State of startup fundraising scores

At-a-glance ratings of founder/investor activity based on historical trends

Aktuella resultat för grundare och VC – Första kvartalet 2023

Uppdaterades: 23 februari 2023

Grundaraktivitet: +4

VC-aktivitet: 0

VC-aktiviteten är i stora drag på samma nivå som vi sett under de senaste tre åren, medan grundarna är mer aktiva jämfört med de historiska aktivitetsnivåerna. Skillnaden är ett tecken på att vi nu har en investerarmarknad: VC tar emot ett konstant flöde av presentationer varje vecka och grundarna behöver slipa på sitt budskap för att kunna sticka ut i mängden.

Om våra finansieringspoäng

DocSends poäng för finansieringsmarknadens tillstånd hjälper grundare och investerare att snabbt få grepp om vad som händer på marknaden för startup-finansiering. Denna nya baspoäng ger insikt i aktuella finansieringstrender så att grundare och investerare kan avgöra hur det står till på marknaden.

Vi studerar historiska trender i våra mått på intresset för presentationer varje vecka för att poängsätta VC-aktiviteten för det aktuella kvartalet på en skala från -10 till +10. Högre poäng innebär att grundare/investerare är aktivare relativt till de historiska jämförelsemåtten (som genomsnittet för året till dagens datum och genomsnittet för kvartal till kvartal). Genom att väga jämförelsemåtten mot det aktuella kvartalets aktivitet kan vi ge grundare och investerare en snabb inblick i hur det står till inom startup-finansieringen.

Tolka poängen

En högre poäng, närmare 10, innebär att grundare/VC är mer aktiva än vad de har varit under de senaste tre åren. Ett poäng runt noll betyder att aktiviteten är i stort sett densamma som under de senaste tre åren. En negativ poäng, närmare -10, innebär att grundare/VC är mindre aktiva än de varit under de senaste tre åren. En historisk tidslinje på tre år gör det möjligt att tolka de aktuella aktivitetsnivåerna utifrån trenderna för det senaste kvartalet eller det senaste året och samtidigt se dessa trender ur ett bredare perspektiv.

Metod

DocSends finansieringspoäng mäter VC- och grundaraktiviteten per kvartal utifrån fem viktade faktorer, utifrån våra historiska data:

  • Treårigt kontinuerligt genomsnitt
  • Förra årets aktivitet detta kvartal
  • Förra kvartalets aktivitet
  • Genomsnittet för året till dagens datum för grundare och VC
  • Grundare/VC-aktivitet för året till dagens datum relativt till VC/grundare-aktivitet för året till dagens datum

För att komma fram till en poäng i skalan -10 till +10 börjar vi på 0 och lägger till/drar av 0, 1 eller 2 poäng utifrån hur mycket kvartalets aktivitet överstiger eller understiger de fem historiska jämförelsemåtten. Modellen ger större vikt åt de nyaste jämförelsemåtten.

Gör en djupdykning i vår forskning om finansiering

Datadrivna insikter i de senaste finansieringstrenderna och framgångsrik finansiering.