkår, der findes på Dropbox-webstedet, ikke gælder for DocSend-tjenesterne.

Hvis du accepterer disse vilkår med henblik på en organisations benyttelse af tjenesterne, accepterer du denne aftale på vegne af den pågældende organisation. Du skal have være bemyndiget til at binde den pågælende organisation til disse vilkår, ellers må du ikke tilmelde dig Tjenesterne.

1.       Tjenester.

1.1.   Adgang. Disse vilkår gælder for adgangen til og brugen af tjenesterne og enhver tilknyttet software, som kunden har bestilt via en bestillingsformular. Kunden kan få adgang til og bruge tjenesterne i overensstemmelse med vilkårene.

1.2.   Ændringer. DocSend kan opdatere tjenesterne fra tid til anden. Hvis DocSend ændrer tjenesterne på en måde, der i væsentlig grad reducerer deres funktionalitet, vil DocSend informere kunden herom via den e-mailadresse, der er knyttet til kontoen, og kunden kan inden for 30 dage efter ændringen give besked om, at kunden ønsker at opsige vilkårene. Retten til opsigelse af vilkårene gælder ikke opdateringer af funktioner, der leveres som betaversion eller til evaluering.

1.3.   Software.

Generelt. Nogle af tjenesterne giver kunden og slutbrugerne mulighed for at downloade software, som kan blive opdateret automatisk. DocSend giver hermed kunden i løbet af løbetiden en begrænset ikke-eksklusiv licens til at bruge softwaren udelukkende i forbindelse med tjenesterne og i overensstemmelse med vilkårene. Denne licens kan ikke overdrages (i henhold til paragraf 16.2), er uigenkaldelig (med undtagelse af som anført i paragraf 8), kan ikke sublicenseres og betales fuldt ud ved kundens betaling af gebyrerne.

b.   Open source. Hvis nogen af softwarens komponenter tilbydes under en open source-licens, vil DocSend stille licensen til rådighed for kunden, og i det omfang, bestemmelserne i denne licens giver kunden yderligere rettigheder, vil bestemmelserne for den licens udtrykkeligt tilsidesætte nogle af bestemmelserne i vilkårene med hensyn til den pågældende komponent af softwaren.

1.4.   Tjenestespecifikke vilkår. Visse tjenester eller dele af dem kan være underlagt yderligere vilkår, herunder vilkår og betingelser fra tredjeparter, der er specifikke for de pågældende tjenester og er beskrevet i de tjenestespecifikke vilkår. Ved at få adgang til eller bruge tjenester, der er omfattet af de tjenestespecifikke vilkår, accepterer du de gældende tjenestespecifikke vilkår. Hvis der er en konflikt mellem disse vilkår og de tjenestespecifikke vilkår, vil de tjenestespecifikke vilkår have forrang for de relevante tjenester eller dele heraf. Din brug af tjenesterne kan også være underlagt yderligere politikker, retningslinjer eller regler, som vi offentliggør på tjenesterne eller stiller til rådighed for dig.

1.5.   Referencematerialer. DocSend kan gøre visse referencematerialer, herunder uden begrænsning en fortrolighedsaftale, tilgængelige via tjenesterne. Sådanne materialer er udelukkende til informationsformål, og DocSend giver ingen erklæringer eller garantier med hensyn til deres gyldighed, pålidelighed eller tilstrækkelighed. Materialet, herunder fortrolighedsaftalen, er ikke beregnet til at (a) udgøre juridisk rådgivning eller (b) skabe et advokat-klient-forhold. Kunden anerkender og accepterer, at hver enkelt situation er meget specifik og kræver kendskab til både statslige og føderale love. Derfor bør alle parter søge juridisk rådgivning hos en autoriseret advokat i de relevante jurisdiktioner.

1.6.   DocSend-rettigheder. DocSend forbeholder sig ret til at få adgang til kundens konto, hvis det er nødvendigt for at kunne levere tjenesterne.  Endvidere accepterer kunden, at vi kan, men ikke er forpligtet til at: (a) overvåge tjenesterne eller kundedataene for overtrædelser af disse vilkår og for overholdelse af vores politikker; (b) nægte, begrænse adgangen til eller tilgængeligheden af, eller fjerne eller deaktivere adgangen til materialerne eller kundedata eller dele heraf uden forudgående varsel til kunden, når som helst af en hvilken som helst årsag (herunder ved modtagelse af krav eller påstande fra tredjeparter eller myndigheder vedrørende kundedata) eller uden nogen grund overhovedet; (c) rapportere til retshåndhævende myndigheder og/eller tage retslige skridt mod enhver, der overtræder disse vilkår; eller (d) administrere tjenesterne på en måde, der er designet til at beskytte vores og tredjeparters rettigheder og ejendom eller til at lette tjenestens korrekte funktion.

1.7.   Tredjepartstjenester og -materialer. Tjenesterne kan indeholde links til tredjepartstjenester og tredjepartsmaterialer. DocSend ejer eller driver ikke disse tredjepartstjenester, og vi støtter ikke nogen tredjepartstjenester eller tredjepartsmaterialer. Hvis kunden får adgang til eller bruger tredjepartstjenester eller tredjepartsmaterialer: (a) er kunden alene ansvarlig for denne adgang og brug; (b) er DocSend ikke ansvarlig for nogen handling eller undladelse fra tredjepartens side eller for tilgængeligheden, nøjagtigheden, det relaterede indhold, produkter eller tjenester fra tredjepartstjenester eller tredjepartsmaterialer; og (c) gælder disse vilkår ikke for tredjepartstjenesterne. Før du får adgang til eller bruger en tredjepartstjeneste, bør du læse tredjepartstjenestens vilkår og betingelser, persondatapolitik og alle tredjepartstjenestens andre dokumenter og informere dig selv om vilkårene, politikkerne og praksis for tredjepartstjenesten.

2.      Kundens forpligtelser.

2.1.   Registrering. For at kunne bruge tjenesterne skal kunder og slutbrugere først registrere sig hos os via vores online-registreringsproces og blive godkendt ved at følge de godkendelsesprotokoller, som kunden har leveret. Kontooplysninger skal være nøjagtige, aktuelle og fuldstændige, og kunden accepterer at holde disse oplysninger ajourførte. Kontooplysninger vil være omfattet af DocSends persondatapolitik for de relevante tjenester.

2.2.   Slutbrugere.

a.   Klargøring. Kunden kan oprette slutbrugerkonti op til det antal slutbrugerlicenser, der er købt via en eller flere bestillingsformularer. Hver slutbrugerkonto kræver en betalt slutbrugerlicens, og slutbrugerkonti må ikke deles af flere personer.

b.   Yderligere slutbrugere. Tjenesterne kan konfigureres til at give administratorer eller slutbrugere mulighed for at købe yderligere slutbrugerlicenser. Kunden er ansvarlig for at forstå indstillingerne og kontrollerne for tjenesterne i forbindelse med køb af slutbrugerlicenser og klargøring af nye slutbrugerkonti. DocSend opkræver kunden det relevante pro rata-beløb for yderligere slutbrugerlicenser baseret på kundens aktuelle pris, medmindre andet er angivet på bestillingsformularen.

