Warunki korzystania

Ostatnia modyfikacja: 27 lipca 2021 r.

Niniejsze tłumaczenie przedstawiono tylko jako udogodnienie. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności obowiązuje wersja angielska.

Data publikacji: 27 lipca 2021 r.
Data wejścia w życie: 26 sierpnia 2021 r.

Niniejsze Warunki korzystania z usługi („Warunki”) stanowią umowę między firmą Dropbox, Inc. – w przypadku podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych lub na terenie ich terytoriów i własności, w Kanadzie lub w Meksyku („Ameryka Północna”) – bądź firmą Dropbox International Unlimited Company – w przypadku podmiotów z siedzibą poza Ameryką Północną – a stroną przystającą na te warunki („Klientem" lub „Użytkownikiem”). Nazwa firmy Dropbox, Inc. i firmy Dropbox International Unlimited Company na potrzeby niniejszych Warunków zastępowana będzie określeniami „DocSend”, „nas”, „my” lub „nasz”). Niniejsze Warunki określają zasady dostępu do Usług oraz warunki korzystania z nich. Poprzez uzyskanie dostępu do Usług lub korzystanie z nich Użytkownik akceptuje niniejsze Warunki, potwierdza zapoznanie się z nimi i ich zrozumienie, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania. Należy pamiętać, iż Warunki korzystania z usług Dropbox, Umowa Dropbox Business, Polityka prywatności Dropbox oraz wszelkie inne warunki znajdujące się w witrynie Dropbox nie mają zastosowania w przypadku Usług DocSend.

Jeśli Użytkownik akceptuje niniejsze Warunki korzystania z Usług jako organizacja, akceptuje je w imieniu danej organizacji. Użytkownik musi mieć upoważnienie do związania organizacji niniejszymi warunkami. W przeciwnym razie nie wolno Użytkownikowi rejestrować się w celu korzystania z Usług.

1.       Usługi.

1.1.   Świadczenie Usług. Niniejsze Warunki określają zasady dostępu do Usług, które Klient zakupił poprzez Formularz Zamówienia, i wszelkiego związanego z nimi Oprogramowania, oraz zasady korzystania z nich. Klient może uzyskiwać dostęp do Usług i korzystać z nich zgodnie z Warunkami.

1.2.   Zmiany. Podmiot DocSend może okresowo aktualizować Usługi. Jeśli podmiot DocSend dokona zmiany Usług, która w sposób istotny ograniczy ich funkcjonalność, podmiot DocSend powiadomi o tym Klienta pod adresem e-mail powiązanym z jego kontem, a Klient będzie mógł wypowiedzieć niniejszą umowę w terminie trzydziestu dni od wprowadzenia zmian. Prawo do wypowiedzenia nie dotyczy zmian w funkcjach oferowanych w wersji beta lub wersji do oceny.

1.3.   Oprogramowanie.

a.   Postanowienia ogólne. Niektóre Usługi mogą pozwalać Klientowi i Użytkownikom Końcowym na pobieranie Oprogramowania, które może aktualizować się automatycznie. Podmiot DocSend niniejszym udziela Klientowi w Okresie obowiązywania umowy ograniczonej i niewyłącznej licencji na użytkowanie Oprogramowania wyłącznie w powiązaniu z Usługami i zgodnie z niniejszymi Warunkami. Licencja ta jest niezbywalna (z zastrzeżeniem punktu 16.2) i nieodwołalna (z zastrzeżeniem punktu 8), nie podlega sublicencjonowaniu oraz zostanie całkowicie opłacona po uregulowaniu przez Klienta Opłat.

b.   Licencja open source. Jeśli dowolny składnik Oprogramowania jest oferowany w ramach licencji open source, podmiot DocSend udostępni tę licencję Klientowi, a w zakresie, w jakim postanowienia tej licencji przyznają Klientowi dodatkowe prawa, postanowienia te będą miały pierwszeństwo względem niektórych postanowień zawartych w niniejszych Warunkach wyłącznie w odniesieniu do takiego składnika Oprogramowania.

