Kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht

Laatst gewijzigd: 13 februari 2023

Deze vertaling is beschikbaar om het je gemakkelijk te maken. Bij mogelijke discrepanties is de Engelse versie bepalend.

De Digital Millennium Copyright Act van 1998 (de 'DMCA') biedt hulp aan copyright-eigenaren die geloven dat materiaal op het Internet inbreuk maakt op hun rechten volgens de Amerikaanse wetgeving met betrekking tot auteursrechten.  DocSend verwerkt en onderzoekt meldingen van vermeende inbreuk en zal passende maatregelen nemen volgens de DMCA en andere toepasbare intellectuele-eigendomswetten met betrekking tot enige vermeende of daadwerkelijke inbreuk, inclusief beëindiging van het account en toegangsrechten van elke overtreder onder de juiste omstandigheden.  Een kennisgeving van een vermeende schending van auteursrecht of intellectueel eigendom moet worden gemaild naar de Copyright Agent van DocSend via [email protected] met als onderwerpsregel  'DMCA-verwijderingsverzoek' (jouw 'Kennisgeving'). Je kunt ook per post contact met ons opnemen via:

Ter attentie van:  Copyright Agent
Dropbox Inc.
1800 Owens St
San Francisco, CA 94158

Let op: om in overweging te worden genomen, moet je kennisgeving schriftelijk zijn en de volgende informatie bevatten:

  • een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die geautoriseerd is op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht;
  • een beschrijving van het auteursrechtelijk werk en ander intellectueel eigendom waarop volgens jou inbreuk is gemaakt;
  • een beschrijving van de locatie op de Site van het materiaal waarop volgens jou inbreuk is gemaakt, met genoeg details zodat wij het op de Site kunnen vinden;
  • jouw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  • een verklaring van jou dat je te goeder trouw van mening bent dat het betwiste gebruik niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht of intellectueel eigendom, diens vertegenwoordiger, de wet; en
  • een verklaring van jou op straffe van meineed dat de informatie hierboven in jouw Kennisgeving nauwkeurig is en dat jij de eigenaar bent van het auteursrecht of intellectueel eigendom of geautoriseerd bent te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht of intellectueel eigendom.

Tegenbericht: als je gelooft dat het relevante materiaal dat is verwijderd (of waartoe de toegang is geblokkeerd), geen inbreuk maakt of dat je geautoriseerd bent door de eigenaar van het auteursrecht, de vertegenwoordiger van de de eigenaar van het auteursrecht, of dat je voldoet aan de wet, kun je een schriftelijk tegenbericht met de volgende informatie sturen naar de Copyright Agent via de contactmethodes die hierboven staan vermeld:

  • je fysieke of elektronische handtekening;
  • identificatie van het materiaal dat is verwijderd of waartoe de toegang is ontzegd, en de locatie waar het materiaal stond voordat het werd verwijderd of geblokkeerd;
  • een verklaring dat je in goed vertrouwen gelooft dat het materiaal is verwijderd of geblokkeerd als gevolg van een vergissing of door onjuiste identificatie; en
  • je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, een verklaring dat je de rechtsbevoegdheid van de rechtbanken van San Francisco County in het noorden van Californië accepteert, en een verklaring dat je een betekening van processtukken aanvaardt van de persoon die de melding van vermeende inbreuk heeft gedaan.

Als de Copyright Agent een tegenbericht ontvangt, dan zal DocSend een kopie van het tegenbericht sturen naar de partij die de aanklacht heeft ingediend om die persoon te laten weten dat die het verwijderde materiaal mag vervangen of de blokkade kan opheffen, binnen 10 werkdagen. Tenzij de eigenaar van het auteursrecht een aanklacht indient voor een gerechtelijk bevel tegen de materiaalprovider, het lid of de gebruiker, mag het verwijderde materiaal worden vervangen of de toegang daartoe worden hersteld, in 10 tot 14 werkdagen of meer na ontvangst van het tegenbericht, naar goeddunken van DocSend.

Beleid inzake recidivisten:  in overeenstemming met de DMCA en andere toepasbare wetten, hanteert DocSend een beleid voor het verwijderen van gebruikers, in gepaste omstandigheden en naar eigen goeddunken van DocSend, die worden beschouwd als recidivisten.  DocSend kan ook naar eigen goeddunken de toegang tot de Site beperken en/of Accounts verwijderen van gebruikers die inbreuk maken op de rechten op intellectueel eigendom van anderen, ongeacht of er sprake is van herhaalde inbreuk.

Woorden met een hoofdletter die hierboven worden gebruikt maar niet worden gedefinieerd, beschikken over een beschrijving in de Algemene voorwaarden van DocSend.