Villkor för tjänsten

Ändrades senast: 27 juli 2021

Denna översättning tillhandahålls endast för bekvämlighet, och det är den engelska versionen som är styrande om det förekommer avvikelser.

Publicerades: 27 juli 2021
Trädde i kraft: 26 augusti 2021

Dessa villkor för tjänsten (”Villkoren”) utgör ett avtal mellan Dropbox, Inc., om du är etablerad i USA, dess territorier och områden, Kanada eller Mexiko (”Nordamerika”) eller Dropbox International Unlimited Company om du är etablerad utanför Nordamerika (som båda i dessa villkor hänvisas till som ”DocSend”, ”oss”, ”vi” eller ”vår”) och parten som samtycker till dessa villkor (”Kunden”, ”du”, eller ”din/dina”). Dessa villkor reglerar din åtkomst till och din användning av tjänsterna. Genom att komma åt eller använda tjänsterna samtycker du till dessa villkor och du bekräftar att du har läst igenom och förstått dessa villkor och samtyckt till att vara bunden av dessa villkor.  Var uppmärksam på att Dropbox villkor för tjänsten, Dropbox affärsavtal och Dropbox integritetspolicy och andra villkor som återfinns på Dropbox-webbplatsen inte gäller för DocSend-tjänsterna.

Samtycker du till dessa Villkor för en organisations användning av tjänsterna anses du samtycka för organisationens räkning. Du måste ha behörighet att binda organisationen till dessa villkor, annars får du inte registrera dig för tjänsterna.

1.    Tjänsterna.

1.1.   Villkor. Dessa villkor reglerar åtkomsten till och användning av tjänsterna och all tillhörande programvara som beställs av kunden via en ordersedel. Kunden kan få åtkomst till och använda tjänsterna i enlighet med dessa villkor.

1.2.   Ändringar. DocSend kan då och då uppdatera tjänsterna. Om DocSend ändrar tjänsterna på ett sätt som väsentligt minskar deras funktionalitet, kommer DocSend att informera kunden på e-postadressen som är kopplad till kontot och kunden kan inom trettio dagar från ändringen meddela att kunden vill säga upp avtalet. Rätten att avbryta avtalet gäller inte för uppdateringar som görs till funktioner som tillhandahållits i betaversion eller för utvärdering.

1.3.   Programvara.

a.   Allmänt. Vissa av tjänsterna låter kunder och slutanvändare ladda ner programvara som kan uppdateras automatiskt. DocSend ger härmed kunden en begränsad icke-exklusiv licens under avtalsperioden att använda programvaran enbart i samband med tjänsterna och i enlighet med dessa villkor. Licensen kan inte överföras (enligt avsnitt 16.2), inte upphävas (förutom så som beskrivs i Avsnitt 8) eller säljas vidare som underlicens. När kunden har betalat avgifterna är licensen fullständigt betald.

b.   Öppen källkod. Om någon del av programvaran erbjuds med en licens för öppen källkod gör DocSend denna licens tillgänglig för kunden och i den utsträckning som bestämmelserna i en sådan licens ger kunden ytterligare rättigheter ska sådana bestämmelser uttryckligen åsidosätta vissa av bestämmelserna i dessa villkor avseende denna del av programvaran.

1.4.   Tjänstespecifika villkor. Vissa tjänster, eller delar av dessa, kan omfattas av ytterligare villkor, inklusive tredje parters villkor och bestämmelser, som är specifika för dessa tjänster och som anges i de tjänstespecifika villkoren. Genom att komma åt eller använda tjänster som omfattas av eventuella tjänstespecifika villkor samtycker du till tillämpliga tjänstespecifika villkor. Skulle det förekomma en konflikt mellan dessa villkor och de tjänstespecifika villkor ska de tjänstespecifika villkoren gälla för de berörda tjänsterna eller de berörda delarna av sådana tjänster. Din användning av tjänsterna kan dessutom omfattas av ytterligare policyer, riktlinjer eller regler som vi meddelar via tjänsterna eller gör tillgängliga för dig.

1.5.   Referensmaterial. DocSend kan göra vissa referensmaterial, vilket inkluderar men inte begränsas till sekretessavtal, tillgängliga via tjänsterna. Sådana material tillhandahålls enbart i informationssyfte och DocSend lämnar inga utfästelser eller garantier gällande materialens giltighet, tillförlitlighet eller tillräcklighet. Materialen, även sekretessavtal, är inte avsedda att (a) utgöra juridisk rådgivning eller (b) utgöra ett advokat-klient-förhållande. Kunden bekräftar och samtycker till att varje situation är ytterst faktaspecifik och kräver kunskap om både statliga och federala lagar. Därför ska eventuella parter söka juridisk rådgivning från en licensierad jurist i relevant jurisdiktion.

1.6.   DocSends rättigheter. DocSend förbehåller sig rätten att få åtkomst till kundens konto i den utsträckning detta krävs för att kunna tillhandahålla tjänsterna.  Kunden samtycker dessutom till att vi kan, men inte måste: (a) övervaka tjänsterna eller kunddata för att upptäcka brott mot dessa villkor och kontrollera efterlevnaden av våra policyer, (b) vägra, begränsa åtkomst till eller tillgängligheten av, eller ta bort eller inaktivera åtkomsten till material eller kunddata eller någon del av dessa, utan att först meddela kunden, när som helst oavsett anledning (bland annat efter att ha mottagit anspråk eller påståenden från tredje parter eller myndigheter gällande kunddata) eller utan anledning, (c) anmäla till brottsbekämpande myndigheter och/eller vidta rättsliga åtgärder mot någon person som bryter mot dessa villkor, eller (d) hantera tjänsterna på ett sätt avsett att skydda våra och tredje parters rättigheter och egendom eller för att möjliggöra tjänsternas korrekta funktion.

1.7.   Tjänster och material från tredje part. Tjänsterna kan innehålla länkar till tjänster och material från tredje part. DocSend äger inte och driver inte dessa tjänster från tredje part och ska inte anses rekommendera några tjänster eller material från tredje part. I de fall där kunden får åtkomst till eller använder eventuella tjänster eller material från tredje part: (a) kunden är ensamt ansvarig för åtkomsten och användningen, (b) DocSend ansvarar inte för någon handling eller brist på handling från den tredje partens sida eller för tillgängligheten, korrektheten, de relaterade materialen, produkterna eller tjänsterna för tjänster och material från tredje part, och (c) dessa villkor gäller inte för tjänster från tredje part. Innan du kommer åt eller använder en tjänst från tredje part bör du gå igenom villkoren och bestämmelserna för denna tjänst från tredje part, samt alla andra dokument kopplade till tjänsten från tredje part, och bekanta dig med villkoren, policyerna och praxis kopplade till tjänsten från tredje part.