2.3.   Kundegodkendelse. Kunderne er ansvarlige for at opretholde fortroligheden af de godkendelsesmetoder, de bruger til at få adgang til tjenesterne, herunder deres godkendelsesoplysninger. Kunden og dennes slutbrugere må ikke dele godkendelsesoplysningerne eller uden DocSends tilladelse give andre adgang til eller overføre kundens konto eller en slutbrugerkonto til andre uden DocSends tilladelse.

2.4.  Uautoriseret brug eller adgang. Kunden skal forhindre sine slutbrugeres uautoriserede brug af tjenesterne og bringe enhver uautoriseret brug af eller adgang til tjenesterne til ophør. Tjenesterne er ikke beregnet til slutbrugere under 13 år i USA eller 16 år uden for USA. Kunden skal sikre, at denne ikke tillader personer under 13 år i USA eller 16 år uden for USA at bruge tjenesterne. Kunden er ansvarlig for enhver aktivitet, der udføres på hans konto, uanset om kunden har godkendt denne aktivitet eller ej. Du skal straks skriftligt underrette DocSend om enhver uautoriseret brug af din konto ved at sende en e-mail til [e-mail beskyttet].

2.5.   Begrænsninger. Kunden må kun få adgang til og bruge tjenesterne til lovlige formål.  Kunden vil ikke (og vil ikke tillade nogen tredjepart at): (a) underlicensere, videresælge, udleje, lease, overdrage, tildele, time share eller på anden måde kommercielt udnytte eller stille tjenesterne, softwaren eller slutbrugerlicenser til rådighed for en tredjepart; (b) bruge tjenesterne på en ulovlig måde (herunder i strid med love om data, persondata eller eksportkontrol) eller på en måde, der forstyrrer eller afbryder integriteten eller ydelsen af tjenesterne eller deres komponenter; (c) ændre, tilpasse eller hacke tjenesterne for at få eller på anden måde forsøge at få uautoriseret adgang til tjenesterne eller deres relaterede systemer eller netværk; (d) omgå, deaktivere eller på anden måde forstyrre sikkerhedsrelaterede funktioner i tjenesterne eller funktioner, der forhindrer eller begrænser brugen eller kopiering af materialer eller håndhæver begrænsninger i brugen af materialer; eller (e) kopiere, ændre, skabe et afledt værk af, foretage reverse engineering af, reverse assemble eller på anden måde forsøge at opdage kildekoden.  Kunden skal overholde alle adfærdskodekser, politikker eller andre meddelelser, som DocSend giver eller offentliggør i forbindelse med tjenesterne, og kunden skal straks underrette DocSend, hvis vedkommende får kendskab til et sikkerhedsbrud i forbindelse med tjenesterne. Kunden accepterer ikke at få adgang til tjenesterne på andre måder end gennem den grænseflade, som DocSend stiller til rådighed for adgang til tjenesterne, medmindre vi specifikt har givet tilladelse hertil i en separat skriftlig aftale underskrevet af en autoriseret underskriver fra DocSend.

2.6.   Acceptabel brug.  Når kunden bruger tjenesterne, accepterer kunden, at den: (a) erklærer og garanterer, at den ejer eller har tilstrækkelige rettigheder til at uploade kundedata på eller via tjenesterne; (b) ikke vil kopiere, uploade, downloade eller dele kundedata, medmindre den har lovlig ret til at gøre det; (c) ikke vil uploade indhold, der krænker DocSends rettigheder eller tredjeparters rettigheder, herunder retten til fortrolighed eller offentliggørelse, intellektuelle ejendomsrettigheder eller kontraktrettigheder; (d) fuldt ud vil overholde alle tredjepartslicenser vedrørende kundedata, herunder betale alle royalties, gebyrer og andre beløb vedrørende indhold, der uploades til tjenesterne; (e) ikke vil uploade eller indsende indhold, der (i) er ærekrænkende, skadeligt, forstyrrende, ulovligt, upassende, krænkende, ukorrekt, pornografisk, vulgært, uanstændigt, blasfemisk, hadefuldt, racistisk eller etnisk krænkende, obskønt, utugtigt, lascivt, beskidt, truende, voldeligt, chikanerende eller på anden måde anstødeligt; (ii) tilskynder til, opfordrer til eller truer med fysisk skade mod andre, herunder indhold, der fremmer racisme, bigotteri, sexisme, religiøs intolerance eller skade mod en gruppe eller et individ; eller (iii) indeholder materiale, der anmoder om personlige oplysninger fra personer under 13 år eller udnytter nogen på en seksuel, voldelig eller ulovlig måde; (f) ikke vil bruge tjenesterne til ulovlige eller uautoriserede formål, herunder indsamling af brugernavne og/eller e-mailadresser fra andre brugere ad elektronisk vej eller på anden måde med det formål at sende uopfordrede e-mails eller anden elektronisk kommunikation eller deltage i uautoriseret framing af eller linking til tjenesterne uden forudgående udtrykkeligt skriftligt samtykke underskrevet af en autoriseret underskriver fra DocSend; (g) ikke vil uploade eller indsende indhold, der udgør, indeholder, installerer eller forsøger at installere eller promovere spyware, malware eller anden computerkode, uanset om det er på DocSends eller andres computere eller udstyr, der er beregnet til at gøre det muligt for dig eller andre at indsamle oplysninger om eller overvåge en anden parts onlineaktiviteter eller andre aktiviteter; (h) ikke vil sende kædebreve, masse- eller junkmails eller forstyrre, afbryde eller skabe en unødig belastning af tjenesterne eller de netværk eller systemer, der er forbundet med tjenesterne, herunder hacking af tjenesterne eller brug af tjenesterne til at sende uopfordrede eller kommercielle e-mails, bulletiner, kommentarer eller anden kommunikation; og (i) ikke vil udgive sig for at være en anden person eller enhed, give falske eller vildledende identifikations-, betalings- eller adresseoplysninger eller krænke privatlivets fred eller krænke personlige eller ejendomsretlige rettigheder for en person eller enhed.

3.       Data.

3.1.   Begrænsninger. Disse vilkår udgør kundens instrukser til DocSend om at behandle kundedata. DocSend, DocSends personale og dets underleverandører vil kun behandle, få adgang til, bruge, opbevare og overføre kundedata, som kunden instruerer, for at levere tjenesterne og som angivet i disse vilkår.

