Servicevoorwaarden

Laatst gewijzigd: 27 juli 2021

Deze vertaling is beschikbaar om het je gemakkelijk te maken. Bij mogelijke discrepanties is de Engelse versie bepalend.

Geplaatst: 27 juli 2021
Ingangsdatum: 26 augustus 2021

Deze Servicevoorwaarden ("Voorwaarden") vormen een overeenkomst tussen Dropbox, Inc., als je gevestigd bent in de Verenigde Staten, haar territoria en bezittingen, Canada of Mexico ("Noord-Amerika") of Dropbox International Unlimited Company als je gevestigd buiten Noord-Amerika (elk, voor de toepassing van deze Voorwaarden, "DocSend", "ons", "wij" of "onze") en de partij die akkoord gaat met deze voorwaarden ("Klant", "jij" of "jouw"). Deze Voorwaarden zijn van toepassing op je toegang tot en gebruik van de Services. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Services, accepteer je deze Voorwaarden, bevestig je dat je deze Voorwaarden hebt gelezen en begrepen en stem je ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden.  Houd er rekening mee dat de Dropbox-servicevoorwaarden, de Dropbox Business-overeenkomst, het Dropbox-privacybeleid en alle andere voorwaarden op de Dropbox-website niet van toepassing zijn op de DocSend-services.

Als je deze Voorwaarden aanvaardt voor het gebruik van de Services door een organisatie, accepteer je ze namens die organisatie. Je moet bevoegd zijn om namens de organisatie deze Voorwaarden te aanvaarden. Als dat niet het geval is, mag je je niet registreren voor de Services.

1.       Services.

1.1.   Levering. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de Services en alle bijbehorende Software die door de klant zijn besteld via een Orderformulier. De Klant mag zich toegang verschaffen tot en gebruikmaken van de Services in overeenstemming met deze Voorwaarden.

1.2.   Wijzigingen. DocSend kan de Services van tijd tot tijd wijzigen. Als DocSend de Services wijzigt op zo'n manier dat de functionaliteit van de Services aanzienlijk wordt verminderd, zal DocSend de Klant hiervan op de hoogte stellen via het bij het account behorende e-mailadres. De Klant kan binnen dertig dagen na de wijziging middels een kennisgeving de Voorwaarden ontbinden. Dit recht op ontbinding is niet van toepassing op updates van functies die op bèta- of evaluatiebasis worden geleverd.

1.3.   Software.

a   Algemeen. Bepaalde Services bieden de Klant en Eindgebruikers de mogelijkheid om Software te downloaden die automatisch kan worden bijgewerkt. DocSend verleent de Klant hierbij gedurende de Termijn een beperkte niet-exclusieve licentie om de Software uitsluitend in verband met de Services en in overeenstemming met de Voorwaarden te gebruiken. Deze licentie is niet-overdraagbaar (met inachtneming van Artikel 16.2), niet-herroepbaar (behalve zoals is uiteengezet in Artikel 8), kan niet uitgegeven worden als sublicentie, en wordt volledig betaald door betaling van de Vergoedingen door de Klant.

b.   Open Source. Als een onderdeel van de Software wordt aangeboden onder een opensourcelicentie, stelt DocSend de licentie beschikbaar aan de Klant en voor zover de bepalingen van die licentie de Klant aanvullende rechten verlenen, zullen die bepalingen uitdrukkelijk voorrang hebben op sommige bepalingen van de Voorwaarden, uitsluitend met betrekking tot dat onderdeel van de Software.

1.4.   Servicespecifieke voorwaarden. Bepaalde Services, of delen daarvan, kunnen onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden, waaronder algemene voorwaarden van derden, die specifiek zijn voor de concrete Services en uiteengezet zijn in de Servicespecifieke voorwaarden. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van Services die onder Servicespecifieke voorwaarden vallen, ga je akkoord met de toepasselijke Servicespecifieke voorwaarden. Als er een conflict is tussen deze Voorwaarden en de Servicespecifieke voorwaarden, hebben de Servicespecifieke voorwaarden voorrang met betrekking tot de toepasselijke Services of delen daarvan. Je gebruik van de Services kan ook onderworpen zijn aan aanvullend beleid, richtlijnen of regels die we op de Services plaatsen of aan jou beschikbaar stellen.

1.5.   Referentiematerialen. DocSend kan bepaalde Referentiematerialen, inclusief maar niet beperkt tot een geheimhoudingsovereenkomst, via de Services beschikbaar stellen. Dergelijke Materialen zijn alleen voor informatieve doeleinden en DocSend geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot hun geldigheid, betrouwbaarheid of toereikendheid. De Materialen, inclusief de geheimhoudingsovereenkomst, zijn niet bedoeld als (a) juridisch advies of (b) het creëren van een advocaat-cliëntrelatie. De Klant erkent en stemt ermee in dat elke situatie zeer feitspecifiek is en kennis vereist van zowel staats- als federale wetten. Daarom moet elke partij juridisch advies inwinnen bij een bevoegde advocaat in de relevante jurisdicties.

1.6.   DocSend-rechten. DocSend behoudt zich het recht voor om toegang te krijgen tot het account van de Klant als dit nodig is om de Services te leveren.  Verder stemt de Klant ermee in dat we het volgende kunnen, maar niet verplicht zijn:  (a) de Services of Klantgegevens te controleren op schendingen van deze Voorwaarden en op naleving van ons beleid; (b) de toegang tot of de beschikbaarheid van de Materialen of Klantgegevens of enig deel daarvan te weigeren, beperken of de toegang daartoe onmogelijk te maken, zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant, op elk moment en om welke reden dan ook (inclusief na ontvangst van claims of beschuldigingen van derden of autoriteiten met betrekking tot Klantgegevens), of zonder enige reden; (c) aangifte te doen bij wetshandhavingsinstanties en/of juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die deze Voorwaarden schendt; of (d) de Services te beheren op een manier die is ontworpen om de rechten en eigendommen van ons en die van derden te beschermen of om de goede werking van de Service te faciliteren.

1.7.   Services en Materialen van Derden. De Services kunnen links bevatten naar Services van Derden en Materialen van Derden. DocSend is niet de eigenaar of exploitant van deze Services van Derden, en we onderschrijven geen Services van Derden of Materialen van Derden.  Als de Klant toegang heeft tot of gebruik maakt van Services van Derden of Materialen van Derden: (a) is de Klant als enige verantwoordelijk voor deze toegang en dit gebruik; (b) is DocSend niet verantwoordelijk voor enig handelen of nalaten van de derde partij of de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, de gerelateerde inhoud, producten of services van Services van Derden of Materialen van Derden; en (c) zijn deze Voorwaarden niet van toepassing op de Services van Derden.  Voordat je toegang krijgt tot of gebruikmaakt van een Service van Derden, dien je de algemene voorwaarden, het privacybeleid en alle andere documenten van de Service van Derden door te nemen en jezelf op de hoogte te stellen van de voorwaarden, het beleid en de praktijken van de Service van Derden.

