Lösningsbok för startup-finansiering

DocSend Startup Index tillhandahåller datadrivna insikter i de senaste finansieringstrenderna och hur du lyckas.

 

Om vår forskning 

Vår datadrivna forskning undanröjer mystiken kring startup-finansiering och svarar på många av de frågor som grundare brukar ha om vad som krävs för riskkapital och finansiering. 

Vår forskningsmetod 

Bidra till vår forskning

Den här forskningen är möjlig tack vare enkätsvaren och presentationerna som skickas in av startup-grundare. Besvara vår enkät om startup-finansiering för att dela med dig av dina erfarenheter, processer och resultat från din egen finansiering. Alla enkätdata aggregeras och alla individuella svar är strikt konfidentiella.


DBX_Founder_image
Besvara grundarenkäten


DBX_Founder_image
Besvara investerarenkäten

 

Pre-seed-finansiering: Allt du behöver veta

VC ägnar mindre tid än någonsin åt att fingranska presentationer under 2023 

Mellan 2022 och 2023 sjönk de genomsnittliga visningstiderna avsevärt, både för företag som lyckades höja en runda och för de som misslyckades.   

När vi jämförde första besök och efterföljande besök såg vi att VC ägnade mer tid åt att fingranska presentationer som inte fick finansiering under 2023 jämfört med 2022. Också när första presentationen gav ett negativt intryck kan investerarna ha gjort en noggrannare andra granskning för att vara säker på att de inte missade en potentiellt störande aktör.

 

 

Långsiktig lönsamhet blir ett stort orosmoment

När finansieringsmarknaden stramades åt mellan 2022 och 2023, granskade investerare avsnitten om ekonomi, affärsmodell och dragkraft extra noga. Faktum är att 2023 var ekonomiavsnittet var det fjärde mest granskade avsnittet överlag. VC ägnade också 48 % och 25 % mer tid åt affärsmodellen respektive dragkraftsavsnittet. Presentationer som inte fick kapital granskades ännu hårdare: 2023 ägnade investerare 110 % mer tid åt misslyckade bilder om dragkraft och 85 % mer tid åt misslyckade bilder om affärsmodeller. Konkurrensavsnittet granskades mindre noggrant, och investerare belönade presentationer där produkt- och affärsmodellavsnitten kopplades samman i början av berättelsen.

Se alla trender inom pre-seed-finansiering

Trender inom pre-seed-presentationer: Jämfört med 2022 ägnade investerarna år 2023 48 % respektive 25 % mer tid åt att granska affärsmodeller och dragkraftsavsnitt. Klicka för att twittra

 

Fler företag från södra, västra USA 2022–2023

I västra och södra USA sågs år efter år betydande ökningar av pre-seed-företag som tog in finansiering. Dessa förändringar kan bero på att teknikspecialister startar nya företag i spåren av industrins neddragningar eller, i fallet med den amerikanska södern, betydande befolkningsflyttningar till sydost. Pre-seed-företag utanför USA utgör ungefär en tredjedel av vår datauppsättning.

Se alla trender inom pre-seed-finansiering

 

Analys av pre-seed-presentationer

Mall på pre-seed-presentation

För att hjälpa pre-seed-grundare att utforma effektiva presentationer har vi lanserat en avsnitt-för-avsnitt-guide om konsten och vetenskapen bakom presentationens struktur. Guiden baseras på vår pre-seed-forskning och lyfter fram vad som är unikt med presentationer för pre-seed-rundan jämfört med senare finansieringsrundor. Vi har också skapat presentationsmallar som grundare kan anpassa med sina egna unika företagsbudskap.

 

Ladda ner guiden och mallarna

Seed-startup-finansiering: Allt du behöver veta

Under en pågående avmattning ägnade VC mindre tid åt att granska seed-presentationer 2023 jämfört med 2022. Vi upptäckte att även om huvudsakliga presentationsavsnitt som de om produkter och affärsmodeller fortfarande är viktiga, så har investerarna skärpt sitt fokus på konkurrens- och varför nu?-avsnitt som talar direkt till den aktuella marknadsmiljön.

Tiden för presentationer minskar till under två minuter år 2023

Som vi såg i pre-seed-stadiet minskade visningstiderna för seed-presentationer under 2023, och för första gången sjönk den genomsnittliga tiden i presentationer under två minuter.

Jämför man de första besöken och efterföljande besök ägnar investerarna betydligt mindre tid åt uppföljande besök för både framgångsrika och misslyckade presentationer. Många seed-investerare kanske lägger extra vikt vid en första läsning.