2.      Kundens förpliktelser.

2.1.   Registrering. För att kunna använda tjänsterna måste kunder och slutanvändare först registrera sig hos oss via vår onlineprocess för registrering och autentiseras enligt autentiseringsprotokollen som tillhandahålls av kunden. Kontoinformationen måste vara korrekt, aktuell och fullständig, och kunden samtycker till att hålla denna information uppdaterad. Kontoinformationen regleras av DocSends integritetspolicy i samband med tillämpliga tjänster.

2.2.   Slutanvändare.

a.   Användaretablering. Kunden kan etablera slutanvändarkonton upp till det antal slutanvändarlicenser som köpts via en eller flera ordersedlar. Varje slutanvändarkonto kräver en betald slutanvändarlicens och slutanvändarkonton får inte delas av flera personer.

b.   Ytterligare slutanvändare. Tjänsterna kan konfigureras så att administratörer eller slutanvändare kan köpa ytterligare slutanvändarlicenser. Kunden ansvarar för förståelsen av tjänsternas inställningar och kontroller för att köpa slutanvändarlicenser och etablera nya slutanvändarkonton. DocSend debiterar kunden det tillämpliga beräknade beloppet för ytterligare slutanvändarlicenser baserat på kundens dåvarande pris om inget annat anges i ordersedeln.

2.3.   Kundautentisering. Kunder ansvarar för att hålla de autentiseringsmetoder som används för åtkomst till tjänsterna konfidentiella, vilket omfattar kundernas autentiseringsuppgifter. Kunden och slutanvändarna får inte dela sina autentiseringsuppgifter eller utan tillåtelse från DocSend ge andra åtkomst till eller överlåta kundkonton eller slutanvändarkonton.

2.4.  Obehörig användning eller åtkomst. Kunden ska förhindra obehörig användning av tjänsterna av sina slutanvändare och avsluta all obehörig användning av eller åtkomst till tjänsterna. Tjänsterna är inte avsedda för slutanvändare som är under 13 år i USA eller under 16 år utanför USA. Kunden ska se till att personer under 13 år inom USA eller under 16 år utanför USA inte tillåts att använda tjänsterna. Kunden ansvarar för all aktivitet på kontot, oavsett kunden har godkänt aktiviteten eller inte. Meddela DocSend omedelbart i skrift om all eventuell obehörig användning av kontot genom att skicka ett e-postmeddelande till [skyddad e-postadress].

2.5.   Begränsningar. Kunden får endast komma åt och använda tjänsterna för lagliga syften.  Kunden får inte (och får inte tillåta någon tredje part att): (a) underlicensiera, sälja vidare, hyra ut, leasa, överlåta, tilldela, dela andelar av eller på annat sätt kommersiellt utnyttja eller använda tjänsterna, programvaran eller någon slutanvändarlicens tillgänglig för någon tredje part, (b) använda tjänsterna på ett olagligt sätt (vilket omfattar användning som bryter mot lagar om data, integritet eller exportkontroll) eller på något sätt som stör eller orsakar avbrott i integriteten eller prestandan för tjänsterna eller någon del av dessa, (c) ändra, anpassa eller hacka tjänsterna eller på annat sätt försöka få obehörig åtkomst till tjänsterna eller relaterade system eller nätverk, (d) kringgå, inaktivera eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner inom tjänsterna eller funktioner som förhindrar eller begränsar kopiering av material eller som bibehåller begränsningar på användning av materialen, eller (e) kopiera, ändra, skapa härledda verk av, bakåtkompilera, dekompilera eller på annat sätt försöka få tag på källkod.  Kunden ska följa eventuella uppförandekoder, policyer eller andra uttalanden som DocSend tillhandahåller eller publicerar i samband med tjänsterna och kunden ska snarast möjligast informera DocSend om kunden får kännedom om ett säkerhetsbrott som rör tjänsterna. Kunden samtycker till att inte komma åt tjänsterna på något annat sätt än genom det gränssnitt som tillhandahålls av DocSend för åtkomst till tjänsterna, såvida detta inte specifikt har godkänts av oss i ett skriftligt avtal som undertecknats av en av DocSend godkänd undertecknare.

2.6.   Godtagbar användning.  Under användningen av tjänsterna ska kunden: (a) utfästa och garantera att kunden äger eller har nödvändig behörighet att ladda upp kunddata till eller via tjänsterna, (b) inte kopiera, ladda upp, ladda ned eller dela kunddata om kunden saknar juridisk rättighet att göra detta, (c) inte ladda upp material som utgör en överträdelse av DocSends rättigheter eller någon tredje parts rättigheter, inklusive rättighet till privatliv eller offentlighet, immaterialrätt eller avtalsrätt, (d) till fullo efterleva tredje parters licenser som omfattar kunddata, såsom att betala alla royaltyavgifter, avgifter och andra belopp relaterade till material som laddas upp till tjänsterna, (e) inte ladda upp eller skicka in material som (i) är ärekränkande, skadligt, störande, olagligt, olämpligt, stötande, felaktigt, vulgärt, oanständigt, vanhelgande, hatiskt, rasistiskt eller etniskt stötande, obscent, osedligt, hotfullt, våldsamt, trakasserande eller på annat sätt betänkligt, (ii) hetsar till, uppmuntrar till eller utgör hot om fysiskt våld mot andra, inklusive material som främjar rasism, trångsynthet, sexism, religiös intolerans eller våld mot någon grupp eller person, eller (iii) innehåller material som avser skaffa information från personer under 13 år eller utnyttjar någon person på ett sexuellt, våldsamt eller olagligt sätt, (f) inte ska använda tjänsterna för olagliga eller ej godkända syften såsom att samla in användarnamn och/eller e-postadresser tillhörande andra användare på elektronisk eller annan väg i syfte att skicka ut oönskade e-postmeddelanden eller annan elektronisk kommunikation, eller delta i obehörig inramning eller länkning till tjänsterna utan att först ha fått ett skriftligt medgivande undertecknat av en av DocSend godkänd undertecknare, (g) inte ska ladda upp eller skicka in material som utgör, innehåller, installerar eller försöker installera eller främja spionprogram, sabotageprogram eller annan datorkod, oavsett om detta sker på DocSends eller andras datorer eller utrustning, som utformats att ge dig eller andra möjlighet att samla in information om eller övervaka andra parters online- eller andra aktiviteter, (h) inte skicka kedjebrev, massutskick eller skräppost eller störa, orsaka avbrott av eller skapa en onödig belastning på tjänsterna, eller använda tjänsterna för att skicka oönskade eller kommersiella e-postmeddelanden, bulletiner, kommentarer eller liknande kommunikation, och (ii) inte utge sig för att vara en annan person eller enhet, tillhandahålla falska eller vilseledande identifikations-, betalnings- eller adressuppgifter, eller göra intrång på någon persons eller enhets integritet eller personliga eller skyddade rättigheter.