1.4.   Szczególne Warunki Świadczenia Usług. Niektóre Usługi lub ich elementy mogą podlegać dodatkowym warunkom, w tym warunkom stron trzecich, które dotyczą konkretnych Usług i zostały określone w Szczególnych Warunkach Świadczenia Usług. Uzyskując dostęp do Usług objętych dowolnymi Szczególnymi Warunkami Świadczenia Usług lub korzystając z takich Usług, Klient akceptuje odpowiednie Szczególne Warunki Świadczenia Usług. Jeżeli między niniejszymi Warunkami a Szczególnymi Warunkami Świadczenia Usług wystąpi sprzeczność, Szczególne Warunki Świadczenia Usług będą miały charakter nadrzędny w odniesieniu do odpowiednich Usług lub ich elementów. Korzystanie przez Klienta z Usług może podlegać również dodatkowym zasadom, wytycznym lub regułom, które Podmiot DocSend publikuje w rzeczonych Usługach lub udostępnia Klientowi.

1.5.   Materiały Referencyjne. Za pośrednictwem Usług Podmiot DocSend może udostępniać określone Materiały Referencyjne, w tym bez ograniczeń Umowę NDA (Umowę o zachowaniu poufności). Tego rodzaju Materiały Referencyjne służą celom informacyjnym, a Podmiot DocSend nie gwarantuje ani nie stwierdza ich ważności, rzetelności czy prawomocności. Celem rzeczonych Materiałów Referencyjnych, w tym Umowy NDA, nie jest (a) udzielenie porady prawnej ani (b) zbudowanie relacji typu prawnik-klient. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że każda sytuacja jest w dużym stopniu uzależniona od konkretnych faktów i wymaga znajomości zarówno prawa stanowego, jak i federalnego. Każda strona powinna zatem szukać porady prawnej u licencjonowanego prawnika w odpowiedniej jurysdykcji.

1.6.   Prawa Podmiotu DocSend. Podmiot DocSend zastrzega sobie prawo do uzyskania wedle potrzeby dostępu do konta Klienta w celu świadczenia Usług.  Klient zgadza się ponadto, że Podmiot DocSent ma prawo, ale nie jest zobowiązany, do:  (a) monitorowania Usług lub Danych Klienta pod kątem naruszeń niniejszych Warunków oraz zgodności ze swoimi zasadami, (b) odmowy, ograniczenia lub zablokowania dostępu do Danych Klienta i Materiałów lub dowolnej ich części oraz do usunięcia ich lub dowolnej ich części bez wcześniejszego powiadomienia Klienta, w dowolnym momencie i z dowolnego powodu (również w związku z roszczeniami bądź zarzutami osób trzecich bądź władz w stosunku do Danych Klienta) lub bez żadnego powodu; (c) skierowania sprawy do organów ścigania i/lub podejmowania działań prawnych w stosunku do każdego podmiotu naruszającego niniejsze Warunki; (d) zarządzania Usługami w sposób mający na celu ochronę praw i własności Podmiotu DocSend i stron trzecich bądź ułatwienie prawidłowego funkcjonowania Usługi.

1.7.   Usługi Stron TrzecichMateriały Stron Trzecich. Usługi mogą zawierać łącza do Usług Stron Trzecich i Materiałów Stron Trzecich. Podmiot DocSend nie jest właścicielem ani operatorem takich Usług Stron Trzecich oraz nie reklamuje jakichkolwiek Usług Stron Trzecich bądź Materiałów Stron Trzecich.  W przypadku gdy Klient uzyskuje dostęp do jakichkolwiek Usług Stron Trzecich bądź Materiałów Stron Trzecich lub z nich korzysta: (a) Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za dostęp do takich usług lub materiałów oraz za korzystanie z nich; (b) Podmiot DocSend nie ponosi odpowiedzialności za żadne działanie lub zaniechanie strony trzeciej, za dostępność lub prawidłowość Usług Stron Trzecich i Materiałów Stron Trzecich, ani też za zawartość, produkty lub usługi powiązane z takimi usługami lub materiałami; (c) niniejsze Warunki nie mają zastosowania do Usług Stron Trzecich.  Przed uzyskaniem dostępu do Usługi Strony Trzeciej lub rozpoczęcia korzystania z niej zaleca się przeczytanie regulaminu, polityki prywatności i innych dokumentów dotyczących Usługi Strony Trzeciej w celu zapoznania się z warunkami, zasadami i praktykami związanymi z daną Usługą Strony Trzeciej.