2.      Verplichtingen van de Klant.

2.1.   Registratie. Om gebruik te kunnen maken van de Services, moeten Klanten en Eindgebruikers zich eerst bij ons registreren via ons online registratieproces en zich authenticeren volgens de door de Klant verstrekte authenticatieprotocollen. Accountinformatie moet nauwkeurig, actueel en volledig zijn, en de Klant gaat ermee akkoord deze informatie up-to-date te houden. Accountinformatie valt onder het Privacybeleid van DocSend voor de toepasselijke Services.

2.2.   Eindgebruikers.

a.   Voorzieningen. De Klant mag Eindgebruikersaccounts inrichten tot het aantal Eindgebruikerslicenties dat via een of meer Orderformulieren is aangeschaft. Voor elk Eindgebruikersaccount is een betaalde Eindgebruikerslicentie vereist en Eindgebruikersaccounts mogen niet worden gedeeld door meerdere personen.

b.   Aanvullende Eindgebruikers. De Services kunnen zo worden geconfigureerd dat Beheerders of Eindgebruikers extra Eindgebruikerslicenties kunnen aanschaffen. De Klant is verantwoordelijk voor het begrijpen van de instellingen en controles van de Services voor het aanschaffen van Eindgebruikerslicenties en het inrichten van nieuwe Eindgebruikersaccounts. DocSend zal de Klant het toepasselijke pro-ratabedrag in rekening brengen voor extra Eindgebruikerslicenties op basis van de dan geldende prijs van de Klant, tenzij anders vermeld op het Orderformulier.

2.3.   Klantauthenticatie. De Klant is verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van de authenticatiemethoden die zij gebruiken om toegang te krijgen tot de Services, inclusief hun Authenticatiegegevens. De Klant en zijn/haar Eindgebruikers mogen de Authenticatiegegevens niet delen of, zonder toestemming van DocSend, anderen toegang geven tot het account van de Klant of een Eindgebruiker, of deze overdragen.

2.4.  Niet-geautoriseerd gebruik of onbevoegde toegang. De Klant zal niet-geautoriseerd gebruik van de Services door zijn/haar Eindgebruikers voorkomen en niet-geautoriseerd gebruik van of onbevoegde toegang tot de Services beëindigen. De Services zijn niet bedoeld voor Eindgebruikers jonger dan 13 jaar in de Verenigde Staten of jonger dan 16 jaar buiten de Verenigde Staten. De Klant ziet erop toe dat personen die jonger zijn dan 13 jaar in de Verenigde Staten of jonger dan 16 jaar buiten de Verenigde Staten de Services niet kunnen gebruiken. De Klant is verantwoordelijk voor alle activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van zijn/haar account, ongeacht of de Klant toestemming heeft gegeven voor die activiteit.  Je dient DocSend onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van je account door een e-mail te sturen naar [email protected].

2.5.   Beperkingen. De Klant mag zich uitsluitend voor wettige doeleinden toegang verschaffen tot en gebruikmaken van de Services.  De Klant staat het volgende niet toe (en staat derden niet toe): (a) de Services, Software of Eindgebruikerslicenties in sublicentie geven, doorverkopen, verhuren, leasen, overdragen, toewijzen, in timeshare gebruiken of anderszins commercieel exploiteren of beschikbaar stellen aan een derde partij; (b) de Services gebruiken op een onwettige manier (inclusief in strijd met wetgeving inzake gegevens-, privacy- of exportcontrole) of op een manier die de integriteit of prestaties van de Services of de onderdelen ervan verstoort of ontregelt; (c) de Services wijzigen, aanpassen of hacken, of anderszins proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot de Services of de gerelateerde systemen of netwerken; (d) het omzeilen, uitschakelen of anderszins verstoren van beveiligingsgerelateerde functies van de Services of functies die het gebruik of kopiëren van Materialen voorkomen of beperken of beperkingen opleggen aan het gebruik van Materialen; of (e) de broncode kopiëren, wijzigen, er een afgeleid werk van maken, reverse-engineeren, reverse assembleren of op een andere manier proberen de broncode te achterhalen.  De Klant houdt zich aan alle gedragscodes, beleidsregels of andere mededelingen die DocSend verstrekt of publiceert in verband met de Services, en de Klant zal DocSend onmiddellijk op de hoogte stellen als hij/zij kennis neemt van een inbreuk op de beveiliging met betrekking tot de Services. De Klant stemt ermee in om op geen enkele andere manier toegang te krijgen tot de Services dan via de interface die door DocSend wordt geleverd voor toegang tot de Services, tenzij anders specifiek door ons geautoriseerd in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst ondertekend door een DocSend-gemachtigde.

2.6.   Aanvaardbaar gebruik.  Bij het gebruik van de Services:  (a) verklaart en garandeert de Klant dat hij/zij eigenaar is of voldoende rechten heeft om Klantgegevens op of via de Services te uploaden; (b) geen Klantgegevens zal kopiëren, uploaden, downloaden of delen, tenzij hij/zij hiertoe wettelijk het recht heeft; (c) geen materiaal zal uploaden dat de rechten van DocSend of de rechten van derden schendt, inclusief privacy- of publiciteitsrechten, intellectuele eigendomsrechten of contractrechten; (d) volledig zal voldoen aan alle licenties van derden met betrekking tot Klantgegevens, inclusief het betalen van alle royalty's, vergoedingen en andere gelden met betrekking tot inhoud die naar de Services wordt geüpload; (e) geen inhoud zal uploaden of indienen die (i) lasterlijk, schadelijk, verstorend, onwettig, ongepast, aanstootgevend, onjuist, pornografisch, vulgair, onfatsoenlijk, godslasterlijk, haatdragend, racistisch of etnisch beledigend, obsceen, onzedelijk, wellustig, smerig, bedreigend, gewelddadig, intimiderend of anderszins verwerpelijk is; (ii) aanzet tot, aanmoedigt tot of dreigt met fysieke schade aan een ander, met inbegrip van materiaal dat racisme, onverdraagzaamheid, seksisme, religieuze onverdraagzaamheid of schade aan een groep of individu bevordert; of (iii) materiaal bevat dat om persoonlijke informatie vraagt van iemand onder de 13 jaar of iemand uitbuit op een seksuele, gewelddadige of onwettige manier; (f) de Services niet zal gebruiken voor onwettige of ongeoorloofde doeleinden, waaronder het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van andere gebruikers via elektronische of andere middelen met als doel ongevraagde e-mails of andere elektronische communicatie te verzenden, of zich bezig te houden met ongeoorloofde framing van, of linken naar, de Services zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming ondertekend door een DocSend-gemachtigde; (g) geen materiaal zal uploaden of indienen dat spyware, malware of andere computercode vormt, bevat, installeert of probeert te installeren of promoot, hetzij op de computers of apparatuur van DocSend, hetzij op computers of apparatuur van anderen, bedoeld om jou of anderen in staat te stellen informatie te verzamelen over of toezicht te houden op de online of andere activiteiten van een andere partij; (h) geen kettingbrieven, bulk- of junk-e-mail zal verzenden of de Services of de netwerken of systemen die met de Services zijn verbonden zal verstoren, ontregelen of onnodig belasten, inclusief het hacken van de Services of het gebruiken van de Services om ongevraagde of commerciële e-mails, bulletins, opmerkingen of andere communicatie te verzenden; en (i) zich niet zal voordoen als een andere persoon of entiteit, valse of misleidende identificatie-, betalings- of adresgegevens zal verstrekken, de privacy zal schenden of het persoonlijke of eigendomsrecht van een persoon of entiteit zal schenden.