3.       Data.

3.1.   Begränsningar. Dessa villkor utgör kundens instruktioner till DocSend att behandla kunddata. DocSend, DocSends personal och underleverantörer ska endast behandla, få åtkomst till, använda, lagra och överföra kunddata enligt kundens instruktioner för att kunna tillhandahålla tjänsterna och så som anges i dessa villkor.

3.2.   Säkerhetskopiering och lagring. Kunden ansvarar för att bevara och säkerhetskopiera kunddata. DocSend ska inte hållas ansvarigt för förluster av eller skada på kunddata, eller för kostnader eller utgifter förknippade med att säkerhetskopiera eller återskapa kunddata. Kunden erkänner därmed att kunden är ensamt ansvarig för tillräcklig säkerhetskopiering och lagring av kunddata och att kunden är ensamt ansvarig för användning av en säker krypterad anslutning för kommunikation med tjänsterna i de fall där kunden vill skydda överföringen av data eller filer till DocSend. DocSend har inget ansvar gentemot dig för eventuell skada, radering, förstörelse eller förlust av kunddata.

3.3.   Aggregerade/Anonyma data. DocSend kan generera data som har avidentifierats, anonymiserats och aggregerats med andra avidentifierade, anonymiserade data (även data från andra kunder) utifrån kundens användning av tjänsterna och kan komma att använda sådana data för följande syften: intern forskning och utveckling, utveckling av verktyg, metoder, algoritmer och processer, maskininlärning, riskhantering, bedrägeribekämpning, förbättringar av produkter, tjänster och funktioner, utveckling av nya produkter, tjänster och funktioner, samt för att driva och främja DocSends verksamhet.

3.4.   Efterlevnad. Kunden ansvarar för att bevara och lagra kunddata i enlighet med gällande lag. Om kunden enligt lag är skyldig att bevara eller lagra kopior av kunddata måste kunden göra detta i sina egna anläggningar.

3.5.   Dataöverföring. DocSend kan överföra kunddata till och komma åt, använda och lagra kunddata på platser utanför kundens land. I den utsträckning kunddata innehåller personuppgifter som omfattas av CCPA eller GDPR som DocSend behandlar åt kunden samtycker kunden och DocSend till DocSends databehandlingstillägg som införlivas i dessa villkor via hänvisning. Termerna ”CCPA”, ”GDPR”, ”personuppgifter” och ”behandling” har de betydelser som definieras i DocSends databehandlingstillägg.

4.       Immateriella rättigheter.

4.1.   Förbehåll av rättigheter. Utöver vad som uttryckligen anges här beviljar dessa villkor inte: (a) DocSend några immateriella rättigheter till kunddata, eller (b) kunden några immateriella rättigheter till tjänsterna, materialen eller DocSends varumärken eller varumärkesfunktioner. Kunden är införstådd med att kunden endast erhåller en begränsad rätt att använda tjänsterna och att inga äganderättigheter överförs till kunden (eller dess slutanvändare) under dessa villkor, oavsett användning av orden ”köp”, ”försäljning” eller liknande termer.

4.2.   Begränsat tillstånd. Kunden beviljar DocSend endast de begränsade rättigheter som rimligen krävs för att DocSend ska kunna tillhandahålla tjänsterna i enlighet med dessa villkor. Detta begränsade tillstånd gäller även för underleverantörer eller underbiträden.

4.3.   Feedback. Var medveten om att vi kan använda feedback som skickas in till oss i valfri form och på valfritt sätt utan några förpliktelser till kunden. Genom att skicka in feedback till ska kunden: (i) tilldela DocSend alla rättigheter, all äganderätt och alla intressen i all sådan feedback, och (ii) samtycka till att i rimlig utsträckning assistera med att dokumentera och bevara DocSends rättigheter till sådan feedback.  Skulle en sådan tilldelning inte vara giltig ska kunden samtycka till och bevilja DocSend en royaltyfri, världsomspännande och evig licens till att använda och införliva feedback i tjänsterna.

5.       Ytterligare villkor för DocSend Signature. Användningen av DocSend Signature regleras av dessa villkor och de tjänstespecifika villkor som anges i detta avsnitt 5. Genom att använda DocSend Signature ska kunden samtycka till följande:

5.1.   Genom att använda DocSend Signature samtycker kunden till att göra affärer elektroniskt och att underteckna elektroniska poster med elektronisk signatur.

5.2.   Använder kunden DocSend Signature på uppdrag av en verksamhet, ett företag eller annan juridisk enhet, intygar du att du har behörighet att binda företaget eller enheten till den elektroniska post som du skickar eller accepterar via DocSend Signature.

5.3.   Kunden har exklusiv kontroll över och exklusivt ansvar för materialet, kvaliteten och formatet på eventuella elektroniska poster.  Ingenting i dessa villkor gör DocSend till en part i någon elektronisk post som undertecknas eller delas via DocSend Signature.

5.4.   Kunden är bunden av alla elektroniska signaturer som gjorts å dess vägnar av någon person via DocSend Signature.  Kunden bekräftar att användningen av elektroniska signaturer och elektroniska poster styrs av utländsk, statlig och delstatlig lagstiftning och lagarna i andra jurisdiktioner och samtycker till att kunden är ansvarig för att följa alla sådana lagar.

5.5.   Elektroniska signaturer på vissa typer av elektroniska poster är kanske inte giltiga, verkställbara eller har kanske inte rättslig verkan (såsom testamenten eller familjerättsliga avtal).  Kunden samtycker till att kunden är ensamt ansvarig för att avgöra om elektroniska poster som undertecknats via DocSend Signature är giltiga, verkställbara eller har rättslig verkan, och vi har inget sådant ansvar.  DocSend gör inga utfästelser och ger inga garantier för att elektroniska poster som undertecknats via DocSend är giltiga, verkställbara eller har rättslig verkan.

5.6.   DocSend Signature har utformats för affärstransaktioner och inte konsumenttransaktioner.  Vissa konsumentskyddslagar kan ställa särskilda krav för elektroniska signaturer och elektroniska poster i samband med konsumenttransaktioner.  Konsumenttransaktioner involverar i allmänhet individer som genom en transaktion erhåller produkter eller tjänster som främst används för privata, familjerelaterade eller hushållsrelaterade ändamål.  Dessa krav kan innefatta tillhandahållandet av upplysningar och papperskopior av elektroniska poster.  DocSend Signature uppfyller inte några av dessa krav och andra lagkrav.  Kunden får inte använda DocSend Signature i samband med konsumenttransaktioner.