2.      Zobowiązania Klienta.

2.1.   Rejestracja. W celu korzystania z Usług Klienci i Użytkownicy Końcowi muszą najpierw zarejestrować się w systemie DocSend poprzez ukończenie procesu rejestracji online oraz potwierdzić swoją tożsamość w oparciu o dostarczone przez Klienta protokoły uwierzytelnienia. Informacje dotyczące konta muszą być dokładne, aktualne i kompletne, a Klient zgadza się pilnować ich aktualności. Informacje dotyczące konta będą podlegały zarządzaniu w oparciu o Politykę Prywatności DocSend w stosunku do odpowiednich Usług.

2.2.   Użytkownicy Końcowi.

a.   Dodawanie użytkowników. Konta Użytkowników Końcowych mogą zostać udostępnione przez Klienta Użytkownikom Końcowym w liczbie, która nie przekracza liczby Licencji Użytkownika Końcowego zakupionych za pośrednictwem jednego lub wielu Formularzy Zamówienia. Każde Konto Użytkownika Końcowego wymaga płatnej Licencji Użytkownika Końcowego. Ponadto z każdego Konta Użytkownika Końcowego może korzystać tylko jedna osoba – nie można go współdzielić.

b.   Dodatkowi Użytkownicy Końcowi. Usługi mogą być skonfigurowane w celu umożliwienia Administratorom lub Użytkownikom Końcowym zakupu dodatkowych Licencji Użytkownika Końcowego. Klient odpowiada za zrozumienie ustawień i mechanizmów kontrolnych Usług w zakresie zakupu Licencji Użytkownika Końcowego i udostępniania nowych Kont Użytkowników Końcowych. Podmiot DocSend obciąży Klienta właściwą proporcjonalną kwotą za dodatkowe Licencje Użytkownika Końcowego w oparciu o aktualną cenę obowiązującą Klienta, chyba że Formularz Zamówienia stanowi inaczej.

2.3.   Uwierzytelnienie Klienta. Klienci są odpowiedzialni za zachowanie poufności w zakresie metod uwierzytelniania, z których korzystają w celu uzyskania dostępu do Usług, w tym swoich Poświadczeń Uwierzytelniających. Klient i jego Użytkownicy Końcowi nie mogą udostępniać Poświadczeń Uwierzytelniających ani też, bez zgody Podmiotu DocSend, udostępniać bądź przekazywać kont Klienta lub jakichkolwiek Kont Użytkownika Końcowego innym stronom.

2.4.  Nieuprawnione użycie lub dostęp. Klient jest zobowiązany zapobiegać nieuprawnionemu korzystaniu z Usług przez Użytkowników Końcowych i zablokować jakiekolwiek nieuprawnione korzystanie z Usług lub nieuprawniony dostęp do nich. Usługi nie są przeznaczone dla Użytkowników Końcowych poniżej 13 roku życia w przypadku Stanów Zjednoczonych i Użytkowników Końcowych poniżej 16 roku życia w lokalizacjach innych niż Stany Zjednoczone. Klient jest zobowiązany zapewnić możliwość korzystania z Usług wyłącznie osobom powyżej 13 roku życia w przypadku Stanów Zjednoczonych i wyłącznie osobom powyżej 16 roku życia w lokalizacjach innych niż Stany Zjednoczone. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelką aktywność powiązaną z użytkowaniem jego konta bez względu na to, czy aktywność taka była przez niego autoryzowana.  W przypadku jakiegokolwiek nieuprawnionego użycia konta Klient powinien bezzwłocznie poinformować Podmiot DocSend o incydencie w formie pisemnej, wysyłając wiadomość na adres e-mail [email protected].