3.2.   Sikkerhedskopiering og opbevaring. Kunden er ansvarlig for opbevaring og sikkerhedskopiering af kundedata. DocSend er ikke ansvarlig for tab eller forringelse af kundedata eller for omkostninger eller udgifter i forbindelse med sikkerhedskopiering eller genoprettelse af kundedata. Kunden anerkender derfor, at denne har det fulde ansvar for passende sikkerhedskopiering og opbevaring af kundedata, og at det er kundens ansvar at bruge en sikker krypteret forbindelse til at kommunikere med tjenesterne, hvis vedkommende ønsker at beskytte overførslen af data eller filer til DocSend. DocSend har intet ansvar over for dig for enhver forvanskning, sletning, ødelæggelse eller tab af kundedata.

3.3.   Aggregerede/anonyme data. DocSend kan generere data, der er blevet afidentificeret, anonymiseret og aggregeret med andre afidentificerede, anonymiserede data (herunder fra andre kunder) baseret på kundens brug af tjenesterne og bruge sådanne data til et af følgende formål: intern forskning og udvikling; udvikling af værktøjer, metoder, algoritmer og processer; maskinlæring; risikostyring; forebyggelse af svig; forbedring af produkter, tjenester og funktioner; udvikling af nye produkter, tjenester og funktioner; og udførelse og fremme af DocSends forretning.

3.4.   Overholdelse. Kunden er ansvarlig for at bibeholde og opbevare kundedata i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hvis kunden er juridisk forpligtet til at opbevare eller gemme kopier af kundedata, skal kunden gøre dette ved hjælp af sine egne faciliteter.

3.5.   Dataoverførsel. DocSend kan overføre kundedata til og få adgang til, bruge og opbevare kundedata andre steder end i kundens land. I det omfang kundedata omfatter persondata, der er omfattet af CCPA eller GDPR, og som DocSend behandler på kundens vegne, er kunden og DocSend enige om DocSends tillæg om databehandling, som er indarbejdet ved henvisning i disse vilkår. Udtrykkene "CCPA", "GDPR", "persondata" og "behandling" har den betydning, der er defineret i DocSends tillæg om databehandling.

4.       Intellektuel ejendomsret.

4.1.   Forbehold af rettigheder. Med undtagelse af det, der er anført heri, giver disse vilkår ikke: (a) DocSend nogen intellektuelle ejendomsrettigheder til kundedata; eller (b) kunden nogen intellektuelle ejendomsrettigheder til tjenesterne, materialerne eller DocSend-varemærker og -varemærkeegenskaber. Kunden anerkender, at den kun opnår en begrænset ret til at bruge tjenesterne, og at uanset enhver brug af ordene "køb", "salg" eller lignende begreber, overføres ingen ejerskabsrettigheder til kunden (eller dennes slutbrugere) i henhold til denne aftale.

4.2.   Begrænset tilladelse. Kunden giver kun DocSend de begrænsede rettigheder, der med rimelighed er nødvendige for, at DocSend kan levere tjenesterne i overensstemmelse med disse vilkår. Denne begrænsede tilladelse omfatter også underleverandører eller underdatabehandlere.

4.3.   Feedback. Vær opmærksom på, at vi kan bruge feedback, der sendes til os i enhver form eller på enhver måde uden nogen forpligtelse over for kunden. Ved at indsende feedback til os: (i) overdrager kunden alle sine rettigheder, ejendomsrettigheder og interesser i og til al sådan feedback til DocSend; og (ii) accepterer kunden at yde enhver rimelig assistance, der er nødvendig for at dokumentere og opretholde DocSends rettigheder til feedback. I tilfælde af at en sådan overdragelse ikke er gyldig, accepterer og giver kunden DocSend en royaltyfri, verdensomspændende, evig licens til at bruge eller inkorporere feedback i tjenesterne.

5.       Yderligere vilkår for DocSend Signature. Brugen af DocSend Signature er underlagt disse vilkår og de tjenestespecifikke vilkår, der er beskrevet i dette afsnit 5. Ved at bruge DocSend Signature accepterer kunden følgende:

5.1.   Ved at bruge DocSend Signature accepterer kunden at handle elektronisk og underskrive elektroniske optegnelser ved elektronisk underskrift.

5.2.   Hvis kunden bruger DocSend Signature på vegne af en virksomhed, et selskab eller en anden juridisk enhed, erklærer du, at du har myndighed til at binde virksomheden eller enheden til den elektroniske optegnelse, du sender eller accepterer via DocSend Signature.

5.3.   Kunden har eksklusiv kontrol over og ansvar for indholdet, kvaliteten og formatet af enhver elektronisk optegnelse. Intet i disse vilkår gør DocSend til en part i en elektronisk optegnelse, der er underskrevet eller delt via DocSend Signature.

5.4.   Kunden er bundet af enhver elektronisk underskrift foretaget på dens vegne af enhver person via DocSend Signature. Kunden anerkender, at brugen af elektroniske underskrifter og elektroniske optegnelser er underlagt udenlandske, føderale og statslige love og love i andre jurisdiktioner og accepterer, at den er ansvarlig for at overholde alle sådanne love.

5.5.   Elektroniske underskrifter på visse typer elektroniske optegnelser er muligvis ikke gyldige, kan håndhæves eller har juridisk virkning (f.eks. testamenter eller aftaler vedrørende familieret). Kunden accepterer, at den er eneansvarlig for at afgøre, om elektroniske optegnelser, der er underskrevet via DocSend Signature, er gyldige, kan håndhæves eller har juridisk virkning, og vi har intet sådant ansvar. DocSend fremsætter ingen erklæringer eller garantier for, at elektroniske optegnelse, der er underskrevet via DocSend, er gyldige, kan håndhæves eller har retsvirkning.

5.6.   DocSend Signature er designet til forretningstransaktioner, ikke forbrugertransaktioner. Nogle forbrugerbeskyttelseslove kan stille særlige krav til elektroniske underskrifter og elektroniske optegnelser i forbindelse med forbrugertransaktioner. Forbrugertransaktioner involverer generelt personer, der via en transaktion får produkter eller tjenester, der primært bruges til personlige formål, familie- eller husholdningsformål. Disse krav kan omfatte afsløring og papirkopier af elektroniske optegnelser. DocSend Signature opfylder ikke nogen af disse krav og andre juridiske krav. Kunden må ikke bruge DocSend Signature i forbindelse med forbrugertransaktioner.

5.7.   Kunden er ansvarlig for at afgøre, hvor lang tid den er påkrævet at opbevare eller gemme kundedata i overensstemmelse med gældende lov, herunder eventuelle elektroniske optegnelser, som kunden underskriver eller deler via DocSend Signature. Som anført i afsnit 3.2 skal alle elektroniske optegnelser gemmes ved hjælp af kundens egne faciliteter, og DocSend er ikke ansvarlig for fortsat at gemme eller hente elektroniske optegnelser eller for at sikre, at tredjeparter modtager elektroniske optegnelser, som kunder underskriver eller deler via DocSend Signature.