5.7.   Kunden ansvarar för att fastställa hur länge kunddata behöver bevaras i enlighet med gällande lag, inklusive eventuella elektroniska poster som kunder undertecknar eller delar via DocSend Signature. I enlighet med avsnitt 3.2 måste elektroniska poster lagras i kundens egna anläggningar och DocSend ansvarar inte för att kontinuerligt lagra eller hämta elektroniska poster eller för att säkerställa att tredje parter tar emot elektroniska poster som har undertecknats eller skickats av kunden via DocSend Signature.

6.       Priser och betalning.

6.1.   Avgifter. Kunden betalar DocSend eller kundens återförsäljare alla tillämpliga avgifter i den valuta och i enlighet med de betalningsvillkor som anges i ordersedeln eller i gällande avtal mellan kunden och kundens återförsäljare. Kunden ger DocSend, eller kundens återförsäljare, tillåtelse att debitera kunden för alla tillämpliga avgifter via den betalningsmetod som kunden valt, och kunden ska utfärda eventuell nödvändig inköpsdokumentation. Avgifterna kan inte återbetalas förutom om detta krävs enligt lag eller på annat sätt uttryckligen tillåts i villkoren.

6.2.   Betalning. Kunden betalar DocSend-fakturor i det betalningsintervall som anges i ordersedeln. DocSend kan stänga av eller avsluta tjänsterna om avgifterna inte har betalats i tid. Kunden är ansvarig för att tillhandahålla fullständiga och korrekta fakturerings- och kontaktuppgifter till DocSend eller kundens återförsäljare.

6.3.   Skatter. Avgifter inkluderar inte skatt och kunden är ansvarig för alla skatter. DocSend eller kundens återförsäljare kommer att ta ut skatt när detta krävs. Om kunden tillhandahåller DocSend eller kundens återförsäljare ett giltigt undantagscertifikat kommer DocSend inte att ta ut skatterna som täcks av ett sådant certifikat.

6.4.   Källskatter. Kunden ska betala tillämpliga källskatter till DocSend eller kundens återförsäljare. Kunden och DocSend, eller kundens återförsäljare om tillämpligt, kommer att arbeta tillsammans för att undvika källskatt om det finns tillgängliga undantag eller reducerad källskatt enligt skatteavtal. Om DocSend eller kundens återförsäljare kvalificeras för ett skatteundantag eller reducerad källskatt enligt skatteavtal kommer DocSend eller kundens återförsäljare att tillhandahålla rimligt dokumenterade bevis till kunden. Kunden ska tillhandahålla DocSend eller kundens återförsäljare rimliga bevis på att kunden har betalat den avdragna eller avräknade summan till den relevanta myndigheten.

6.5.   Automatiska förnyelser och provperioder. OM KUNDEN REDAN HAR TILLHANDAHÅLLIT DOCSEND MED EN BETALNINGSMETOD FÖR ÅTERKOMMANDE AVGIFTER OCH KUNDKONTOT HAR STÄLLTS IN PÅ AUTOMATISK FÖRNYELSE ELLER ÄR I EN PROVPERIOD KAN DOCSEND (ELLER KUNDENS ÅTERFÖRSÄLJARE) AUTOMATISKT GÖRA DEBITERINGAR I SLUTET AV PROVPERIODEN ELLER FÖRNYELSEPERIODEN SÅVIDA INTE KUNDEN MEDDELAR DOCSEND (ELLER KUNDENS ÅTERFÖRSÄLJARE, OM TILLÄMPLIGT) OM ATT KUNDEN VILL INAKTIVERA AUTOMATISK FÖRNYELSE ELLER SÄGA UPP TJÄNSTERNA I ENLIGHET MED AVSNITT 7.2. DocSend kan revidera tjänsternas priser genom att underrätta kunden minst trettio dagar före nästa debiteringsdatum.

6.6.   Inköpsorder. Om kunden kräver användning av en inköpsorder eller ett inköpsordernummer, måste kunden (i) tillhandahålla inköpsordernumret vid köptillfället och (ii) godkänna att alla villkor för en kundbeställning inte kommer att gälla för dessa villkor och är ogiltiga. Om kunden gör köp genom en återförsäljare ogiltigförklaras alla villkor från kundens återförsäljare eller i en inköpsorder mellan kunden och återförsäljaren som står i konflikt med dessa villkor.

7.       Prenumerationstjänster.

7.1.   Tjänsternas löptid. Om inget annat anges i ordersedeln säljs tjänsterna i prenumeration.  DocSend tillhandahåller tjänsterna till kunden under tjänsternas löptid. Om parterna inte skriftligen avtalar om annat ska alla eventuella kvantiteter av tjänsterna som köps under tjänsternas löptid att ha en proportionerlig löptid som slutar på den sista dagen av den befintliga tjänstelöptiden.

7.2.   Automatiska förnyelser. Om inget annat anges i ordersedeln och i enlighet med avsnitt 6.5 ska kundens prenumeration på tjänsterna, efter den inledande tjänstelöptiden eller en förnyad löptid, automatiskt förnyas i en förnyad löptid för den befintliga kvantiteten, såvida inte någon av parterna skriftligen underrättar den andra parten om uppsägelse (kunden ska skicka sin underrättelse till [skyddad e-postadress]) minst trettio dagar före utgångsdatumet för den befintliga tjänstelöptiden för prenumerationer på under ett år och minst sextio dagar före utgångsdatumet för den befintliga tjänstelöptiden för prenumerationer på över ett år. Har kunden köpt tjänsterna online via en självbetjäningsmekanism och tillhandahållit DocSend med en betalningsmetod för återkommande avgifter kan kunden välja att säga upp dessa villkor via administratörskonsolen före den dag då en förnyad löptid inleds. DocSend förbehåller sig rätten att ändra våra priser för förnyade prenumerationer.

7.3.   Ytterligare prenumerationer. Tjänsterna kan konfigureras att tillåta att administratörer eller slutanvändare köper ytterligare prenumerationer eller kvantiteter av tjänsterna. Kunden ansvarar för att förstå tjänsternas inställningar och kontroller för köp av ytterligare tjänster. DocSend debiterar kunden gällande beräknade belopp för ytterligare tjänster under återstoden av den befintliga tjänstelöptiden baserat på kundens befintliga pris såvida inget annat anges i ordersedeln.