3.       Gegevens.

3.1.   Beperkingen. Deze Voorwaarden bevatten de instructies van de Klant aan DocSend om Klantgegevens te verwerken. DocSend, het personeel van DocSend en haar Onderaannemers zullen klantgegevens alleen verwerken, openen, gebruiken, opslaan en overdragen zoals de Klant heeft bepaald om de Services te leveren en zoals gespecificeerd in deze Voorwaarden.

3.2.   Back-up en retentie. De Klant is verantwoordelijk voor het bewaren en maken van back-ups van Klantgegevens. DocSend is niet aansprakelijk voor enig verlies of beschadiging van Klantgegevens, of voor enige kosten of uitgaven in verband met het maken van back-ups of het herstellen van Klantgegevens.  Derhalve erkent de Klant dat hij/zij als enige verantwoordelijk is voor adequate back-up en bewaring van Klantgegevens, en dat het de volledige verantwoordelijkheid is van de Klant om een beveiligde en versleutelde verbinding te gebruiken om met de Services te communiceren als hij/zij de overdracht van gegevens of bestanden naar DocSend wil beschermen.  DocSend is niet aansprakelijk voor corruptie, verwijdering, vernietiging of verlies van Klantgegevens.

3.3.   Geaggregeerde/anonieme gegevens. DocSend kan gegevens genereren die zijn geanonimiseerd en samengevoegd met andere geanonimiseerde gegevens (inclusief van andere klanten) op basis van het gebruik van de Services door de Klant en dergelijke gegevens gebruiken voor een van de volgende doeleinden:  intern onderzoek en ontwikkeling; ontwikkeling van tools, methodologieën, algoritmen en processen; machine learning; risicomanagement; fraudepreventie; het verbeteren van producten, services en functies; het ontwikkelen van nieuwe producten, services en functies; en het uitvoeren en bevorderen van de zaken van DocSend.

3.4.   Naleving. De Klant is verantwoordelijk voor het bewaren en opslaan van Klantgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.  Indien de Klant wettelijk verplicht is om kopieën van Klantgegevens te bewaren of op te slaan, dient Klant dit te doen met behulp van eigen faciliteiten.

3.5.   Gegevensoverdracht. DocSend kan Klantgegevens overdragen naar, toegang verkrijgen tot Klantgegevens, gebruikmaken van Klantgegevens en Klantgegevens opslaan op andere locaties dan het land van de Klant. Voor zover Klantgegevens Persoonsgegevens bevatten die onderworpen zijn aan de CCPA of de AVG die DocSend namens de Klant verwerkt, gaan de Klant en DocSend akkoord met het DocSend Addendum voor gegevensverwerking, dat door middel van verwijzing is opgenomen in deze Voorwaarden. De termen "CCPA", "AVG", "Persoonsgegevens" en "Verwerking" hebben de betekenis die is gedefinieerd in het DocSend Addendum voor gegevensverwerking.

4.       Intellectueel eigendom.

4.1.   Voorbehoud van rechten. Tenzij uitdrukkelijk hierin bepaald, verlenen deze Voorwaarden (a) geen intellectuele eigendomsrechten aan DocSend met betrekking tot Klantgegevens, en (b) geen intellectuele eigendomsrechten aan de Klant met betrekking tot de Services, Materialen of handelsmerken en merkkenmerken van DocSend. De Klant erkent dat slechts een beperkt recht wordt verkregen om de Services te gebruiken en dat ongeacht het gebruik van de woorden "aankoop", "verkoop" of soortgelijke voorwaarden, er onder deze Voorwaarden geen eigendomsrechten worden overgedragen aan de Klant (of zijn/haar Eindgebruikers).

4.2.   Beperkte toestemming. De Klant verleent DocSend slechts de beperkte rechten die DocSend redelijkerwijs nodig heeft om de Services in overeenstemming met deze Voorwaarden te kunnen leveren. Deze beperkte toestemming strekt zich ook uit tot Onderaannemers en Subverwerkers.

4.3.   Feedback. Houd er rekening mee dat we feedback die naar ons is verzonden, in welke vorm of op welke manier dan ook, kunnen gebruiken zonder enige verplichting jegens de Klant.  Door Feedback aan ons te sturen, zal de Klant: (i) alle rechten, aanspraken en belangen in en op al dergelijke Feedback overdragen aan DocSend; en (ii) ermee instemmen om alle redelijke hulp te bieden die nodig is om de rechten van DocSend op de Feedback te documenteren en te behouden.  In het geval dat een dergelijke toewijzing niet geldig is, stemt de Klant ermee in en verleent hij/zij DocSend een royaltyvrije, wereldwijde, eeuwigdurende licentie om Feedback te gebruiken of op te nemen in de Services.

5.       Aanvullende voorwaarden voor DocSend Signature. Het gebruik van DocSend Signature wordt beheerst door deze Voorwaarden en de Servicespecifieke Voorwaarden uiteengezet in dit Artikel 5. Door DocSend Signature te gebruiken, stemt de Klant in met het volgende:

5.1.   Door DocSend Signature te gebruiken, stemt de Klant ermee in om Elektronisch zaken te doen en Elektronische records te ondertekenen met een Elektronische handtekening.

5.2.   Als de Klant DocSend Signature namens een bedrijf, onderneming of andere juridische entiteit gebruikt, verklaar je dat je de bevoegdheid hebt om het bedrijf of de entiteit te binden aan het Elektronische record dat je via DocSend Signature verzendt of accepteert.

5.3.   De Klant heeft de exclusieve controle over en verantwoordelijkheid voor het materiaal, de kwaliteit en de indeling van elk Elektronisch record.  Niets in deze Voorwaarden maakt DocSend een partij bij een Elektronisch record dat via DocSend Signature is ondertekend of gedeeld.

5.4.   De Klant is gebonden aan elke Elektronische handtekening die namens hem/haar door een persoon via DocSend Signature is gemaakt.  De Klant erkent dat het gebruik van Elektronische handtekeningen en Elektronische records wordt beheerst door buitenlandse, federale en staatswetten en de wetten van andere rechtsgebieden en gaat ermee akkoord dat hij verantwoordelijk is voor de naleving van al deze wetten.

5.5.   Elektronische handtekeningen op bepaalde soorten Elektronische records zijn mogelijk niet geldig, afdwingbaar of hebben geen rechtsgeldig effect (bijv. testamenten of overeenkomsten met betrekking tot familierecht).  De Klant gaat ermee akkoord dat hij als enige verantwoordelijk is om te bepalen of via DocSend Signature ondertekende Elektronische records geldig, afdwingbaar of rechtsgeldig zijn. Wij hebben die verantwoordelijkheid niet.  DocSend geeft geen verklaringen of garanties dat Elektronische records die zijn ondertekend via DocSend geldig, afdwingbaar of rechtsgeldig zijn.