2.5.   Ograniczenia. Klient może uzyskiwać dostęp do Usług i korzystać z nich wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Klient nie będzie (i nie pozwoli żadnej stronie trzeciej): (a) udzielać licencji podrzędnych ani dokonywać cesji w związku z Usługami, Oprogramowaniem lub jakąkolwiek Licencją Użytkownika Końcowego, ani też odsprzedawać, wynajmować, wydzierżawiać, przenosić, udostępniać czasowo lub w inny sposób wykorzystywać komercyjnie lub udostępniać Usług, Oprogramowania lub jakichkolwiek Licencji Użytkownika Końcowego jakiejkolwiek stronie trzeciej; (b) korzystać z Usług w jakikolwiek sposób sprzeczny z prawem (w tym z naruszeniem jakichkolwiek przepisów w zakresie danych, prywatności lub kontroli eksportu), ani też w jakikolwiek sposób zakłócający bądź zaburzający integralność lub działanie Usług lub ich składników; (c) modyfikować, dostosowywać lub hakować Usług w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Usług bądź powiązanych z nimi systemów lub sieci; (d) obchodzić lub wyłączać funkcji zapewniających bezpieczeństwo Usług, uniemożliwiających bądź ograniczających kopiowanie jakichkolwiek Materiałów lub narzucających ograniczenia w korzystaniu z Materiałów, ani też w inny sposób ingerować w takie funkcje; (e) kopiować, modyfikować, dokonywać inżynierii lub asemblacji wstecznej kodu źródłowego, tworzyć kodów pochodnych ani w inny sposób próbować odkryć jakiegokolwiek kodu źródłowego.  Klient będzie przestrzegać wszelkich kodeksów postępowania, zasad lub innych powiadomień dostarczanych lub publikowanych przez Podmiot DocSend w związku z Usługami, a także niezwłocznie powiadomi Podmiot DocSend, jeśli dowie się o związanym z Usługami naruszeniu bezpieczeństwa. Klient zobowiązuje się nie uzyskiwać dostępu do Usług w żaden inny sposób niż za pośrednictwem interfejsu dostarczonego przez Podmiot DocSend na rzecz uzyskiwania dostępu do Usług, chyba że sposób taki zostanie przez Podmiot DocSend wyraźnie zatwierdzony w ramach oddzielnej pisemnej umowy podpisanej przez upoważnionego sygnatariusza Podmiotu DocSend.

2.6.   Dopuszczalne użytkowanie.  Korzystając z Usług, Klient:  (a) oświadcza i gwarantuje, że jest właścicielem lub ma wystarczające prawa do przesyłania Danych Klienta w ramach Usług bądź za ich pośrednictwem; (b) nie będzie kopiować, przesyłać, pobierać lub udostępniać Danych Klienta, chyba że ma do tego prawo; (c) nie będzie przesyłać treści, które naruszają prawa Podmiotu DocSend bądź stron trzecich, w tym prawa dotyczące prywatności lub jawności, prawa własności intelektualnej i prawa umowne; (d) będzie w pełni przestrzegać wszystkich zasad licencji stron trzecich, co pociąga za sobą również obowiązek uiszczania opłat z tytułu praw autorskich i wszelkich innych opłat związanych z treściami przesyłanymi w Usługach; (e) nie będzie przesyłać ani wgrywać treści, które (i) są zniesławiające, szkodliwe, destrukcyjne, niezgodne z prawem, nieodpowiednie, obraźliwe, niepoprawne, pornograficzne, wulgarne, niestosowne, bluźniercze, nienawistne, obraźliwe na tle rasowym lub etnicznym, obsceniczne, nieprzyzwoite, sprośne, zastraszające, brutalne, nękające lub w inny sposób budzące zastrzeżenia; (ii) podżegają lub zachęcają do wyrządzenia krzywdy fizycznej innym osobom bądź nią grożą, w tym treści promujących rasizm, fanatyzm, seksizm, nietolerancję religijną lub krzywdzenie jakiejkolwiek grupy lub osoby; (iii) zawierają materiały, których celem jest uzyskanie danych osobowych od osób poniżej 13 roku życia lub które służą wykorzystywaniu jakiejkolwiek osoby w aspekcie seksualnym, związanym z przemocą bądź naruszającym prawo; (f) nie będzie korzystać z Usług w celu, który w jakikolwiek sposób jest niezgodny z prawem bądź niedozwolony, w tym również nie będzie gromadzić nazw i adresów e-mail innych użytkowników drogą elektroniczną lub w jakikolwiek inny sposób na rzecz wysyłania niechcianych wiadomości e-mail bądź innej komunikacji drogą elektroniczną, ani też angażować się w nieautoryzowane wbudowywanie Usług lub umieszczanie łączy do nich w innych miejscach bez uprzedniego uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia podpisanego przez upoważnionego sygnatariusza Podmiotu DocSend; (g) nie będzie przesyłać ani wgrywać treści, które stanowią, zawierają, promują lub instalują (bądź podejmują taką próbę) – czy to na komputerach i urządzeniach Podmiotu DocSend, czy innych stron – oprogramowanie szpiegowskie lub złośliwe bądź inne kody komputerowe przeznaczone do umożliwienia Klientowi lub innym stronom gromadzenie informacji dotyczących aktywności (internetowej lub innego rodzaju) innej strony; (h) nie będzie przesyłać tzw. łańcuszków, wiadomości masowych lub wiadomości-śmieci, ani też nie będzie zakłócać lub nadmiernie obciążać Usług, sieci i systemów połączonych z usługami bądź w nie ingerować, co obejmuje również włamywanie się do Usług lub korzystanie z nich w celu wysyłania niechcianych bądź komercyjnych wiadomości e-mail, biuletynów, komentarzy czy innych komunikatów; (i) nie będzie podszywać się pod żadną inną osobę lub podmiot, podawać nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd danych identyfikacyjnych, adresowych lub dotyczących płatności, ani też naruszać prywatności i praw – osobistych lub własności – żadnej osoby lub podmiotu.