8.       Uppsägning.

8.1.   Avtalsperiod. Dessa villkor kommer att gälla under avtalsperioden.

8.2.   Uppsägning från kunden.  Du kan säga upp ditt konto genom att skicka en begäran om uppsägning till [skyddad e-postadress] eller genom att följa meddelandemetoden för prenumerationstjänster som anges i avsnitt 6.5 eller avsnitt 7.2, beroende på vad som är tillämpligt.  Uppsägningen av ditt konto och av dessa villkor verkställs efter att DocSend har bearbetat uppsägningen vid slutet av den befintliga tjänstelöptiden.

8.3.   Uppsägning från DocSend. DocSend kan efter eget gottfinnande omedelbart säga upp dessa villkor och stänga av kundens åtkomst till tjänsterna om detta krävs enligt lag eller till följd av kunden medvetet brutit mot avsnitt 2.5 eller avsnitt 2.6 i dessa villkor.

8.4.   Uppsägning till följd av orsak. Vardera parten kan säga upp dessa villkor, inklusive alla ordersedlar, om: (i) den andra parten väsentligen överträder dessa villkor och inte åtgärder denna överträdelse inom trettio dagar från att ha mottagit en skriftlig underrättelse, eller (ii) den andra parten upphör med sin verksamhet eller blir föremål för konkursförfaranden och dessa inte avfärdas inom nittio dagar.

8.5.   Effekter av uppsägning. Om dessa villkor sägs upp, och förutom vad som anges i detta avsnitt, ska alla rättigheter och licenser som beviljats kunden av DocSend upphöra omedelbart. Under en period på 30 dagar efter uppsägning kan DocSend efter eget gottfinnande tillåta att kunden erhåller kunddata från tjänsterna. DocSend kan radera kunddata från tjänsterna och DocSend har inga förpliktelser att fortsätta att lagra eller tillåta kunden att erhålla kunddata. Assistans från DocSend efter uppsägning kan ske efter ömsesidig överenskommelse mellan parterna, vilket omfattar de avgifter och villkor som DocSend anger för sådan assistans.

9.       Utfästelser och garantier. Kunden utfäster och garanterar DocSend att: (a) kunden har fullmakt och är behörig att ingå dessa villkor, vilket i det fall där du använder tjänsterna för ett företag eller en organisation omfattar att du har behörighet att juridiskt binda företaget eller organisationen till dessa villkor, (b) kundens användning av tjänsterna inte bryter mot någon lag eller regel, och (c) kundens insamling, användning och utlämning av kunddata via tjänsterna inte bryter mot någon tredje parts rättigheter, inklusive immateriella rättigheter eller rätt till privatliv eller offentlighet.

10.     GARANTIFRISKRIVNING.

10.1.   Underhåll. Tjänsterna kan vara tillfälligt otillgängliga för schemalagt underhåll eller för ej schemalagt nödunderhåll, utfört antingen av DocSend eller tredje part, eller på grund av andra orsaker som vi rimligen inte har kontroll över.

10.2.  Ansvarsfriskrivning. TJÄNSTERNA, PROGRAMVARAN, MATERIALEN OCH EVENTUELL RELATERAD DOKUMENTATION TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”I MÅN AV TILLGÄNGLIGHET”. I DEN UTSTRÄCKNING DET TILLÅTS ENLIGT LAG, OM INGET ANNAT UTTRYCKLIGEN ANGES I DESSA VILLKOR, SKA DOCSEND OCH DESS AFFÄRSPARTNER, LEVERANTÖRER OCH DISTRIBUTÖRER INTE ERBJUDA NÅGRA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKA, UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER ANDRA, INKLUSIVE GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER ICKE-INTRÅNG. DOCSEND ERBJUDER INGA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER OM ATT TJÄNSTERNA SKA UPPFYLLA KUNDENS KRAV ELLER FÖRVÄNTNINGAR, ATT KUNDDATA SKA VARA KORREKTA, FULLSTÄNDIGA ELLER BEVARAS UTAN FÖRLUST, ELLER ATT TJÄNSTERNA SKA VARA PUNKTLIGA, OAVBRUTNA ELLER UTAN FEL. DOCSEND SKA INTE VARA ANSVARIGA ELLER SKYLDIGA PÅ NÅGOT SÄTT FÖR KUNDDATA, TREDJE PARTERS TJÄNSTER, TREDJE PARTERS MATERIAL, MATERIAL SOM LADDAS UPP TILL TJÄNSTERNA AV TREDJE PART, ELLER FÖR ANDRA TJÄNSTER ÄN DOCSEND (INKLUSIVE EVENTUELLA FÖRSENINGAR, AVBROTT, ÖVERFÖRINGSFEL, SÄKERHETSFEL OCH ANDRA PROBLEM SOM KAN HA ORSAKATS AV DESSA OBJEKT). KUNDEN ANSVARAR FÖR ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA ELLER PROGRAMVARAN I ENLIGHET MED VILLKOREN SOM ANGES HÄR SAMT ATT SÄKERHETSKOPIERA ALLA DATA SOM LAGRAS I TJÄNSTERNA.

10.3.   Betatjänster.

10.3.1. Användning efter kundens gottfinnande. Oaktat sådant som talar emot detta i dessa villkor: (a) kunden kan välja att använda betatjänster efter eget gottfinnande, (b) betatjänster kanske inte stöds och kan komma att ändras när som helst utan föregående meddelande, (c) betatjänster är kanske inte lika tillförlitliga eller tillgängliga som tjänsterna, (d) betatjänster omfattas inte av samma säkerhetsåtgärder och granskning som tjänsterna, och (e) DOCSEND HAR INGEN ANSVARSSKYLDIGHET SOM UPPKOMMER FRÅN ELLER I SAMBAND MED BETATJÄNSTER – ANVÄND PÅ EGEN RISK.

10.3.2. Feedback. DocSend erbjuder betajänster för att få feedback från användarna. I utbyte mot användningen av betatjänster samtycker kunden till att DocSend kan kontakta kunden och dess slutanvändare för att få feedback om betatjänsterna.

10.3.3. Konfidentiellt. Betatjänster är konfidentiella tills de har lanserats av DocSend. Kunden ska vidta rimliga åtgärder för att hålla information som avser betatjänsterna konfidentiell, inklusive minst de åtgärder kunden vidtar för att skydda sin egen konfidentiella information av liknande typ. Kunden får inte lämna ut information om betatjänster till tredje part och ska hålla nya funktioner och funktionaliteter konfidentiella tills de officiellt har lanserats av DocSend. Kunden kan lämna ut information om betatjänster i den omfattning detta krävs enligt lag eller förordningar om kunden skriftligen ger DocSend rimlig förvarning, i den omfattning detta är tillåtet, så att DocSend kan försöka förhindra eller begränsa den utlämnade informationen.