5.6.   DocSend Signature is ontworpen voor zakelijke transacties, niet voor consumententransacties.  Sommige consumentenbeschermingswetten kunnen speciale vereisten opleggen voor Elektronische handtekeningen en Elektronische records in verband met consumententransacties.  Bij consumententransacties zijn over het algemeen personen betrokken die via een transactie producten of services verkrijgen die voornamelijk worden gebruikt voor persoonlijke, gezins- of huishoudelijke doeleinden.  Deze vereisten kunnen het verstrekken van openbaarmakingen en papieren kopieën van Elektronische gegevens omvatten.  DocSend Signature voldoet niet aan deze vereisten en andere wettelijke vereisten.  De Klant mag DocSend Signature niet gebruiken bij consumententransacties.

5.7.   De Klant is verantwoordelijk voor het bepalen hoelang Klantgegevens bewaard of opgeslagen moeten worden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van Elektronische records die de Klant via DocSend Signature ondertekent of deelt.  Zoals bepaald in Artikel 3.2, moeten alle Elektronische records worden opgeslagen met behulp van de eigen faciliteiten van de Klant, en is DocSend niet verantwoordelijk voor het blijven opslaan of ophalen van Elektronische records of om ervoor te zorgen dat derden Elektronische records ontvangen die de Klant via DocSend Signature ondertekent of deelt.

6.       Prijzen en betaling.

6.1.   Vergoedingen. De Klant betaalt DocSend of de reseller van de Klant alle toepasselijke Vergoedingen, in de valuta en volgens de betalingsvoorwaarden die op het Orderformulier zijn vermeld, of in de toepasselijke overeenkomst tussen de Klant en de reseller van de Klant. De Klant machtigt DocSend, of de reseller van de Klant, om alle toepasselijke Vergoedingen af te schrijven via de geselecteerde betalingsmethode van de Klant en de Klant zal de verplichte inkoopdocumentatie afgeven, indien aanwezig. Vergoedingen zijn niet-restitueerbaar, behalve indien vereist door de wet of indien anderszins specifiek toegestaan in de Voorwaarden.

6.2.   Betaling. De Klant betaalt de facturen van DocSend overeenkomstig de betalingstermijnen die staan vermeld op het Orderformulier. DocSend kan de Services opschorten of beëindigen als er een achterstand is in de betaling van de Vergoedingen. De Klant verstrekt volledige en juiste facturerings- en contactgegevens aan DocSend of de reseller van de Klant.

6.3.   Belastingen. De Vergoedingen zijn exclusief Belasting. De Klant is verantwoordelijk voor alle verschuldigde Belastingen. DocSend, of de reseller van de Klant, brengt Belasting in rekening wanneer dit wettelijk verplicht is. Indien de Klant een geldig vrijstellingscertificaat verstrekt aan DocSend of de reseller, zal DocSend geen belasting innen die onder dat certificaat valt.

6.4.   Bronbelasting. De Klant betaalt DocSend of de reseller de verschuldigde bedragen na aftrek van enige toepasselijke Bronbelasting. De Klant en DocSend, of de reseller van de Klant indien van toepassing, werken samen om de heffing van Bronbelasting te vermijden indien er recht op vrijstelling is, of een verlaagd verdragstarief voor de bronbelasting van toepassing is. Als DocSend of de reseller van de Klant in aanmerking komt voor een belastingvrijstelling, of een verlaagd verdragstarief voor de bronbelasting, zal DocSend of de reseller van de Klant afdoende bewijsmateriaal verstrekken aan de Klant. De Klant verstrekt aan DocSend of aan de Reseller van de Klant afdoende bewijs dat het ingehouden of afgetrokken bedrag is betaald aan de relevante autoriteit.

6.5.   Automatische verlenging en proefperioden. ALS DE KLANT REEDS EEN BETALINGSMETHODE HEEFT VERSTREKT AAN DOCSEND VOOR TERUGKERENDE KOSTEN EN DE KLANTREKENING IS INGESTELD OP AUTOMATISCHE VERLENGING OF ZICH IN EEN PROEFPERIODE BEVINDT, KAN DOCSEND (OF DE RESELLER VAN DE KLANT) AUTOMATISCH KOSTEN IN REKENING BRENGEN AAN HET EINDE VAN DE PROEFPERIODE OF VOOR DE VERLENGING, TENZIJ DE KLANT DOCSEND (OF DE RESELLER VAN DE KLANT, ZOALS VAN TOEPASSING) OP DE HOOGTE STELT DAT DE KLANT DE AUTOMATISCHE VERLENGING WIL STOPZETTEN OF DE SERVICES WIL ANNULEREN IN OVEREENSTEMMING MET ARTIKEL 7.2. DocSend kan de tarieven voor de Services wijzigen door de Klant hierover minstens dertig dagen voor de volgende afschrijving op de hoogte te stellen.

6.6.   Inkooporders. Als de Klant gebruik van een inkooporder of inkoopordernummer verplicht stelt, (i) moet de Klant het inkoopordernummer op het moment van aanschaf opgeven; en (ii) stemt de Klant ermee in dat mogelijke bepalingen en voorwaarden op de inkooporder van de Klant niet van toepassing zijn op deze Voorwaarden en nietig worden verklaard. Als de Klant de Services aanschaft via een reseller, worden alle voorwaarden van de reseller, of op een inkooporder tussen de Klant en de reseller, nietig verklaard als deze in strijd zijn met de Voorwaarden.

7.       Abonnementsservices.

7.1.   Looptijd van de Services. Tenzij anders overeengekomen op het Orderformulier, worden de Services op abonnementsbasis verkocht.  DocSend levert de Services aan de Klant gedurende de Termijn van de Services. Tenzij de partijen schriftelijk anders overeenkomen, hebben toenames in hoeveelheden van de Services die zijn aangeschaft tijdens een Termijn van de Services een looptijd naar rato die eindigt op de laatste dag van de reeds bestaande Termijn van de Services.

7.2.   Automatische verlengingen. Tenzij anders aangegeven op het Orderformulier en onder voorbehoud van Artikel 6.5, wordt het abonnement van de Klant op de Services na de Initiële Servicetermijn of een Verlengingstermijn automatisch verlengd voor een Verlengingstermijn voor het dan geldende aantal, tenzij één van de partijen de andere partij schriftelijk op de hoogte stelt van beëindiging aan de ander (in het geval van de Klant, via e-mail aan [email protected]), ten minste dertig dagen vóór het verstrijken van de op dat moment geldende Servicetermijn voor abonnementen van minder dan een jaar en ten minste zestig dagen vóór het verstrijken van de dan geldende Servicetermijn voor abonnementen van één jaar of langer. Als de Klant de Services online heeft aangeschaft via een zelfbedieningsmechanisme en DocSend een betalingsmethode heeft verstrekt voor terugkerende kosten, kan de Klant ervoor kiezen om de Voorwaarden via de Beheerconsole te beëindigen vóór de dag dat een Verlengingstermijn aanvangt. DocSend behoudt zich het recht voor om onze prijzen te wijzigen voor elke verlenging van het abonnement.

7.3.   Aanvullende abonnementen. De Services kunnen zo worden geconfigureerd om toe te staan dat Beheerders of Eindgebruikers aanvullende abonnementen of hoeveelheden Services kunnen aanschaffen. De Klant is verantwoordelijk voor het begrijpen van de instellingen en besturingselementen van de Services om aanvullende Services aan te schaffen. DocSend brengt de Klant het toepasselijke pro-ratabedrag in rekening voor aanvullende Services voor de rest van de dan geldende Servicetermijn, op basis van de dan geldende prijs tenzij anders vermeld op het Orderformulier.