3.       Dane.

3.1.   Ograniczenia. Niniejsze Warunki stanowią instrukcje Klienta względem Podmiotu DocSend dotyczące przetwarzania Danych Klienta. Podmiot DocSend, jego personel oraz Podwykonawcy będą uzyskiwać dostęp do Danych Klienta, przetwarzać je, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać zgodnie z instrukcją klienta jedynie w celu świadczenia Usług oraz zgodnie z niniejszymi Warunkami.

3.2.   Kopie zapasowe i zachowywanie. Klient jest odpowiedzialny za zachowywanie i sporządzanie kopii zapasowych Danych Klienta. Podmiot DocSend nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek rodzaju utratę bądź uszkodzenie Danych Klienta, ani też za jakiegokolwiek rodzaju koszty bądź wydatki związane z tworzeniem kopii zapasowych bądź odzyskiwaniem jakichkolwiek Danych Klienta.  W związku z powyższym Klient przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za odpowiednie tworzenie kopii zapasowych i zachowywanie Danych Klienta oraz – w przypadku gdy chce zabezpieczyć transmisję danych bądź plików w Usłudze DocSend – za korzystanie z bezpiecznego szyfrowanego połączenia w celu komunikacji z Usługami.  Podmiot DocSend nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Klienta za uszkodzenie, usunięcie, zniszczenie bądź utratę jakichkolwiek Danych Klienta.

3.3.   Dane zagregowane/anonimowe. Podmiot DocSend może generować – w oparciu o korzystanie z Usług przez Klienta – dane pozbawione elementów umożliwiających identyfikację, zanonimizowane i zagregowane z innymi pozbawionymi elementów umożliwiających identyfikację i zanonimizowanymi danymi (w tym z danymi pochodzącymi od innych klientów), a także wykorzystywać takie dane do: wewnętrznych badań i rozwoju; rozwoju narzędzi, metodyki, algorytmów i procesów; uczenia maszynowego; zarządzania ryzykiem; zapobiegania oszustwom; ulepszania produktów, usług i funkcji; opracowywania nowych produktów, usług i funkcji; prowadzenia i rozwijania działalności Podmiotu DocSend.

3.4.   Zgodność z przepisami. Klient jest odpowiedzialny za zachowywanie i przechowywanie Danych Klienta zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. W sytuacji, gdy Klient jest prawnie zobligowany do zachowywania i przechowywania Danych Klienta, musi korzystać w tym celu z własnych urządzeń.

3.5.   Przesyłanie danych. Podmiot DocSend może przesyłać Dane Klienta do lokalizacji innych niż kraj Klienta, a także uzyskiwać w takich lokalizacjach dostęp do Danych Klienta oraz wykorzystywać w nich te dane i je przechowywać. W zakresie, w jakim Dane Klienta obejmują podlegające regulacjom CCPA lub RODO Dane Osobowe, które Podmiot DocSend w imieniu Klienta przetwarza, Klient i Podmiot DocSend akceptują postanowienia zawarte w aneksie do umowy o przetwarzaniu danych przez DocSend, który stanowi część niniejszych Warunków na mocy odniesienia. Terminy „CCPA”, „RODO”, „Dane Osobowe” i „Przetwarzanie” będą miały znaczenie określone w aneksie do umowy o przetwarzaniu danych przez DocSend.