11.      Ansvarsbegränsning.

11.1.   Begränsning av indirekt ansvar. I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG, FÖRUTOM NÄR DET GÄLLER DOCSENDS ELLER KUNDENS GOTTGÖRELSESKYLDIGHETER, HAR VARKEN KUNDEN ELLER DOCSEND OCH DESS AFFÄRSPARTNER, LEVERANTÖRER OCH DISTRIBUTÖRER ANSVAR UNDER DESSA VILLKOR FÖR (I) INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA, EFTERFÖLJANDE, AVSKRÄCKANDE ELLER BESTRAFFANDE SKADOR ELLER (II) FÖRLUST AV ANVÄNDNING, DATA, AFFÄRER, INTÄKTER ELLER VINST (VAR SIG DIREKT ELLER INDIREKT), ÄVEN OM PARTEN KÄNDE TILL ELLER BORDE HA KÄNT TILL ATT SÅDANA SKADOR VAR MÖJLIGA OCH ÄVEN OM EN ERSÄTTNING INTE UPPFYLLER SITT GRUNDLÄGGANDE SYFTE.

11.2.   Begränsning av ansvarsbelopp. I DEN FULLA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG SKA DOCSENDS SAMMANLAGDA ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET UNDER DESSA VILLKOR INTE ÖVERSTIGA DET BELOPP SOM KUNDEN BETALAT TILL DOCSEND UNDER DESSA VILLKOR UNDER TOLV MÅNADER FÖRE DEN HÄNDELSE SOM FÖRANLETT ERSÄTTNINGSSKYLDIGHETEN. FÖR KOSTNADSFRIA PRENUMERATIONER ELLER BETATJÄNSTER SKA DOCSENDS TOTALA ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET INTE ÖVERSTIGA SAMMANLAGT FEMTIO US DOLLAR (50 USD).

11.3.   Ouppfyllt väsentligt syfte.   VARJE PART ERKÄNNER OCH SAMTYCKER TILL ATT DETTA AVSNITT 11 ÄR EN GRUNDLÄGGANDE DEL AV ÖVERENSKOMMELSEN OCH EN SKÄLIG FÖRDELNING AV RISK MELLAN PARTERNA OCH ATT DET KOMMER ATT ÖVERLEVA OCH TILLÄMPAS PÅ ANSPRÅK SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED DESSA VILLKOR, DOCSENDS TJÄNSTER ELLER RELATERADE TJÄNSTER, OAVSETT ANSVARSTEORIN (AVTALS-, SKADESTÅNDS-, STRIKT ANSVAR ELLER ANNAT), ÄVEN OM DE BEGRÄNSADE ÅTGÄRDERNA I DESSA VILLKOR BEFINNS HA MISSLYCKATS I DESS VÄSENTLIGA SYFTE.

12.      Gottgörande. Kunden ska gottgöra och hålla skadelösa DocSend och dess affärspartner från och mot förluster, ersättningsskyldigheter, skador, straffavgifter, böter, kostnader, avgifter, utgifter, anspråk, åtgärder eller krav, inklusive rimliga juridiska avgifter och advokatarvoden, som uppstår till följd av eller i samband med: (a) kundens brott mot dessa villkor, inklusive brott mot utfästelser och garantier som anges ovan, (b) kundens data, eller (c) kundens övriga åtkomst till, bidrag till, användning av eller missbruk av tjänsterna, vilket inkluderar, men inte begränsas till, materialen. Kunden ska samarbeta med rimliga förfrågningar om assistans med DocSends försvar vid sådana anspråk, stämningar eller krav.

13.      Upphovsrätt. DocSend ska avsluta kontot och upphäva åtkomsträttigheterna vid intrång på upphovsrätt under lämpliga förhållanden. Äger du upphovsrätt eller är ett juridiskt ombud för en ägare av upphovsrätt och du anser att något material i tjänsterna utgör ett intrång på din upphovsrätt kan du skicka in ett meddelande enligt vårt DMCA-förfarande (https://www.docsend.com/dmca-notification/).

14.      Efterlevnad.

14.1.   Ärenden som rör USA:s regering.  Kunden får inte avlägsna eller exportera från USA, eller tillåta export eller återexport av, tjänsterna eller något relaterat till tjänsterna om detta bryter mot begränsningar, lagar eller förordningar från USA:s Department of Commerce, USA:s Department of Treasury, Office of Foreign Assets Control, eller annan byrå eller myndighet i USA, eller något främmande lands byrå eller myndighet.  Enligt definitionen i Federal Acquisition Regulation (”FAR”) avsnitt 2.101, utgör programvaran och dokumentation som installeras av DocSend på din utrustning (i förekommande fall) ”kommersiella objekt” och utgör enligt Defense Federal Acquisition Regulation (”DFAR”) avsnitt 252.227-7014(a)(1) och (5) ”kommersiell datorprogramvara” och ”dokumentation till kommersiell datorprogramvara".  I enlighet med DFAR avsnitt 227.7202 och FAR avsnitt 12.212 ska användningsändringar, reproduktion, release, framförande, visning eller utlämning av sådan kommersiell programvara eller dokumentation till kommersiell programvara av USA:s myndigheter regleras enbart av dessa villkor och ska förbjudas förutom i den utsträckning som uttryckligen tillåts i dessa villkor.

14.2.   Exportefterlevnad.  Varje part ska följande alla gällande lagar om exportkontroll i tillhandahållandet och användningen av tjänsterna. Utan att det begränsas av föregående: (a) varje part utfäster att den inte finns med på någon lista från USA:s myndigheter över personer eller enheter som förbjuds från att motta exporter, och (b) kunden får inte tillåta att användare kommer åt eller använder tjänsterna om detta bryter mot embargo, förbud eller restriktioner från USA:s myndigheter.

15.      Tvister.

15.1.   Informell tvistelösning. Innan anmälan görs går alla parter med på att försöka lösa tvisten genom att kontakta den andra parten genom meddelandeproceduren i avsnitt 15.2. Om en tvist inte kan lösas inom sextio dagar efter meddelandet kan kunden eller DocSend inleda ett formellt förfarande.

15.2.   Skiljedom. Kunden och DocSend samtycker till att lösa eventuella anspråk som rör dessa villkor eller tjänsterna genom ett slutligt och bindande enskilt skiljeförfarande, med undantag för vad som anges nedan. Detta omfattar tvister som uppstår till följd av eller i samband med tolkningen eller tillämpningen av detta underavsnitt ”Skiljedom”, inklusive dess omfattning, verkställbarhet, återkallelse eller giltighet. American Arbitration Association (AAA) kommer att sköta skiljedomsförfarandet enligt de kommersiella skiljedomsreglerna. Skiljeförfarandet kommer att hållas i San Francisco (CA), eller på någon annan plats båda parter skriftligen kommer överens om. Skiljedomaren kan endast tilldela ersättning individuellt och endast i den utsträckning som krävs för att lösa kundens eller DocSends enskilda anspråk. Skiljedomaren kan inte tilldela ersättning för andra eller för allmänheten. Våra tidigare, nuvarande eller framtida affärspartner och agenter kan åkalla våra rättigheter under detta avsnitt ”Tvister” om de skulle hamna i tvist med dig, men i övrigt ger dessa villkor inte några sådana rättigheter till några tredje parter.