6.       Prisfastsættelse og betaling.

6.1.   Gebyrer. Kunden betaler DocSend eller kundens forhandler alle gældende gebyrer i den valuta og i henhold til de betalingsbetingelser, der er angivet på bestillingsformularen eller i den gældende aftale mellem kunden og kundens forhandler. Kunden bemyndiger DocSend eller kundens forhandler til at opkræve kunden for alle gældende gebyrer ved hjælp af kundens valgte betalingsmetode, og kunden vil udstede den nødvendige købsdokumentation, hvis der er nogen. Gebyrer kan ikke refunderes, medmindre det kræves i henhold til loven eller på anden måde specifikt er tilladt i vilkårene.

6.2.   Betaling. Kunden betaler DocSend-fakturaer med det betalingsinterval, der er angivet i bestillingsformularen. DocSend kan suspendere eller opsige tjenesterne, hvis betalingsfristen for gebyrer overskrides. Kunden skal give DocSend eller kundens forhandler fuldstændige og nøjagtige fakturerings- og kontaktoplysninger.

6.3.   Afgifter. Gebyrer er ekskl. afgifter, og kunden er ansvarlig for betaling af alle afgifter. DocSend eller kundens forhandler vil opkræve afgifterne, når dette er påkrævet. Hvis kunden sender et bevis for fritagelse af afgifter til DocSend eller kundens forhandler, vil DocSend eller forhandleren ikke opkræve de afgifter, som beviset fritager kunden for.

6.4.   Kildeskat. Kunden skal betale DocSend eller kundens forhandler nettobeløbet efter fradrag af gældende kildeskatter. Kunden og DocSend, eller hvis relevant kundens forhandler, vil samarbejde om at undgå kildeskat, hvis der er mulighed for fritagelse. Hvis DocSend eller kundens forhandler er berettiget til skattefritagelse eller til en reduceret skattesats, vil DocSend eller kundens forhandler fremsende rimelig dokumentation herfor til kunden. Kunden skal fremsende rimeligt bevis til DocSend eller kundens forhandler for betaling af det tilbageholdte eller fratrukne beløb til den relevante myndighed.

6.5.   Automatiske fornyelser og prøveperioder. HVIS KUNDEN ALLEREDE HAR ANGIVET EN BETALINGSMETODE TIL DOCSEND FOR TILBAGEVENDENDE GEBYRER, OG KUNDENS KONTO ER INDSTILLET TIL AUTOMATISK FORNYELSE ELLER ER I EN PRØVEPERIODE, KAN DOCSEND (ELLER KUNDENS FORHANDLER) OPKRÆVE AUTOMATISK BETALING VED PRØVEPERIODENS UDLØB ELLER VED FORNYELSE, MEDMINDRE KUNDEN MEDDELER DOCSEND (ELLER KUNDENS FORHANDLER, ALT EFTER HVAD DER ER RELEVANT), AT KUNDEN ØNSKER AT DEAKTIVERE AUTOMATISK FORNYELSE ELLER ANNULLERE TJENESTERNE I OVERENSSTEMMELSE MED AFSNIT 7.2. DocSend kan ændre taksterne for tjenesterne ved at give kunden mindst 30 dages varsel før den næste opkrævning.

6.6.   Indkøbsordrer. Hvis kunden har brug for at benytte en indkøbsordre eller et indkøbsordrenummer, skal kunden (i) oplyse indkøbsordrenummeret på købstidspunktet og (ii) acceptere, at eventuelle vilkår og betingelser på kundens egen indkøbsordre ikke gælder for disse vilkår og er ugyldige. Hvis kunden foretager købet via en forhandler, er alle vilkår og betingelser fra kundens forhandler eller i en indkøbsordre mellem kunden og kundens forhandler, som er i strid med vilkårene, ugyldige.

7.       Abonnementstjenester.

7.1.   Tjenesteperiode. Medmindre andet er angivet på bestillingsformularen, sælges tjenesterne på abonnementsbasis. DocSend leverer tjenesterne til kunden i tjenesteperioden. Medmindre parterne enes om andet på skrift, vil enhver stigning i mængder af tjenester, der er købt i løbet af en tjenesteperiode, gælde i en forholdsmæssig periode, som slutter på den sidste dag i den allerede eksisterende tjenesteperiode.

7.2.   Automatiske fornyelser. Medmindre andet er angivet på bestillingsformularen og med forbehold af afsnit 6.5, vil kundens abonnement på tjenesterne efter den første tjenesteperiode eller en fornyelsesperiode automatisk blive fornyet for en fornyelsesperiode til den aktuelle mængde, medmindre en af parterne giver den anden part skriftlig meddelelse om opsigelse (i kundens tilfælde via e-mail til [e-mail beskyttet]) mindst 30 dage før udløbet af den aktuelle tjenesteperiode for abonnementer på under et år og mindst 60 dage før udløbet af den aktuelle tjenesteperiode for abonnementer på et år eller mere. Hvis kunden har købt tjenesterne online via en selvbetjeningsmekanisme og har angivet en betalingsmetode til DocSend for tilbagevendende gebyrer, kan kunden vælge at opsige vilkårene via administratorpanelet inden den dag, hvor en fornyelsesperiode begynder. DocSend forbeholder sig retten til at ændre vores priser for ethvert fornyet abonnement.

7.3.   Yderligere abonnementer. Tjenesterne kan være konfigureret til at give administratorer eller slutbrugere mulighed for at købe yderligere abonnementer eller mængder af tjenester. Kunden er ansvarlig for at forstå indstillingerne og kontrollerne for tjenesterne ved køb af yderligere tjenester. DocSend opkræver kunden det gældende forholdsmæssigt beregnede beløb for yderligere tjenester for resten af den daværende aktuelle tjenesteperiode baseret på kundens daværende aktuelle pris, medmindre andet er angivet på bestillingsformularen.

8.       Opsigelse.

8.1.   Løbetid. Disse vilkår vil være gældende i vilkårenes løbetid.

8.2.   Opsigelse foretaget af kunden.  Du kan opsige din konto ved at sende en anmodning om opsigelse til [e-mail beskyttet] eller ved at følge opsigelsesprocedurerne for abonnementstjenester i afsnit 6.5 eller afsnit 7.2, alt efter hvad der er relevant.  Opsigelse af din konto og disse vilkår træder i kraft, når DocSend har behandlet opsigelsen ved afslutningen af den aktuelle tjenesteperiode.

8.3.   Opsigelse foretaget af DocSend. DocSend kan efter eget skøn straks opsige disse vilkår og suspendere kundens adgang til tjenesterne, hvis loven kræver det, eller hvis kunden groft overtræder afsnit 2.5 eller afsnit 2.6 i vilkårene.