4.       Własność intelektualna.

4.1.   Zastrzeżenie praw. Z wyjątkiem sytuacji tu określonych niniejsze Warunki nie przyznają: (a) Podmiotowi DocSend jakichkolwiek praw własności intelektualnej do Danych Klienta; ani (b) Klientowi jakichkolwiek praw własności intelektualnej do Usług, Materiałów lub znaków towarowych i elementów marki Podmiotu DocSend. Klient przyjmuje do wiadomości, że otrzymuje tylko ograniczone prawo do korzystania z Usług oraz że – niezależnie od ewentualnego użycia terminów „zakup”, „sprzedaż” itp. – żadne prawa własności nie zostają przeniesione na Klienta (ani jego Użytkowników Końcowych) na mocy niniejszych Warunków.

4.2.   Ograniczone zezwolenie. Klient przyznaje Podmiotowi DocSend tylko ograniczone prawa, które są z uzasadnionych względów konieczne do świadczenia Usług przez Podmiot DocSend w zgodności z niniejszymi Warunkami. Ograniczone zezwolenie obejmuje również Podwykonawców lub Podległe Podmioty Przetwarzające Dane.

4.3.   Informacje Zwrotne. Należy pamiętać, iż Podmiot DocSend może wykorzystywać wszelkie Informacje Zwrotne przesłane mu w dowolnej formie i w dowolny sposób bez żadnych zobowiązań względem Klienta.  Przesyłając Podmiotowi DocSend Informacje Zwrotne, Klient: (i) przekazuje podmiotowi DocSend wszelkie prawa, tytuły własności i udziały związane z wszelkimi takimi Informacjami Zwrotnymi; (ii) zgadza się zapewnić Podmiotowi DocSend wszelką pomoc niezbędną do udokumentowania i zachowania praw Podmiotu DocSend do takich Informacji Zwrotnych. W przypadku gdy tego rodzaju cesja nie jest ważna, Klient zgadza się udzielić i udziela Podmiotowi DocSend nieodpłatnej, ogólnoświatowej, wieczystej licencji na wykorzystywanie lub włączenie do Usług dowolnych przesłanych przez niego Informacji Zwrotnych.

5.       Dodatkowe Warunki dotyczące usługi Podpis DocSend. Korzystanie z usługi Podpis DocSend podlega niniejszym Warunkom oraz Szczególnym Warunkom Świadczenia Usług określonym w dalszej części niniejszej sekcji 5.  Korzystając z usługi Podpis DocSend Klient akceptuje następujące warunki:

5.1.   Korzystając z usługi Podpis DocSend, Klient wyraża zgodę na prowadzenie działalności drogą elektroniczną oraz na podpisywanie Dokumentów Elektronicznych za pomocą Podpisu Elektronicznego.

5.2.   Jeśli Klient korzysta z usługi Podpis DocSend w imieniu firmy lub innego podmiotu prawnego, wówczas oświadcza, że ma upoważnienie do powiązania firmy lub podmiotu prawnego z Dokumentami Elektronicznymi, które wysyła lub akceptuje za pośrednictwem usługi Podpis DocSend.

5.3.   Klient ma wyłączną kontrolę i ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść, jakość i format wszystkich Dokumentów Elektronicznych.  Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie czyni Podmiotu DocSend stroną jakiegokolwiek Dokumentu Elektronicznego podpisanego lub udostępnionego za pośrednictwem Podpisu DocSend.

5.4.   Klient jest związany każdym Podpisem Elektronicznym złożonym w jego imieniu przez dowolną osobę za pośrednictwem usługi Podpis DocSend.  Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Podpisów Elektronicznych i Dokumentów Elektronicznych podlega zagranicznym, federalnym i stanowym przepisom prawa oraz przepisom innych jurysdykcji oraz zgadza się, że jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich takich przepisów.

5.5.   Podpisy Elektroniczne na niektórych rodzajach Dokumentów Elektronicznych mogą być nieważne, nie stanowić podstawy do egzekucji lub nie mieć skutków prawnych (np. w przypadku testamentów lub umów dotyczących prawa rodzinnego). Klient zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za ustalenie, czy Dokumenty Elektroniczne podpisane za pomocą Podpisu DocSend są ważne, stanowią podstawę do egzekucji lub mają skutek prawny, a Podmiot DocSend nie ponosi takiej odpowiedzialności. Podmiot DocSend nie składa żadnych oświadczeń ani nie gwarantuje, że Dokumenty Elektroniczne podpisane za pośrednictwem Usługi DocSend są ważne, stanowią podstawę do egzekucji lub mają skutek prawny.