15.3.   Undantag från skiljedom. Vardera parten kan driva en rättegångsprocess i de federala eller statliga domstolarna i San Francisco County, Kalifornien enbart för föreläggande i syfte att stoppa obehörig användning eller missbruk av tjänsterna eller överträdelse av immateriella rättigheter utan att först delta i den informella processen om meddelande av tvist som beskrivs ovan. Både kunden och DocSend samtycker till platsen och den personliga jurisdiktionen där.

15.4.   INGEN KOLLEKTIV TALAN. Kunden får endast lösa tvister med DocSend på individuell basis och får inte driva ett anspråk med kollektiv, konsoliderad eller representativ talan. Kollektivt skiljeförfarande, kollektiv talan, allmänna åtgärder med privat advokat och konsolidering med andra skiljeförfaranden är inte tillåtna.

15.5.   Uppdelning. Om det visar sig att någon del av detta avsnitt ”Tvister” är olaglig är inte kan verkställas ska återstoden av avsnittet förbli giltig. Förutom i de fall där en olaglig eller icke verkställbar del skulle tillåta kollektiv talan ska detta avsnitt ”Tvister” inte verkställas i sin helhet. Om du befinns ha en rätt som inte kan avstås att väcka ett visst anspråk eller begära en särskild form av ersättning som skiljedomaren saknar behörighet att lösa eller tilldela enligt detta avsnitt ”Tvister” ska endast respektive anspråk eller begäran om ersättning väckas i domstol, och du och vi samtycker till att domstolsförfarandena för sådana anspråk och begäranden om ersättning ska ajourneras i avvaktan på lösningen av eventuella individuella anspråk eller begäranden om ersättning under skiljedom.

16.      Diverse.

16.1.   Ändringar. DocSend kan då och då ändra dessa villkor. Kunden kan när som helst se den senaste versionen av dessa villkor på https://www.docsend.com/terms-of-service/.  De reviderade bestämmelserna träder i kraft när de har publicerats eller på eventuellt ikraftträdandedatum som anges i publiceringen, och du samtycker till de reviderade bestämmelserna genom att komma åt eller använda tjänsterna efter detta datum.

16.2.   Överlåtelse.  Kunden får inte överlåta dessa villkor utan att först få skriftligt samtycke från DocSend. DocSend kan överlåta eller överföra dessa villkor, helt eller delvis, utan begränsningar.

16.3.   Meddelanden. Meddelanden måste skickas via e-post, första klass-post, flygpost eller expressbud och anses överlämnade när de tas emot. Meddelanden till kunden kan också skickas till tillämpligt kontos mejladress och anses överlämnade när de skickas. Meddelanden till DocSend måste skickas till Dropbox Legal på [email protected], med en kopia till Dropbox, Inc., P.O. Box 77767, San Francisco, CA 94107, attn.: Legal Department.

16.4.   Force Majeure.  Med undantag för betalningsskyldigheter kommer varken DocSend eller kunden att vara ansvariga för otillräckliga prestationer i den utsträckning de orsakas av ett tillstånd som låg utanför partens rimliga kontroll (till exempel naturkatastrofer, krigshandlingar eller terrorism, upplopp, arbetskonflikter, statliga ingripanden och internetstörningar).

16.5.   Uppdelning. Om en bestämmelse i dessa villkor anses inte kunna verkställas eller vara ogiltig ska en sådan bestämmelse ändras eller avlägsnas i minsta möjliga utsträckning så att återstoden av dessa villkor förblir i full kraft och kan verkställas. En ny bestämmelse som kan verkställas ska utgöra en ersättning och ska avspegla vår avsikt så nära det går.

16.6.   Inget agentskap. Inget agentskap, inget partnerskap, inget samriskföretag och ingen anställning skapas till följd av dessa villkor och kunden har inte någon form av behörighet att binda DocSend på något sätt. Vår relation är som oberoende entreprenörer.

16.7.   Inga tredjepartsförmånstagare. Dessa villkor skapar inte några förmånstagarrättigheter för tredje part till DocSend-produkterna eller till någon produkt från tredje part som görs tillgänglig via tjänsterna.

16.8.   Rubriker. Avsnittsrubrikerna är endast avsedda att underlätta hänvisningar.

16.9.   Kundreferenser. DocSend förbehåller sig rättigheten att använda kundens namn och logotyp för annons- eller marknadsföringssyften på DocSends webbplats och i annan kommunikation med befintliga eller potentiella DocSend-kunder.

16.10. Tillämplig lag.  Dessa villkor ska regleras av Kaliforniens lag med undantag för bestämmelser om lagval och lagkonflikter. Om inget annat väljs av DocSend i en viss situation ska du uttryckligen samtycka till den exklusiva personliga jurisdiktionen hos de federala och statliga domstolarna i San Francisco County, Kalifornien, för att lösa eventuella tvister som rör din åtkomst till eller användning av tjänsterna i enlighet med avsnitt 15. Konventionen om internationell försäljning av varor gäller inte.

16.11. Sekretess.  Kunden erkänner att information som delas med oss kan samlas in, användas och lämnas ut så som beskrivs i vår integritetspolicy. Läs igenom vår integritetspolicy noggrant för att förstå hur DocSend samlar in och använder personuppgifter.

16.12. Hela avtalet. Båda parter samtycker till att dessa villkor utgör det fullständiga och exklusiva uttalandet om parternas ömsesidiga förståelse och ersätter och upphäver alla tidigare skriftliga eller muntliga avtal, kommunikationer eller andra överenskommelser som rör ämnet i dessa villkor, och att alla avsägelser och ändringar måste göras skriftligen och undertecknas av båda parter om inget annat anges.

16.13. Fortlevnad. Följande ska fortsätta att gälla efter uppsägning av dessa villkor: avsnitt 1.5, 1.7, 3.3, 3.4, 4, 8.4, 9, 10, 11, 12, 15 och 16, alla bestämmelser om gottgörelse, alla friskrivningar och begränsningar av garantier och ersättning som anges i dessa villkor eller på annat sätt enligt lag, alla definitioner som används i nämnda avsnitt oavsett var dessa finns, och alla eviga licenser som beviljas under dessa villkor som inte uttryckligen upphävs.