8.4.   Berettiget opsigelse. Begge parter kan opsige vilkårene, herunder alle bestillingsformularer, såfremt: (i) den anden part i væsentlig grad misligholder vilkårene og undlader at afhjælpe denne misligholdelse inden for 30 dage efter modtagelse af skriftlig meddelelse, eller (ii) den anden part ophører med sin forretningsdrift eller kommer under konkursbehandling, og sagen ikke bliver afvist inden for 90 dage.

8.5.   Følger af opsigelse. Hvis disse vilkår ophører, bortset fra det, der er anført i dette afsnit, ophører de rettigheder og licenser, som DocSend har tildelt kunden, øjeblikkeligt. I en periode på op til 30 dage efter opsigelsen kan DocSend efter eget skøn tillade kunden at hente kundedata fra tjenesterne. DocSend kan slette kundedata fra tjenesterne, og DocSend har ingen forpligtelse til fortsat at opbevare eller tillade kunden at hente kundedata. Assistance fra DocSend efter opsigelse er underlagt parternes gensidige aftale, herunder gebyrer og vilkår, som DocSend fastsætter for denne assistance.

9.       Erklæringer og garantier. Kunden erklærer og garanterer over for DocSend: (a) at den har fuld bemyndigelse til at indgå disse vilkår, herunder, hvis du bruger tjenesterne på vegne af en virksomhed eller enhed, bemyndigelse til at binde denne virksomhed eller enhed til disse vilkår; (b) at kundens brug af tjenesterne ikke overtræder gældende love eller regler; og (c) at kundens indsamling, brug og videregivelse af kundedata via tjenesterne ikke overtræder tredjeparters rettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder eller rettigheder til fortrolighed eller offentliggørelse.

10.     GARANTIFRASKRIVELSE.

10.1.   Vedligeholdelse. Tjenesten kan være midlertidigt utilgængelig på grund af planlagt vedligeholdelse eller uplanlagt nødvedligeholdelse, enten af DocSend eller af tredjepartsleverandører, eller på grund af andre årsager uden for vores rimelige kontrol.

10.2.  Ansvarsfraskrivelse. TJENESTERNE, SOFTWAREN, MATERIALERNE OG ENHVER RELATERET DOKUMENTATION LEVERES, "SOM DE ER" OG PÅ EN "SOM TILGÆNGELIG"-BASIS. I DET OMFANG LOVEN TILLADER, UNDTAGEN SOM UDTRYKKELIGT ANGIVET I VILKÅRENE, GIVER HVERKEN KUNDEN ELLER DOCSEND OG DENNES TILKNYTTEDE SELSKABER, LEVERANDØRER ELLER DISTRIBUTØRER GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGT, UNDERFORSTÅET, LOVMÆSSIGT ELLER PÅ ANDEN MÅDE, HERUNDER GARANTI FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKELSE. DOCSEND FREMSÆTTER INGEN PÅSTANDE OM OG YDER INGEN GARANTI FOR, TJENESTERNE VIL LEVE OP TIL KUNDENS KRAV ELLER FORVENTNINGER, AT KUNDEDATA VIL VÆRE NØJAGTIGE ELLER FULDSTÆNDIGE ELLER BLIVE BEVARET UDEN TAB, ELLER AT TJENESTERNE VIL VÆRE TILGÆNGELIGE TIL ENHVER TID, UDEN AFBRYDELSER ELLER UDEN FEJL. DOCSEND ER PÅ INGEN MÅDE ANSVARLIG ELLER ERSTATNINGSPLIGTIG FOR KUNDEDATA, TJENESTER FRA TREDJEPARTER, MATERIALER FRA TREDJEPARTER, INDHOLD, DER ER UPLOADET TIL TJENESTERNE AF TREDJEPARTER, ELLER TJENESTER, DER IKKE ER FRA DOCSEND (HERUNDER FORSINKELSER, AFBRYDELSER, TRANSMISSIONSFEJL, SIKKERHEDSPROBLEMER OG ANDRE PROBLEMER FORÅRSAGET AF DISSE ELEMENTER). KUNDEN ER ANSVARLIG FOR AT BRUGE TJENESTERNE ELLER SOFTWAREN I OVERENSSTEMMELSE MED DE HERI BESKREVNE VILKÅR OG FOR AT SIKKERHEDSKOPIERE LAGREDE DATA I TJENESTERNE.

10.3.   Betatjenester.

10.3.1. Brug efter kundens skøn. Uanset hvad der ellers er anført i vilkårene: (a) kan kunden efter eget valg vælge, om kunden vil bruge betatjenester, (b) ydes der måske ikke support på betatjenester, og de kan når som helst blive ændret uden varsel, (c) er betatjenester muligvis ikke lige så stabile eller tilgængelige som tjenesterne, (d) er betatjenester ikke underlagt samme sikkerhedsforanstaltninger og overvågning som tjenesterne, og (e) KAN DOCSEND IKKE IFALDE ANSVAR PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED BETATJENESTER. DE BRUGES PÅ EGET ANSVAR.

10.3.2. Feedback. DocSend tilbyder betatjenester for at få feedback fra brugerne. Til gengæld for brug af betatjenester accepterer kunden, at DocSend kan kontakte kunden og dennes slutbrugere for at få feedback angående betatjenester.

10.3.3. Fortrolighed. Betatjenester er fortrolige, indtil DocSend lancerer dem officielt. Kunden vil tage rimelige forholdsregler for at holde oplysninger om betatjenester fortrolige, herunder som minimum de forholdsregler, kunden træffer for at beskytte sine egne fortrolige oplysninger af lignende art. Kunden vil ikke videregive oplysninger om betatjenester til tredjepart og vil holde nye funktioner og funktionalitet fortroligt, indtil de officielt lanceres af DocSend. Kunden kan videregive oplysninger om betatjenester i det omfang, der kræves ved lov, hvis kunden giver DocSend rimeligt forudgående skriftligt varsel i det omfang, det er tilladt, således at DocSend har mulighed for at søge at forhindre eller begrænse videregivelsen.

11.      Ansvarsbegrænsning.

11.1.   Begrænsning af indirekte ansvar. I DET VIDEST MULIGE OMFANG, SOM LOVEN TILLADER, BORTSET FRA DOCSENDS ELLER KUNDENS FORPLIGTELSER I FORHOLD TIL SKADESLØSHOLDELSE, KAN HVERKEN KUNDEN ELLER DOCSEND ELLER DENNES TILKNYTTEDE SELSKABER, LEVERANDØRER ELLER DISTRIBUTØRER IFALDE ANSVAR I HENHOLD TIL VILKÅRENE FOR (I) INDIREKTE, KONKRET DOKUMENTEREDE, HÆNDELIGE, PØNALE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER (II) AFSAVN, MISTEDE DATA, MISTET OMSÆTNING, MISTEDE INDTÆGTER ELLER MISTET OVERSKUD (I HVERT AF FOREGÅENDE TILFÆLDE HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE), SELV HVIS PARTEN HAVDE KENDSKAB TIL ELLER BURDE HAVE HAFT KENDSKAB TIL, AT ET SÅDAN ERSTATNINGSANSVAR VAR MULIGT, OG SELV HVIS EN AFHJÆLPNING IKKE OPFYLDER SIT VÆSENTLIGE FORMÅL.

