Powiadomienie o naruszeniu praw autorskich

Data ostatniej zmiany: 13 lutego 2023 r.

Niniejsze tłumaczenie przedstawiono tylko jako udogodnienie. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności obowiązuje wersja angielska.

Ustawa DMCA (Digital Millennium Copyright Act) z 1998 roku przewiduje środki odwoławcze dla właścicieli praw autorskich, którzy uważają, że materiały pojawiające się w Internecie naruszają ich prawa zgodnie z amerykańskim prawem autorskim. DocSend będzie przetwarzać i badać powiadomienia o domniemanych naruszeniach oraz podejmie odpowiednie działania zgodnie z ustawą DMCA i innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej w odniesieniu do domniemanych lub rzeczywistych naruszeń, w tym w odpowiednich okolicznościach zlikwiduje konto i prawa dostępu osoby dopuszczającej się naruszenia. Powiadomienie o rzekomym naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej należy przesłać pocztą elektroniczną do agenta ds. praw autorskich DocSend na adres [email protected] z tematem „DMCA Takedown Request” — „Wniosek o wycofanie zgodnie z ustawą DMCA” („Powiadomienie”). Można również skontaktować się z nami pocztą tradycyjną:

Attention:  Copyright Agent
Dropbox Inc.
1800 Owens St
San Francisco, CA 94158

Zawiadomienie: aby zawiadomienie było skuteczne, musi mieć formę pisemną i zawierać poniższe informacje:

  • elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej;
  • opis dzieła chronionego prawem autorskim lub innej własności intelektualnej, do których prawo zostało Twoim zdaniem naruszone;
  • opis miejsca na Witrynie, w którym znajduje się materiał, który Twoim zdaniem narusza prawo, z wystarczającą ilością szczegółów, abyśmy mogli go znaleźć na Witrynie;
  • Twój adres, numer telefonu i adres e-mail;
  • oświadczenie, że wyrażasz w dobrej wierze przekonanie, że wykorzystanie będące przedmiotem sporu nie zostało dozwolone przez właściciela praw autorskich lub własności intelektualnej, jego przedstawiciela ani na mocy przepisów prawa;
  • oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że powyższe informacje zawarte w Zawiadomieniu są zgodne z prawdą i że jesteś właścicielem praw autorskich lub własności intelektualnej lub masz upoważnienie do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub własności intelektualnej.

Kontrzawiadomienie: jeśli uważasz, że dana zawartość, która została usunięta (lub do której dostęp został zablokowany), nie narusza praw autorskich lub że masz upoważnienie właściciela praw autorskich, agenta właściciela praw autorskich lub że zgodnie z przepisami masz prawo do przesyłania i korzystania z takiej zawartości, możesz wysłać do agenta ds. praw autorskich, korzystając z podanych wyżej danych kontaktowych, pisemne kontrzawiadomienie zawierające następujące informacje:

  • Twój podpis fizyczny lub elektroniczny;
  • wskazanie zawartości, która została usunięta lub do której dostęp został zablokowany, oraz lokalizację, w której zawartość ta znajdowała się przed jej usunięciem lub zablokowaniem;
  • oświadczenie, że wyrażasz w dobrej wierze przekonanie, że zawartość została usunięta lub zablokowana w wyniku błędu lub błędnej identyfikacji zawartości;
  • swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, oświadczenie, że wyrażasz zgodę na poddanie się jurysdykcji sądu federalnego znajdującego się w hrabstwie San Francisco w Północnym Dystrykcie Kalifornii oraz oświadczenie, że przyjmiesz pisma procesowe od osoby, która dostarczyła zawiadomienie o domniemanym naruszeniu.

W przypadku otrzymania kontrzawiadomienia przez agenta ds. praw autorskich DocSend wyśle kopię kontrzawiadomienia do pierwotnej strony skarżącej, informując ją o możliwości zastąpienia przez nią usuniętej zawartości lub zaprzestania jej blokowania w ciągu 10 dni roboczych. O ile właściciel praw autorskich nie złoży pozwu o nakaz sądowy dla dostawcy zawartości, członka lub użytkownika, usunięta zawartość może zostać zastąpiona lub dostęp do niej przywrócony w ciągu 10–14 dni roboczych lub więcej po otrzymaniu kontrzawiadomienia, według uznania DocSend.

Polityka dotycząca wielokrotnych naruszeń: zgodnie z ustawą DMCA i innymi obowiązującymi przepisami DocSend stosuje politykę polegającą na wypowiedzeniu w odpowiednich okolicznościach i według uznania DocSend umowy użytkownikom, którzy zostaną uznani za osoby dopuszczające się wielokrotnych naruszeń. DocSend może również, według własnego uznania, ograniczyć dostęp do Witryny lub zamknąć Konta użytkowników, którzy naruszają prawa własności intelektualnej innych osób, bez względu na to, czy naruszenie ma charakter powtarzalny.

Używane, ale niezdefiniowane powyżej terminy pisane wielką literą mają znaczenie określone w Warunkach korzystania z usługi DocSend.