Se alla trender inom seed-finansiering

Trender inom seed-finansiering: Investerarna ägnade 20 % mindre tid åt att utvärdera seed-presentationer 2023 jämfört med 2022 (1:56 i genomsnitt). Klicka för att twittra

 

Investerare utvärderar hur seed-grundare kan lyckas i osäkra tider

När VC analyserade seed-presentationer 2023 fokuserade de på hur grundarna hanterar aktuella marknadsutmaningar och hur de informerar om framtida möjligheter. Å ena sidan fokuserade de mer på presentationernas varför nu?-avsnitt, som hade den tredje längsta visningstiden 2023. Å andra sidan ägnade investerarna också 88 % mer tid åt konkurrensavsnittet och 33 % mer tid på dragkraftsavsnittet, vilket tyder på att de är intresserade av företag med aktuella företagsproblem som visar tecken på långsiktig framgång.

Se alla trender inom seed-finansiering

 

Kontakt med fler investerare ger inte bättre resultat 

Våra data visar på ett svagt samband mellan antalet kontaktade investerare och antalet hållna möten. Men det fanns en ännu svagare koppling mellan antalet kontaktade investerare och det anskaffade seed-kapitalbeloppet. Genom att kontakta rätt investerare, snarare än bara fler, kan grundarna arbeta smartare, inte hårdare, under anskaffandet.

Se alla trender inom seed-finansiering

 

Analys av seed-presentationer

I lyckade seed-presentationer år 2023 flyttades några av de klassiska byggstenarna. Istället för att lägga problem- och lösningsavsnitt först i presentationen la man in varför nu?-avsnittet efter en inledande bild om företagets syfte. Dessa företag brukade också placera produkt- och affärsmodellavsnitten tidigare i berättelsen än i de presentationer som inte fick kapital.

 

Mall på seed-presentation

För att hjälpa seed-grundare att ta fram effektiva presentationer har vi lanserat en avsnitt-för-avsnitt-guide om konsten och vetenskapen bakom presentationens struktur. Guiden baseras på vår seed-forskning och visar hur seed-presentationer skiljer sig från pre-seed-stadiets presentationer. Vi har också skapat presentationsmallar som grundare kan anpassa med sina egna unika företagsbudskap.

 

Ladda ner guiden och mallarna

 

Partiskhet mot kön och etnicitet inom startup-finansiering

Olika effekter av saktare finansieringstempo

Den övergripande miljön under 2022 utgjorde ett tufft klimat för grundare på jakt efter kapital, men alla team har inte påverkats likadant. Å ena sidan visar våra data att team i de tidiga stadierna (pre-seed och seed) samlade in mindre kapital bland ekonomisk ovisshet och tvekande investerare. Å andra sidan hade team med enbart kvinnor och team med minoritetsmedlemmar unika utmaningar att tackla.* Till exempel samlade team med enbart kvinnor in 36 % mindre i kapital än team med enbart män, en minskning från 25 % mindre år 2021.

*I denna datauppsättning avser "minoriteter" de svaranden som själva identifierade sig som tillhörande icke-vita etniska grupper.

Under år 2021 såg team med enbart kvinnor och minoritetsmedlemmar de största ökningarna år för år i antalet investerarmöten. Men under år 2022 minskade antalet möten för de här teamen till nivåerna vi såg under 2020.

 

Läs mer partiskhet inom finansiering

 

Granskning av presentationer och kön

Precis som under tidigare år ägnade investerarna under 2022 merparten av sin tid åt att detaljgranska teamavsnitten för team med enbart kvinnor, i genomsnitt 125 % mer tid än vad som ägnades åt samma avsnitt för team med enbart män. Och i likhet med tidigare år hade teamavsnittet för team med enbart män en av de lägsta granskningstiderna.

VC ägnade dessutom 103 % mer tid åt produktavsnittet för team med enbart män och 125 % mer tid åt syftesavsnittet.

Läs mer partiskhet inom finansiering

Granskning av presentationer och etnicitet

Tittar vi på granskningen av presentationer utifrån etnicitet är det fyra avsnitt som sticker ut där team med flera etniciteter granskades mer än team med enbart vita grundare. Till att börja med ägnade investerarna 25 % mer av sin tid på teamavsnitten för team med flera etniciteter jämfört med team med enbart vita grundare. De ägnade också 28 % mer tid åt att granska dragkraftsavsnitten för dessa team.

Investerarna ägnade också 55 % mer tid åt konkurrensavsnitten för team med flera etniciteter jämfört med team med enbart vita grundare. Den största skillnaden fanns i avsnitten om marknadsstorlek: Här ägnade investerarna 67 % mer tid åt dessa avsnitt för team med flera etniciteter.

Läs mer partiskhet inom finansiering

 

Mått på intresse för presentationer

  • Skapade grundarlänkar: Antalet presentationslänkar som grundare har skickat ut
  • Investerarnas interaktioner med presentationer: Hur aktiva VC är i presentationerna
  • Investerartid i presentationer: Genomsnittet för hur lång tid investerare ägnat åt att läsa igenom presentationer