11.2.   Begrænsning af erstatningsbeløb. I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, VIL DOCSENDS SAMLEDE ANSVAR I HENHOLD TIL VILKÅRENE IKKE OVERSTIGE DET BELØB, SOM KUNDEN HAR BETALT TIL DOCSEND I HENHOLD TIL DETTE I LØBET AF DE TOLV MÅNEDER FORUD FOR DEN HÆNDELSE, DER GIVER ANLEDNING TIL ANSVAR. FOR ABONNEMENTER MED GRATIS ADGANG ELLER BETATJENESTER VIL DOCSENDS SAMLEDE ANSVAR IKKE OVERSTIGE HALVTREDS DOLLARS ($ 50) I ALT.

11.3.   Manglende opfyldelse af det væsentlige formål.   HVER PART ANERKENDER OG ACCEPTERER, AT DETTE AFSNIT 11 ER ET VÆSENTLIGT GRUNDLAG FOR HANDLEN OG EN RIMELIG FORDELING AF RISIKO MELLEM PARTERNE, OG AT DEN VIL FORBLIVE I KRAFT OG VÆRE GÆLDENDE FOR ETHVERT KRAV, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅR, ALLE DOCSEND-TJENESTER ELLER RELATEREDE TJENESTER, UANSET ANSVARSTEORI (OBLIGATORISK, ERSTATNINGSRETLIGT ELLER OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANDET), SELVOM ET BEGRÆNSET RETSMIDDEL I DISSE VILKÅR VISER SIG IKKE AT HAVE OPFYLDT SIT VÆSENTLIGE FORMÅL.

12.      Skadesløsholdelse. Kunden skal holde DocSend og dets associerede selskaber skadesløse for ethvert tab, ansvar, skade, straf, bod, bøde, omkostning, gebyr, udgift, erstatningskrav, handling eller krav, herunder rimelige juridiske og regnskabsmæssige gebyrer, som opstår af eller skyldes: (a) kundens overtrædelse af disse vilkår, herunder enhver overtrædelse af de erklæringer og garantier, der er anført ovenfor; (b) kundedata; eller (c) kundens anden adgang, bidrag til, brug eller misbrug af tjenesterne, herunder, uden begrænsning, materialerne. Kunden skal samarbejde med alle rimelige anmodninger om at bistå DocSend i forbindelse med DocSends forsvar af sådanne erstatningskrav, søgsmål eller krav.

13.      Copyright. DocSend vil opsige kontoen og adgangsrettighederne for enhver krænker af copyright under passende omstændigheder. Hvis du er indehaver af copyright eller juridisk repræsentant for en indehaver af copyright, og du mener, at noget indhold på tjenesten krænker dine copyrightrettigheder, kan du indsende en meddelelse i henhold til vores meddelelse om Digital Millennium Copyright Act (https://www.docsend.com/dmca-notification/).

14.    Regelefterlevelse.

14.1.   Amerikanske regeringsanliggender.  Kunden må ikke fjerne eller eksportere fra USA eller tillade eksport eller reeksport af tjenesterne eller noget relateret til tjenesterne i strid med restriktioner, love eller bestemmelser fra det amerikanske handelsministerium, det amerikanske finansministeriums Office of Foreign Assets Control, andre amerikanske agenturer eller myndigheder eller udenlandske agenturer eller myndigheder.  Som defineret i Federal Acquisition Regulation ("FAR") afsnit 2.101 er den software og dokumentation, der installeres af DocSend på dit udstyr (hvis relevant), "kommercielle produkter", og i henhold til Defense Federal Acquisition Regulation ("DFAR") afsnit 252.227-7014(a)(1) og (5) anses de for at være "kommerciel computersoftware" og "kommerciel computersoftwaredokumentation".  I overensstemmelse med DFAR afsnit 227.7202 og FAR afsnit 12.212 er enhver brug, ændring, reproduktion, udgivelse, udførelse, fremvisning eller videregivelse af sådan kommerciel software eller kommerciel softwaredokumentation af den amerikanske regering udelukkende underlagt disse vilkår og er forbudt, undtagen i det omfang, det udtrykkeligt er tilladt i henhold til disse vilkår.

14.2.   Overholdelse af eksportreglerne.  Hver part skal overholde alle gældende love om eksportkontrol ved levering og brug af tjenesterne. Uden at begrænse ovenstående: (a) erklærer hver part, at den ikke er opført på nogen liste fra den amerikanske regering over personer eller enheder, der ikke må modtage eksport, og (b) kunden må ikke tillade brugere at få adgang til eller bruge tjenesterne i strid med nogen amerikansk eksportembargo, -forbud eller -restriktion.

15.      Tvister.

15.1.   Uformel løsning. Begge parter accepterer, at de før et eventuelt sagsanlæg skal forsøge at løse tvisten ved at kontakte den anden part via meddelelsesprocedurerne i paragraf 15.2. Hvis en tvist ikke er løst inden for 60 dage efter meddelelsen, kan kunden eller DocSend lægge sag an.

15.2.   Voldgift. Kunden og DocSend accepterer at løse eventuelle krav i forbindelse med vilkårene eller tjenesterne gennem endelig og bindende voldgift med undtagelse af det nedenfor angivne. Dette omfatter tvister, der udspringer af eller vedrører fortolkningen eller anvendelsen af dette underafsnit "Voldgift", herunder dens omfang, retskraft, genkaldelighed eller gyldighed. American Arbitration Association (AAA) skal forestå voldgiften i henhold til instansens kommercielle voldgiftsregler. Voldgiften afholdes i San Francisco, Californien, USA eller på et hvilket som helst andet sted, som begge parter accepterer skriftligt. Voldgiftsmanden kan kun tildele fritagelse individuelt og kun i det omfang, det er nødvendigt for at afhjælpe kundens eller DocSends individuelle krav. Voldgiftsmanden må ikke tildele fritagelse på vegne af andre eller offentligheden. Vores tidligere, nuværende og fremtidige associerede selskaber og agenter kan påberåbe sig vores rettigheder i henhold til dette afsnit "Tvister", hvis de bliver involveret i en tvist med dig; ellers giver disse vilkår ikke rettigheder til tredjeparter.