8.       Ontbinding.

8.1.   Looptijd. De Voorwaarden blijven gedurende de looptijd van kracht.

8.2.   Ontbinding door klant.  Je kunt je account beëindigen door een annuleringsverzoek te sturen naar [email protected] of door de kennisgevingsprocedures voor Abonnementsservices te volgen die worden beschreven in Artikel 6.5 of Artikel 7.2, zoals van toepassing.  Beëindiging van je Account en deze Voorwaarden worden van kracht nadat DocSend de annulering heeft verwerkt aan het einde van de dan geldende Servicetermijn.

8.3.   Ontbinding door DocSend. DocSend kan, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden onmiddellijk beëindigen en de toegang van de Klant tot de Services opschorten indien dit wettelijk verplicht is of vanwege een flagrante schending door de Klant van Artikel 2.5 of Artikel 2.6 van de Voorwaarden.

8.4.   Beëindiging met een reden. Beide partijen mogen de Voorwaarden, met inbegrip van alle Orderformulieren, ontbinden indien: (i) de andere partij de Voorwaarden wezenlijk schendt en deze schending niet binnen dertig dagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving opheft; of (ii) de andere partij de bedrijfsactiviteiten staakt of onderwerp wordt van een faillissementsprocedure waarbij de procedure niet binnen negentig dagen wordt gesloten.

8.5.   Gevolgen van ontbinding. Als deze Voorwaarden worden beëindigd, behalve zoals uiteengezet in dit Artikel, beëindigen de rechten en licenties die door DocSend aan de Klant zijn verleend, onmiddellijk. Gedurende een periode van maximaal 30 dagen na beëindiging kan DocSend, naar eigen goeddunken, de Klant toestaan om Klantgegevens van de Services te halen. DocSend kan Klantgegevens van de Services verwijderen en DocSend is niet verplicht om door te gaan met het opslaan of toestaan dat de Klant Klantgegevens ophaalt.  Hulp na beëindiging van DocSend is onderworpen aan de wederzijdse instemming van de partijen, met inbegrip van vergoedingen en voorwaarden die DocSend specificeert voor dergelijke hulp.

9.       Verklaringen en garanties. De Klant verklaart en garandeert aan DocSend dat:  (a) hij/zij de volledige macht en bevoegdheid heeft om deze Voorwaarden aan te gaan, inclusief, indien je de Services gebruikt namens een bedrijf of entiteit, de bevoegdheid om dat bedrijf of die entiteit aan deze Voorwaarden te binden; (b) het gebruik door de Klant van de Services niet in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving; en (c) het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van Klantgegevens door de Klant via de Services geen inbreuk vormt op rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten of privacy- of publiciteitsrechten.

10.     VRIJWARING VAN GARANTIES.

10.1.   Onderhoud. De Service kan tijdelijk niet beschikbaar zijn voor gepland onderhoud of voor ongepland noodonderhoud, hetzij door DocSend of door externe providers, hetzij vanwege andere oorzaken buiten onze redelijke controle.

10.2.  Vrijwaring. DE SERVICES, SOFTWARE, MATERIALEN EN ALLE GERELATEERDE DOCUMENTATIE WORDEN GELEVERD 'AS IS' EN OP BASIS VAN BESCHIKBAARHEID. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, MET UITZONDERING VAN HETGEEN UITDRUKKELIJK IS VERMELD IN DE VOORWAARDEN, GEVEN DOCSEND EN DE AAN DOCSEND GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LEVERANCIERS EN DISTRIBUTEURS GEEN ENKELE GARANTIE, EXPLICIET, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK OF NIET-INBREUK. DOCSEND GEEFT GEEN VERKLARING, GARANTIE OF WAARBORG DAT DE SERVICES VAN DOCSEND AAN DE VEREISTEN OF VERWACHTINGEN VAN DE KLANT VOLDOEN, DAT DE GEGEVENS VAN DE KLANT NAUWKEURIG, VOLLEDIG OF ZONDER VERLIES BEWAARD ZULLEN ZIJN, OF DAT DE SERVICES VAN DOCSEND TIJDIG, ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN. DOCSEND IS OP GEEN ENKELE WIJZE VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR KLANTGEGEVENS, SERVICES VAN DERDEN, MATERIALEN VAN DERDEN, ENIGE INHOUD DIE DOOR EEN DERDE PARTIJ NAAR DE SERVICES WORDT GEÜPLOAD, OF SERVICES DIE NIET VAN DOCSEND ZIJN (MET INBEGRIP VAN EVENTUELE VERTRAGINGEN, ONDERBREKINGEN, FOUTEN, VEILIGHEIDSSTORING EN ANDERE PROBLEMEN DIE DOOR DEZE ITEMS WORDEN VEROORZAAKT). DE KLANT IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET GEBRUIK VAN DE SERVICES EN DE SOFTWARE IN OVEREENSTEMMING MET DE VOORWAARDEN DIE HIERIN WORDEN UITEENGEZET, EN VOOR HET MAKEN VAN BACK-UPS VAN GEGEVENS OP DE SERVICES.

10.3.   Bètaservices.

10.3.1. Gebruik naar goeddunken van de Klant. Ongeacht andersluidende bepalingen in de Voorwaarden, zijn de volgende voorwaarden van toepassing: (a) de Klant besluit zelf of hij wel of niet gebruik wil maken van Bètaservices; (b) Bètaservices worden mogelijk niet ondersteund en kunnen op elk moment zonder kennisgeving worden gewijzigd; (c) Bètaservices zijn mogelijk minder betrouwbaar en minder goed beschikbaar dan de Services; (d) Bètaservices zijn niet onderworpen aan dezelfde Beveiligingsmaatregelen en controles waaraan de Services zijn onderworpen; en (e) DOCSEND AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET BÈTASERVICES. HET GEBRUIK ERVAN IS OP EIGEN RISICO.

10.3.2. Feedback. DocSend biedt Bètaservices aan om gebruikersfeedback te krijgen. In ruil voor het gebruik van Bètaservices stemt de Klant ermee in dat DocSend contact kan opnemen met de Klant en zijn/haar Eindgebruikers om Feedback te krijgen over Bètaservices.

10.3.3. Vertrouwelijk. Bètaservices zijn vertrouwelijk totdat deze officieel worden ingevoerd door DocSend. De Klant zal redelijke maatregelen nemen om informatie met betrekking tot de Bètaservices vertrouwelijk te houden, waaronder tenminste die maatregelen die de Klant neemt om zijn eigen vertrouwelijke informatie van vergelijkbare aard te beschermen. De Klant geeft geen informatie over Bètaservices door aan derden en houdt nieuwe functies en functionaliteit vertrouwelijk tot deze officieel ingevoerd worden door DocSend. De Klant kan informatie over Bètaservices vrijgeven voor zover vereist door wet- of regelgeving als de Klant DocSend een redelijke voorafgaande schriftelijke kennisgeving geeft, voor zover toegestaan, zodat DocSend kan trachten de openbaarmaking te voorkomen of te beperken.