17.      Definitioner.

Administratör” avser en slutanvändare som kunder utser att administrera tjänsterna för slutanvändare på uppdrag av kunden, i flera nivåer.

Adminkonsolen” avser det onlineverktyg som DocSend tillhandahåller kunden för administration av tjänsterna.

Affärspartner” avser en enhet som kontrollerar, kontrolleras av eller står under gemensam kontroll av en part, där ”kontroll” avser möjligheten att styre en enhets administration och policyer.

Autentiseringsuppgifter” avser användarnamn, lösenord och annan information som används för autentisering.

Betatjänster” avser tjänster eller funktioner som identifieras som alfa-version, beta-version, förhandsvisning, tidig åtkomst eller utvärderingsversion, eller med ord eller fraser med liknande betydelse.

Kunddata” avser data, information, dokument, poster, text, innehåll eller annat material som du laddar upp, delar, publicerar, levererar, tillhandahåller eller på annat sätt överför till eller lagrar i tjänsterna.

DocSend Signature” avser den funktion i tjänsterna som gör det möjligt att skriva under elektroniska poster mellan parter till sådana poster, med elektroniska signaturer.

Ikraftträdandedatum” avser det datum då båda parter ingår avtal under dessa villkor, antingen genom att ge samtycke online eller genom att underteckna en ordersedel.

Elektronisk” avser teknik med elektrisk, digital, magnetisk, trådlös, optisk, elektromagnetisk eller liknande funktion.

Elektronisk post” avser ett kontrakt eller annan post som skapas, genereras, skickas, kommuniceras, tas emot eller lagras med en elektronisk metod.

Elektronisk signatur” avser ett elektroniskt ljud, en elektronisk symbol eller en elektronisk process som vi gör tillgänglig och som du utför eller använder för att underteckna en elektronisk post.

Slutanvändare” avser användare av kundens tjänstekonto. Slutanvändare kan omfatta kunden och kundens affärspartners anställda, konsulter, agenter, företrädare, elever eller andra personer som kunden har godkänt att använda tjänsterna via kundens konto.

Slutanvändarkonto” avser ett konto som kunden etablerar via tjänsterna åt en slutanvändare.

Slutanvändarlicens” avser en användarlicens som kunden köper och som gör det möjligt för kunden att etablera ett slutanvändarkonto.

Lagar om exportkontroll” avser alla tillämpliga kontrollagar och regler som rör export eller återexport, inklusive Export Administration Regulations (EAR) som upprätthålls av USA:s Department of Commerce, handels- och ekonomiska sanktioner som införts av Treasure Departments Office of Foreign Assets Control, och International Traffic in Arms Regulations (ITAR) som upprätthålls av Department of State.

Feedback avser feedback, kommentarer eller förslag som rör tjänsterna som kunden eller slutanvändare kan tillhandahålla, inklusive kommenterar eller förslag som rör produkter, utbud, tjänster eller webbplatsen som du laddar upp på våra forum. Feedback omfattar muntliga och skriftliga kommentarer, förslag, felrapporter och analyser.

Avgifter” avser belopp som faktureras kunden eller som debiteras av DocSend i enlighet med ordersedeln.

Inledande tjänstelöptid” avser den löptid för gällande tjänster som inleds på etableringsdatumet och som varar den tid som anges i ordersedeln.

Immateriella rättigheter” avser aktuella och framtida världsomspännande rättigheter enligt patent, upphovsrätt, affärshemligheter, varumärken, ideella rättigheter och andra liknande rättigheter.

Material” avser allt material i tjänsterna, inklusive varumärken, tjänstemärken och logotyper som finns i tjänsterna, förutom kunddata.

Sekretessavtal” avser en sekretessavtalsmall.

Ordersedel” avser ett beställningsdokument, en beställningssida eller ett användargränssnitt där kunden köper en prenumeration på, aktiverar eller registrerar sig för tjänsterna.

Integritetspolicy” avser DocSends integritetspolicy som finns tillgänglig på https://www.docsend.com/privacy-policy/.

Etableringsdatum” avser det datum då DocSend gör tjänsterna tillgängliga för kunden.

Förnyad löptid” avser, om inte parterna skriftligen samtycker till något annat, en förnyad löptid med samma varaktighet som den föregående inledande tjänstelöptiden eller förnyade löptiden.

Tjänstespecifika villkor” avser ytterligare villkor som gäller för specifika tjänster eller specifika funktioner eller delar av tjänsterna, som kan vara bifogade till en ordersedel eller tillhandahållas när kunden kommer åt eller aktiverar de tillämpliga tjänsterna.

"Tjänster" avser DocSends tjänster, som inkluderar: (a) DocSend-webbplatsen (https://www.docsend.com); (b) tjänster och relaterade tekniker för kommunikations- och informationsdelning, inklusive interaktiva funktioner och andra funktioner för kommunikation med andra, som är tillgängliga via webbplatsen, (c) andra tjänster som vi kan göra tillgängliga för dig enligt beskrivningen i en ordersedel, (d) programvaran, och (e) materialen.

Löptid för tjänster” avser den inledande tjänstelöptiden och förnyade löptider för tillämpliga tjänster.

Programvara” avser eventuell programvara som DocSend tillhandahåller som en del av tjänsterna, antingen direkt av DocSend eller via tredje parts distribution som appbutiker.

Underleverantör” avser en enhet till vilken DocSend delegerar någon av sina förpliktelser under avtalet.

Underbiträde” avser en enhet som samtycker till att behandla kunddata på uppdrag av DocSend, eller på uppdrag av ett annat Dropbox-underbiträde, för att kunna tillhandahålla tjänsterna.

Skatter” avser all mervärdesskatt och andra skatter (inklusive ISS, CIDE, PIS, CONFINS), tullsats eller annan debitering oavsett slag exklusive skatt som baseras på DocSends nettoinkomst, som kopplas till tjänsterna eller programvaran, inklusive relaterade böter eller räntor.

Avtalsperiod” avser avtalsperioden för dessa villkor, som inleds på ikraftträdandedatumet och varar fram till det tidigare av (i) slutet av tillämpliga löptider för tjänster, eller (ii) avtalet sägs upp i enlighet med vad som anges här.

Tjänst från tredje part” avser en tjänst, ett program, en webbplats eller annan resurs från tredje part.

Material från tredje part” avser material, åsikter, varor eller tjänster som görs tillgängliga via en tjänst från tredje part.

Källskatt” avser eventuell skatt som påförs DocSend eller kundens återförsäljare där kunden enligt lag är skyldig att hålla inne eller dra av skatt från betalningen till DocSend eller kundens återförsäljare.