15.3.   Undtagelse fra voldgift. Begge parter kan anlægge en retssag ved de føderale eller delstatslige domstole i San Francisco County, Californien, USA, udelukkende med henblik på udstedelse af forbud mod uautoriseret brug eller misbrug af tjenesterne eller krænkelse af immaterielle rettigheder uden først at benytte sig af den uformelle meddelelsesproces for tvister, der er beskrevet ovenfor. Både kunden og DocSend giver samtykke til værneting og personlig jurisdiktion på nævnte sted.

15.4.   INGEN KOLLEKTIVE SØGSMÅL ELLER REPRÆSENTATIVE SØGSMÅL. Kunden kan kun løse konflikter med DocSend på individuelt plan og må ikke fremsætte krav i kollektive, konsoliderede eller repræsentative søgsmål. Kollektive voldgiftssager, kollektive søgsmål, private søgsmål af særlig offentlig interesse og konsolidering med andre voldgiftssager er ikke tilladt.

15.5.   Adskillelighed. Hvis en del af dette afsnit "Tvister" viser sig at være ulovlig eller ikke kan håndhæves, forbliver resten gældende, bortset fra at hvis en konstatering af delvis ulovlighed eller ikke-håndhævelse ville tillade kollektiv eller repræsentativ voldgift, vil dette afsnit "Tvister" ikke kunne håndhæves i sin helhed. Hvis det viser sig, at du har en ikke-fraskrivelig ret til at rejse et bestemt krav eller til at anmode om en bestemt form for fritagelse, som voldgiftsmanden mangler bemyndigelse til at afhjælpe eller tildele i henhold til dette afsnit "Tvister", kan kun det pågældende krav eller den pågældende anmodning om fritagelse indbringes for retten, og du og vi er enige om, at retssager mod et sådant krav eller en anmodning om fritagelse udsættes, indtil der er afgjort et eller flere individuelle krav eller anmodninger om fritagelse ved voldgift.

16.      Diverse.

16.1.   Ændringer. DocSend kan ændre disse vilkår fra tid til anden. Kunderne kan til enhver tid læse den seneste version af disse vilkår på https://www.docsend.com/terms-of-service/.  De reviderede bestemmelser træder i kraft, når de er offentliggjort eller på en eventuel ikrafttrædelsesdato, der er angivet i offentliggørelsen, og du accepterer de reviderede bestemmelser ved at tilgå eller bruge tjenesten efter denne dato.

16.2.   Overdragelse.  Kunden må ikke overdrage disse vilkår uden forudgående skriftligt samtykke fra DocSend. DocSend kan overdrage eller overføre disse vilkår, helt eller delvist, uden begrænsning.

16.3.   Meddelelser. Meddelelser skal sendes via e-mail, post, luftpost eller kurér og anses som givet ved modtagelse. Meddelelser til kunden kan også sendes til den pågældende kontos e-mailadresse, hvorved de anses som givet ved afsendelse. Meddelelser til DocSend skal sendes til Dropbox Legal på [e-mail beskyttet], med en kopi til Dropbox, Inc., P.O. Box 77767, San Francisco, CA 94107, USA, attn.: Legal Department.

16.4.   Force Majeure.  Bortset fra i forbindelse med betalingsforpligtelser vil hverken DocSend eller kunden hæfte for utilstrækkelig opfyldelse i den udstrækning, dette er forårsaget af forhold uden for partens rimelige kontrol (f.eks. naturkatastrofer, krigs- eller terrorhandlinger, oprør, arbejdskonflikt, statsligt indgreb og internetforstyrrelser).

16.5.   Adskillelighed. Hvis en bestemmelse i disse vilkår ikke kan håndhæves eller er ugyldig, vil den pågældende bestemmelse blive ændret eller fjernet i det omfang, det er nødvendigt for, at disse vilkår ellers forbliver fuldt ud gældende og gyldige og kan håndhæves, og et vilkår, som kan håndhæves, vil blive sat i stedet, så den afspejler vores hensigt så godt som muligt.

16.6.   Intet repræsentationsforhold. Der oprettes ikke noget repræsentationsforhold, partnerskab, joint venture eller ansættelsesforhold som følge af disse vilkår, og kunden har ikke nogen form for bemyndigelse til at binde DocSend i nogen som helst henseende; i stedet er vores forhold et forhold mellem uafhængige entreprenører.

16.7.   Ingen begunstigede tredjeparter. Disse vilkår skaber ingen rettigheder for tredjepart til DocSend-produktet eller til et tredjepartsprodukt, der stilles til rådighed via tjenesten.

16.8.   Overskrifter. Overskrifterne på afsnittene er kun beregnet til at lette henvisningen.

16.9.   Kundereference. DocSend forbeholder sig retten til at bruge kundens navn og logo til markedsføringsformål eller salgsfremmende formål på DocSends websted og i anden kommunikation med eksisterende eller potentielle DocSend-kunder.

16.10. Gældende lov.  Disse vilkår er underlagt loven i staten Californien, eksklusive dens lovvalg og lovkonflikter. Medmindre DocSend vælger andet i et bestemt tilfælde, accepterer du udtrykkeligt at underkaste dig den eksklusive personlige jurisdiktion af de føderale og delstatslige domstole i San Francisco County, Californien, med henblik på at løse enhver tvist i forbindelse med din adgang til eller brug af tjenesten, med forbehold af afsnit 15. Konventionen om internationale køb af varer finder ikke anvendelse.

16.11. Persondata.  Kunden anerkender, at de oplysninger, du deler med os, kan blive indsamlet, brugt og videregivet som beskrevet i persondatapolitikken. Læs venligst vores persondatapolitik grundigt igennem for at forstå, hvordan DocSend indsamler og bruger personlige oplysninger.

16.12. Hele aftalen. Begge parter er enige om, at disse vilkår er den fuldstændige og eksklusive erklæring om parternes gensidige forståelse og erstatter og annullerer alle tidligere skriftlige og mundtlige aftaler, meddelelser og andre forståelser vedrørende emnet for disse vilkår, og at alle afkald og ændringer skal være skriftlige og underskrevet af begge parter, medmindre andet er fastsat.

16.13. Fortsat gyldighed. Følgende vil fortsat gælde efter enhver opsigelse af disse vilkår: Afsnit 1.5, 1.7, 3.3, 3.4, 4, 8.4, 9, 10, 11, 12, 15 og 16; alle erstatningsbestemmelser og alle ansvarsfraskrivelser og begrænsninger af garantier og erstatninger, der er fastsat i disse vilkår eller på anden måde findes i lovgivningen, alle definitioner, der anvendes i de foregående afsnit, uanset hvor de er placeret, og alle evige licenser, der er tildelt i henhold til disse vilkår, som ikke udtrykkeligt er opsagt.

17.      Definitioner.

"Administrator" betyder en kundeudpeget slutbruger, der administrerer tjenesterne over for slutbrugerne på kundens vegne, på flere forskellige niveauer.

"Administratorpanel" betyder det onlineværktøj, som DocSend stiller til rådighed for kunden til administration af tjenesterne.