11.      Beperking van aansprakelijkheid.

11.1.   Beperking van indirecte aansprakelijkheid. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET EN UITGEZONDERD DE VERPLICHTINGEN TOT SCHADELOOSSTELLING VAN DOCSEND EN DE KLANT, ZIJN DE KLANT, DOCSEND, DE AAN DOCSEND GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LEVERANCIERS EN DISTRIBUTEURS KRACHTENS DE VOORWAARDEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR (I) INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF SCHADEVERGOEDING BIJ WIJZE VAN VOORBEELD OF BIJ WIJZE VAN SANCTIE, OF (II) VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENSVERLIES, VERLIES VAN OPDRACHTEN, INKOMSTENDERVING OF WINSTDERVING (IN AL DEZE GEVALLEN ZOWEL DIRECT ALS INDIRECT), ZELFS ALS DE PARTIJ WIST OF HAD MOETEN WETEN DAT DERGELIJKE SCHADES MOGELIJK WAREN EN ZELFS ALS EEN RECHTSMIDDEL HET HOOFDDOEL NIET HAD BEREIKT.

11.2.   Beperking van het bedrag van de aansprakelijkheid. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DOCSEND ONDER DE VOORWAARDEN NIET HOGER ZIJN DAN HET ONDERSTAANDE BEDRAG DAT DOOR DE KLANT AAN DOCSEND IS BETAALD TIJDENS DE TWAALF MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE GEBEURTENIS DIE HEEFT GELEID TOT DE AANSPRAKELIJKHEID. VOOR GRATIS ABONNEMENTEN OF BÈTADIENSTEN IS DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DOCSEND IN TOTAAL NIET MEER DAN VIJFTIG US DOLLAR ($ 50).

11.3.   Essentiële doel voorbijschieten.   ELKE PARTIJ ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT DEZE SECTIE 11 EEN FUNDAMENTELE GRONDSLAG IS VAN EEN OVEREENKOMST EN EEN REDELIJKE TOEKENNING VAN RISICO TUSSEN DE PARTIJEN EN DAT DEZE ZAL BLIJVEN BESTAAN EN VAN TOEPASSING ZAL ZIJN OP ALLE CLAIMS DIE VOORTVLOEIEN UIT, OF IN VERBAND MET, DEZE VOORWAARDEN, SERVICES VAN DOCSEND OF GERELATEERDE SERVICES, ONGEACHT HET AANSPRAKELIJKHEIDSPRINCIPE (CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS), ZELFS ALS EEN BEPERKTE VERHAALSMOGELIJKHEID IN DEZE VOORWAARDEN WORDT GEVONDEN WAARDOOR HET ESSENTIËLE DOEL VOORBIJ GESCHOTEN ZOU WORDEN.

12.      Schadeloosstelling. De Klant zal DocSend en haar Gelieerde ondernemingen schadeloos stellen en vrijwaren van en tegen elk verlies, aansprakelijkheid, schade, straf, boete, kosten, honorarium, onkosten, claim, actie of eis, inclusief redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, voortvloeiend uit of resulterend uit: (a) schending van deze voorwaarden door de Klant, met inbegrip van elke schending van de verklaringen en garanties die hierboven uiteen zijn gezet; (b) Klantgegevens; of (c) andere toegang, bijdrage aan, gebruik of misbruik van de Services door de Klant, inclusief maar niet beperkt tot de Materialen.  De Klant zal meewerken aan alle redelijke verzoeken om DocSend te helpen bij de verdediging van een dergelijke claim, rechtszaak of eis.

13.      Auteursrecht. DocSend beëindigt het account en de toegangsrechten van elke inbreukmaker op het auteursrecht in gepaste omstandigheden.  Als je een copyright-eigenaar bent of de wettelijke vertegenwoordiger van een copyright-eigenaar, en je vermoedt dat enige inhoud op de Service inbreuk maakt op je copyrights, dan kun je een melding indienen in overeenstemming met onze Digital Millennium Copyright Act-kennisgeving (https://www.docsend .com/dmca-notification/).

14.      Naleving.

14.1.   Amerikaanse overheidskwesties.  De Klant mag de Services of iets dat verband houdt met de Services niet verwijderen of exporteren vanuit de Verenigde Staten of de export of herexport van de Services toestaan in strijd met beperkingen, wetten of voorschriften van het Amerikaanse Department of Commerce, het Amerikaanse States Department of Treasury Office of Foreign Assets Control, een andere Amerikaanse instantie of autoriteit, of een buitenlandse instantie of autoriteit.  Zoals gedefinieerd in de Federal Acquisition Regulation ("FAR") Sectie 2.101, zijn de software en documentatie die door DocSend op je apparatuur zijn geïnstalleerd (indien van toepassing) "commerciële items" en worden volgens de Defense Federal Acquisition Regulation ("DFAR") Sectie 252.227-7014( a)(1) en (5) beschouwd als "commerciële computersoftware" en "commerciële computersoftwaredocumentatie".  In overeenstemming met DFAR sectie 227.7202 en FAR sectie 12.212, zal elke wijziging, reproductie, vrijgave, uitvoering, weergave of openbaarmaking van dergelijke commerciële software of commerciële softwaredocumentatie door de Amerikaanse overheid uitsluitend worden beheerst door deze Voorwaarden en verboden zijn, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan door deze Voorwaarden.

14.2.   Exportnaleving.  Elke partij moet alle toepasselijke Wetten inzake exportcontrole naleven bij het leveren en gebruiken van de Services.  Zonder het voorgaande te beperken:  (a) verklaart elke partij dat zij niet voorkomt op een lijst van de Amerikaanse overheid van personen of entiteiten die geen exportproducten mogen ontvangen; en (b) de Klant mag gebruikers niet toestaan toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Services in strijd met een Amerikaans exportembargo, -verbod of -beperking.

15.      Geschillen.

15.1.   Informele oplossing. Alvorens een claim in te dienen, stemt elke partij ermee in om te proberen het geschil op te lossen door contact op te nemen met de andere partij via de kennisgevingsprocedures in Artikel 15.2. Als een geschil niet binnen zestig dagen na de kennisgeving wordt opgelost, heeft zowel de Klant als DocSend het recht een formele procedure aan te spannen.

15.2.   Arbitrage. Klant en DocSend komen overeen alle vorderingen met betrekking tot de Voorwaarden of de Services op te lossen via definitieve en bindende individuele arbitrage, behalve zoals hieronder uiteengezet. Dit geldt ook voor geschillen die voortkomen uit of betrekking hebben op de interpretatie of toepassing van dit subartikel 'Arbitrage', waaronder de toepassingssfeer, de uitvoerbaarheid, herroepbaarheid of geldigheid hiervan. De American Arbitration Association (AAA) zal de arbitrage beheren volgens haar Commercial Arbitration Rules. De arbitrage vindt plaats in San Francisco (CA, VS) of op elke andere locatie die beide partijen schriftelijk overeenkomen. De arbiter kan alleen individueel een vergoeding toekennen en alleen voor zover nodig om individuele vordering(en) van de Klant of DocSend te herstellen; de arbiter mag geen schadevergoeding toekennen namens anderen of het grote publiek. Onze vroegere, huidige en toekomstige gelieerde ondernemingen en agenten kunnen een beroep doen op onze rechten onder dit Artikel 'Geschillen' in het geval zij betrokken raken bij een geschil met jou; derden kunnen aan deze Voorwaarden geen rechten ontlenen.