"Tilknyttet virksomhed" betyder en enhed, der kontrollerer, kontrolleres af eller er under kontrol af en part, hvor "kontrol" betyder muligheden for at styre enhedens administration og politikker.

"Godkendelsesoplysninger" betyder brugernavne, adgangskoder og andre godkendelsesoplysninger.

"Betatjenester" betyder tjenester eller funktioner, der er i alfa, beta, preview, tidlig adgang eller evaluering eller ord eller udtryk med samme eller lignende betydning.

"Kundedata" betyder de data, oplysninger, dokumenter, optegnelser, tekster, indhold og andre materialer, som du uploader, deler, slår op, leverer, opgiver eller på anden måde overfører eller gemmer ved hjælp af tjenesterne.

"DocSend Signature" betyder den funktion i tjenesterne, der letter udførelsen af elektroniske optegnelser mellem parterne i disse optegnelser med elektroniske underskrifter.

"Ikrafttrædelsesdato" betyder den dato, hvor disse vilkår indgås af parterne, enten ved accept online eller ved underskrivelse af en bestillingsformular.

"Elektronisk" betyder teknologi, der har elektriske, digitale, magnetiske, trådløse, optiske, elektromagnetiske eller lignende egenskaber.

"Elektronisk optegnelse" betyder en kontrakt eller anden optegnelse, der er oprettet, genereret, sendt, kommunikeret, modtaget eller gemt på elektronisk vis.

"Elektronisk underskrift" betyder en elektronisk lyd, et symbol eller en proces, der er stillet til rådighed af os, udført eller vedtaget af dig for at underskrive en elektronisk optegnelse.

"Slutbrugere" betyder brugerne af kundens tjenestekonto. Slutbrugere kan være medarbejdere og konsulenter, agenter, repræsentanter, studerende eller enhver anden person, der er autoriseret af kunden til at anvende tjenesterne via kundens konto.

"Slutbrugerkonto" betyder en konto, som kunden har oprettet via tjenesterne til en slutbruger.

"Slutbrugerlicens" betyder en brugerlicens, som kunden har købt, og som giver kunden mulighed for at oprette en slutbrugerkonto.

"Love om eksportkontrol" betyder alle relevante love og bestemmelser om eksport og reeksport, herunder Export Administration Regulations (EAR) fra det amerikanske handelsministerium, handelssanktioner og økonomiske sanktioner fra finansministeriets Office of Foreign Assets Control, og International Traffic in Arms Regulations (ITAR) fra udenrigsministeriet.

"Feedback" betyder enhver form for feedback, kommentarer eller forslag til tjenesterne, som kunden eller slutbrugerne måtte give, herunder kommentarer eller forslag om vores produkt, tilbud, tjeneste eller websted, som du uploader i vores fora. Feedback kan omfatte mundtlige eller skriftlige kommentarer, forslag, fejlrapporter og analyser.

"Gebyrer" betyder de beløb, der faktureres til kunden eller opkræves af DocSend i overensstemmelse med bestillingsformularen.

"Første tjenesteperiode" er perioden for de relevante tjenester, der begynder på leveringsdatoen og fortsætter i den varighed, der er angivet på bestillingsformularen.

"Immaterielle rettigheder" betyder nuværende og fremtidige globale rettigheder i forhold til patent, copyright, forretningshemmeligheder, varemærke samt ideelle rettigheder og andre lignende rettigheder.

"Materialer" betyder alt indhold på tjenesten, herunder varemærker, servicemærker og logoer, der er indeholdt i tjenesten, bortset fra kundedata.

"Fortrolighedsaftale" betyder en skabelon for en aftale om hemmeligholdelse af oplysninger.

"Bestillingsformular" betyder et bestillingsdokument, en ordreside eller en brugergrænseflade, hvorigennem kunden køber et abonnement på, aktiverer eller registrerer sig for tjenesterne.

Persondatapolitik” betyder DocSends persondatapolitik, der findes på https://www.docsend.com/privacy-policy/.

"Leveringsdato" er den dato, hvor DocSend stiller tjenesterne til rådighed for kunden.

"Fornyelsesperiode" betyder, medmindre parterne skriftligt aftaler andet, en fornyelsesperiode af samme varighed som den foregående første tjenesteperiode eller den foregående fornyelsesperiode.

"Tjenestespecifikke vilkår" betyder yderligere vilkår, der gælder for visse tjenester eller visse funktioner eller dele af tjenesterne, som kan være vedlagt en bestillingsformular eller leveres, når kunden får adgang til eller aktiverer de pågældende tjenester.

"Tjenester" betyder DocSend-tjenesterne, som omfatter: (a) DocSend-webstedet (https://www.docsend.com); (b) kommunikations- og informationsdelingstjenesterne og relaterede teknologier, herunder interaktive funktioner og funktioner til kommunikation med andre, der er tilgængelige via webstedet; (c) andre tjenester, som vi stiller til rådighed for dig som beskrevet i en bestillingsformular; (d) software; og (e) materialerne.

"Tjenesteperiode" betyder den første tjenesteperiode og alle fornyelsesperioder for de relevante tjenester.

"Software" betyder enhver software, der leveres af DocSend som en del af tjenesterne, enten direkte af DocSend eller gennem tredjeparts-distributionskanaler som f.eks. app-butikker.

"Underleverandør" betyder en enhed, som DocSend udliciterer sine forpligtelser til i henhold til aftalen.

"Underkontraheret databehandler" betyder en enhed, der accepterer at behandle kundedata på vegne af DocSend eller på vegne af en anden af Dropbox' underkontraherede databehandlere for at kunne levere tjenesterne.

"Afgifter" betyder alle afgifter eller skatter i forbindelse med salg, brug, moms, varer og tjenester, forbrug, punktafgifter eller andre skatter og afgifter (herunder, men ikke begrænset til, ISS, CIDE, PIS, CONFINS), told eller andre opkrævninger med undtagelse af skatter og afgifter, som er baseret på DocSends nettoindtægt, og som er knyttet til tjenesterne eller softwaren, herunder påløbne bøder eller renter.

"Periode" betyder perioden for vilkårene, som starter på ikrafttrædelsesdatoen og fortsætter indtil den af følgende, der kommer først: (i) tjenesteperioden slutter, eller (ii) aftalen opsiges som beskrevet heri.

"Tredjepartstjeneste" betyder en tjeneste, applikation, websted eller anden ressource fra en tredjepart.

"Tredjepartsmaterialer" betyder enhver form for materialer, udtalelser, varer eller tjenester, der stilles til rådighed via en tredjepartstjeneste.

"Kildeskat" betyder enhver indkomstskat, der pålægges DocSend eller kundens forhandler, og som kunden er lovgivningsmæssigt forpligtet til at tilbageholde eller trække fra betalingen til DocSend eller kundens forhandler.