15.3.   Uitzondering op arbitrage. Beide partijen mogen bij de federale of staatsrechtbanken van San Francisco County, Californië, VS, een rechtszaak aanspannen, maar uitsluitend als dwangmiddel om niet-geautoriseerd gebruik of misbruik van de Services of inbreuk op Intellectuele eigendomsrechten te stoppen, zonder eerst deel te moeten nemen aan het informele kennisgevingsproces voor het geschil zoals dat bovenstaand is omschreven. Zowel de Klant als DocSend stemt in met de persoonlijke jurisdictie van de hierin gelegen rechtbanken en de rechtsgebieden.

15.4.   GEEN COLLECTIEVE OF PROEFPROCESSEN. De Klant mag geschillen met DocSend uitsluitend beslechten op individuele basis en mag geen vorderingen doen door middel van een collectief, geconsolideerd of representatief proces. Collectieve arbitrages, collectieve processen, algemene processen door een privéadvocaat en consolidatie met andere arbitrages zijn niet toegestaan.

15.5.   Scheidbaarheid. Als enig onderdeel van deze sectie 'Geschillen' onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijft de rest van kracht, behalve dat als een bevinding van gedeeltelijke onwettigheid of niet-afdwingbaarheid groeps- of representatieve arbitrage mogelijk zou maken, zal deze sectie 'Geschillen' in zijn geheel niet afdwingbaar zijn. Als blijkt dat je een niet voor afstand vatbaar recht hebt om een bepaalde vordering in te dienen of om een bepaalde vorm van schadevergoeding te vragen waarvoor de arbiter niet bevoegd is om verhaal te halen of toe te kennen in overeenstemming met deze sectie 'Geschillen', dan kan alleen die respectieve vordering of dat verzoek tot schadevergoeding bij de rechtbank worden ingediend, en komen jij en wij overeen dat de procesvoering van een dergelijke vordering of verzoek om schadevergoeding wordt opgeschort in afwachting van de oplossing van een individuele vordering(en) of verzoek tot schadevergoeding(en) in arbitrage.

16.      Diverse bepalingen.

16.1.   Wijzigingen. DocSend kan deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Klanten kunnen de meest recente versie van deze Voorwaarden op elk moment bekijken op https://www.docsend.com/terms-of-service/  De herziene bepalingen worden van kracht zodra ze zijn gepost of op een ingangsdatum die in de posting wordt aangegeven, en je accepteert de herziene bepalingen door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service na die datum.

16.2.   Overdracht.  De Klant mag deze Voorwaarden niet overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DocSend. DocSend mag deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk zonder beperking toewijzen of overdragen.

16.3.   Kennisgevingen. Kennisgevingen moeten per e-mail of per koeriersdienst worden verzonden en worden geacht te zijn gedaan wanneer ze worden ontvangen. Kennisgevingen aan de Klant mogen ook naar het betreffende e-mailadres worden verzonden en worden geacht te zijn gegeven wanneer ze zijn verzonden. Kennisgevingen aan DocSend moeten worden verzonden naar Dropbox Legal op [email protected], met een kopie naar Dropbox, Inc., PO Box 77767, San Francisco, CA 94107, VS, attn.: Legal Department.

16.4.   Overmacht.  Behalve voor betalingsverplichtingen is noch DocSend, noch de Klant aansprakelijk voor gebrekkige uitvoering van de Overeenkomst in zoverre deze is veroorzaakt door omstandigheden waarop de partij redelijkerwijs geen invloed heeft (zoals natuurrampen, oorlogsdaden of terrorisme, oproer, arbeidsonrust, overheidshandelingen en verstoringen van het internet).

16.5.   Scheidbaarheid. Als een bepaling van deze Voorwaarden niet-afdwingbaar of ongeldig wordt bevonden, zal die bepaling worden gewijzigd of verwijderd voor zover minimaal nodig is, zodat deze Voorwaarden verder volledig van kracht en afdwingbaar blijven; en een afdwingbare termijn zal worden vervangen die onze intentie zo goed mogelijk weergeeft.

16.6.   Geen agentschap. Er wordt geen agentschap, partnerschap, joint venture of dienstverband gecreëerd als gevolg van deze Voorwaarden en de Klant heeft geen enkele bevoegdheid om DocSend in welk opzicht dan ook te binden; in plaats daarvan is onze relatie die van onafhankelijke contractanten.

16.7.   Geen begunstigde derde partijen. Deze Voorwaarden creëren geen rechten van begunstigde derde partijen op het DocSend-product of op enig product van derden dat via de Service beschikbaar wordt gesteld.

16.8.   Koppen. Artikelkoppen zijn alleen voor het gemak van referentie.

16.9.   Klantreferentie. DocSend behoudt zich het recht voor om de naam en het logo van de Klant te gebruiken voor marketing- of promotiedoeleinden op de DocSend-website en in andere communicatie met bestaande of potentiële DocSend-klanten.

16.10. Toepasselijk recht.  Op deze Voorwaarden is het recht van de Amerikaanse staat Californië van toepassing, met uitzondering van de bepalingen inzake rechtskeuze en wetsconflicten. Tenzij anders gekozen door DocSend in een bepaald geval, stem je er uitdrukkelijk mee in je te onderwerpen aan de exclusieve persoonlijke jurisdictie van de federale en staatsrechtbanken in San Francisco County, Californië, voor het oplossen van geschillen met betrekking tot jouw toegang tot of gebruik van de Service, onderhevig aan Artikel 15. Het Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing.

16.11. Privacy.  De klant erkent dat informatie die je met ons deelt, kan worden verzameld, gebruikt en openbaar gemaakt zoals beschreven in het Privacybeleid.  Lees ons Privacybeleid zorgvuldig door om te begrijpen hoe DocSend persoonlijke informatie verzamelt en gebruikt.

16.12. Volledige overeenkomst. Beide partijen komen overeen dat deze Voorwaarden de volledige en exclusieve verklaring zijn van het wederzijdse begrip van de partijen en alle eerdere schriftelijke en mondelinge overeenkomsten, mededelingen en andere afspraken met betrekking tot het onderwerp van deze Voorwaarden vervangen en annuleren, en dat alle afstandsverklaringen en wijzigingen schriftelijk moeten worden ondertekend door beide partijen, tenzij anders bepaald.

16.13. Van kracht na vervallen of ontbinding. Het volgende blijft van kracht na beëindiging van deze Voorwaarden: Artikelen 1.5, 1.7, 3.3, 3.4, 4, 8.4, 9, 10, 11, 12, 15 en 16; alle vrijwaringsbepalingen en alle disclaimers en beperkingen van garanties en schadevergoedingen uiteengezet in deze Voorwaarden of anderszins wettelijk bestaand alle definities die in de voorgaande secties worden gebruikt, ongeacht waar ze zich bevinden; en alle eeuwigdurende licenties verleend onder deze Voorwaarden die niet uitdrukkelijk worden beëindigd.

17.      Definities.

"Beheerder" is de door de Klant aangewezen Eindgebruiker die via meerdere niveaus de Services voor de Eindgebruikers namens de Klant gebruikt.

"Beheerconsole" is de online tool die DocSend aan de Klant verschaft voor het beheren van de Services.

"Gelieerde onderneming" is een onderneming die zeggenschap uitoefent over een partij, onder zeggenschap staat van een partij, of gezamenlijk met een partij onder zeggenschap staat, waarbij "zeggenschap" verwijst naar het vermogen om het beheer en beleid van een onderneming te bepalen.

"Authenticatiegegevens" zijn gebruikersnamen, wachtwoorden en andere authenticatie-informatie.

"Bètaservices" zijn de services of functies die worden aangeduid als alfa, bèta, voorproefje, vroege toegang of evaluatie (of woorden of uitdrukkingen van gelijke strekking).

"Klantgegevens" zijn de gegevens, informatie, documenten, records, tekst, inhoud en andere materialen die je uploadt, deelt, plaatst, bezorgt, verstrekt of anderszins verzendt of opslaat met behulp van de Services.

"DocSend Signature" betekent de functie van de Services die de uitvoering van Elektronische records tussen de partijen bij die records vergemakkelijkt met behulp van Elektronische handtekeningen.

"Ingangsdatum" betekent de datum waarop deze Voorwaarden door de Partijen zijn aangegaan, hetzij door online acceptatie, hetzij door ondertekening van een Orderformulier.

"Elektronisch" betekent betrekking hebbend op technologie met elektrische, digitale, magnetische, draadloze, optische, elektromagnetische of vergelijkbare mogelijkheden.

"Elektronisch record" betekent een contract of ander document dat op elektronische wijze is aangemaakt, gegenereerd, verzonden, gecommuniceerd, ontvangen of opgeslagen.

"Elektronische handtekening" betekent een elektronisch geluid, symbool of proces dat door ons beschikbaar is gesteld en dat door jou is uitgevoerd of overgenomen om een Elektronisch record te ondertekenen.

"Eindgebruikers" betekent de gebruikers van een Serviceaccount van een Klant. Eindgebruikers kunnen onder meer de medewerkers en adviseurs, agenten, vertegenwoordigers, studenten of andere personen van de Klant zijn die door de Klant zijn geautoriseerd om de Services te gebruiken via het account van de Klant.

"Eindgebruikersaccount" betekent een account dat via de Services voor een Eindgebruiker door de Klant is verstrekt.

"Eindgebruikerslicentie" betekent een gebruikerslicentie die door de Klant is aangeschaft en waarmee de Klant een Eindgebruikersaccount kan verstrekken.

"Exportwetten" zijn alle van toepassing zijnde wetten en voorschriften met betrekking tot de uitvoer en heruitvoer, waaronder de Export Administration Regulations (EAR) die worden beheerd door het Amerikaanse Department of Commerce, de door OFAC (Office of Foreign Assets van de Treasury Department) opgelegde handels- en economische sancties, en de ITAR (International Traffic in Arms Regulations) beheerd door het Department of State.

"Feedback" betekent alle feedback, opmerkingen of suggesties over de Services die Klant of Eindgebruikers kunnen leveren, inclusief opmerkingen of suggesties over ons product, onze aanbiedingen, onze Service of onze Site die je uploadt in onze forums. Feedback kan mondelinge of schriftelijke opmerkingen, suggesties, foutenrapporten en analyses bevatten.

"Kosten" betekent de bedragen die aan de Klant worden gefactureerd of door DocSend in rekening worden gebracht in overeenstemming met het Orderformulier.

"Initiële servicetermijn" is de termijn voor de desbetreffende Services vanaf de Voorzieningsdatum voor de duur die is uiteengezet op het Orderformulier.

"Intellectuele eigendomsrechten" betekent huidige en toekomstige wereldwijde patentrechten, auteursrechten, handelsgeheimen, rechten op handelsmerken, morele rechten en andere soortgelijke rechten.

"Materialen" betekent alle inhoud van de Service, inclusief de handelsmerken, servicemerken en logo's die op de Service staan, met uitzondering van Klantgegevens.

"NDA" betekent een sjabloon voor een geheimhoudingsovereenkomst.

"Orderformulier" betekent een orderdocument, orderpagina of gebruikersinterface waarmee de Klant een abonnement koopt op, activeert of registreert voor de Services.

'Privacybeleid' betekent het DocSend-privacybeleid dat beschikbaar is op https://www.docsend.com/privacy-policy/.

"Voorzieningsdatum" is de datum waarop DocSend de Services beschikbaar stelt aan de Klant.

"Verlengingstermijn" betekent, tenzij schriftelijk anders overeengekomen door de Partijen, de verlengingstermijn van dezelfde duur als de Initiële servicetermijn of voorgaande Verlengingstermijn.

"Servicespecifieke voorwaarden" betekent aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op bepaalde Services of bepaalde functies of delen van de Services, die kunnen worden toegevoegd aan een Orderformulier of worden verstrekt wanneer de Klant de toepasselijke Services opent of inschakelt.

Services” betekent de DocSend-services, waaronder: (a) de DocSend-website (https://www.docsend.com); (b) de communicatie- en informatie-uitwisselingsservices en aanverwante technologieën, inclusief de interactieve functies en functionaliteiten voor communicatie met anderen, beschikbaar via de website; (c) andere services die wij jou ter beschikking stellen zoals beschreven in een Orderformulier; (d) Software; en (e) de Materialen.

"Servicetermijn" is de Initiële servicetermijn en alle Verlengingstermijnen voor de toepasselijke Services.

"Software" betekent alle software die door DocSend wordt geleverd als onderdeel van de Services, hetzij rechtstreeks door DocSend, hetzij via distributiekanalen van derden, zoals appstores.

"Onderaannemer" betekent een entiteit aan wie DocSend een van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst uitbesteedt.

"Subverwerker" betekent een entiteit die ermee instemt om Gegevens van de Klant te verwerken namens DocSend of namens een andere subverwerker van Dropbox, om de Services te kunnen leveren.

"Belasting" verwijst naar omzetbelasting, gebruiksbelasting, belasting over de toegevoegde waarde, goederen- en dienstenbelasting, verbruiksbelasting, accijnzen, plaatselijke heffingen of andere belastingen (inclusief maar niet beperkt tot ISS, CIDE, PIS en CONFINS) of heffingen van elke soort of aard, exclusief belasting die is gebaseerd op de netto-inkomsten van DocSend, in verband met de Services of Software, inclusief eventuele gerelateerde boetes of rentes.

"Termijn" betekent de termijn van deze Voorwaarden, die begint op de Ingangsdatum en doorloopt tot: (i) het eind van de toepasselijke Servicetermijn of (ii) beëindiging van de Overeenkomst zoals hierin uiteengezet (wat zich het eerste voordoet).

"Service van derden" betekent een service, applicatie, website of andere bron van derden.

"Materialen van derden" betekent alle materialen, meningen, goederen of services die beschikbaar worden gesteld via een Service van derden.

"Bronbelastingen" betekent alle inkomstenbelastingen die worden opgelegd aan DocSend of de reseller van de Klant, waarbij de Klant wettelijk verplicht is om deze in te houden op of af te trekken van de betaling aan DocSend of de reseller van de Klant.