5.6.   Usługa Podpis DocSend jest przeznaczona do transakcji biznesowych, nie zaś do transakcji konsumenckich.  Niektóre przepisy dotyczące ochrony konsumentów mogą nakładać specjalne wymogi dotyczące Podpisów Elektronicznych i Dokumentów Elektronicznych w związku z transakcjami konsumenckimi.  Transakcje konsumenckie zazwyczaj dotyczą osób fizycznych, które w wyniku transakcji uzyskują produkty lub usługi wykorzystywane głównie do celów prywatnych, rodzinnych lub domowych.  Wymogi te mogą obejmować udostępnianie informacji i papierowych kopii Dokumentów Elektronicznych. Podpis DocSend nie spełnia żadnego z tych wymogów ani innych wymogów prawnych.  Klient nie może korzystać z usługi Podpis DocSend w związku z transakcjami konsumenckimi.

5.7.   Klient jest odpowiedzialny za określenie czasu, przez jaki zgodnie z obowiązującymi prawem będzie zobowiązany do przechowywania Danych Klienta, w tym wszelkich Dokumentów Elektronicznych podpisanych lub udostępnionych przez Klienta za pośrednictwem usługi Podpis DocSend.  Zgodnie z sekcją 3.2 wszelkie Dokumenty Elektroniczne muszą być przechowywane przy użyciu własnych urządzeń Klienta, a Podmiot DocSend nie ponosi odpowiedzialności za dalsze przechowywanie lub pobieranie jakichkolwiek Dokumentów Elektronicznych ani za zapewnienie, że osoby trzecie otrzymają Dokumenty Elektroniczne podpisane lub udostępnione przez Klienta za pośrednictwem usługi Podpis DocSend.

6.       Warunki cenowe i płatności.

6.1.   Opłaty. Klient dokona na rzecz Podmiotu DocSend lub swojego resellera wszystkich należnych Opłat w walucie i zgodnie z warunkami płatności wskazanymi w Formularzu Zamówienia lub w odpowiedniej umowie zawartej między Klientem a resellerem Klienta. Klient upoważnia Podmiot DocSend lub swojego resellera do obciążenia Klienta wszystkimi należnymi Opłatami z zastosowaniem wybranej przez Klienta metody płatności. Klient sporządzi również wymaganą dokumentację zakupową. Opłaty nie podlegają zwrotowi, o ile nie wymagają tego przepisy prawa lub nie jest to wyraźnie dopuszczone na mocy niniejszych Warunków.

6.2.   Płatność. Klient będzie opłacał faktury wystawione przez Podmiot DocSend w terminach określonych w Formularzu Zamówienia. Podmiot DocSend może zawiesić lub zakończyć świadczenie Usług w przypadku niedotrzymania terminu uiszczenia Opłat. Klient dostarczy Podmiotowi DocSend lub swojemu resellerowi kompletne i prawidłowe dane rozliczeniowe i kontaktowe.

6.3.   Podatki. Klient jest odpowiedzialny za opłacenie Podatków – opłaty ich nie obejmują. Podmiot DocSend lub reseller Klienta pobierze należny Podatek, kiedy będzie to wymagane. Jeśli Klient przedstawi podmiotowi DocSend lub resellerowi ważne świadectwo zwolnienia podatkowego, podmiot DocSend nie będzie pobierać podatków objętych tym zwolnieniem.

6.4.   Podatki u źródła. Klient zapłaci podmiotowi DocSend lub resellerowi kwotę netto należnych podatków u źródła. Klient i podmiot DocSend lub odpowiednio reseller Klienta będą współpracować, aby uniknąć ewentualnych podatków u źródła, jeśli dostępne są zwolnienia lub traktaty o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeśli podmiot DocSend lub reseller Klienta kwalifikują się do zwolnienia podatkowego lub obniżenia stawki na podstawie takiego traktatu, podmiot DocSend lub reseller Klienta dostarczy Klientowi odpowiednie dokumenty potwierdzające. Klient przedstawi podmiotowi DocSend lub resellerowi Klienta odpowiednie dokumenty potwierdzające, że zapłacił on odpowiednim organom potrąconą lub odliczoną kwotę.

6.5.   Automatyczne odnowienia i okresy próbne. JEŚLI KLIENT WSKAZAŁ JUŻ PODMIOTOWI DOCSEND METODĘ PŁATNOŚCI DLA CELÓW OPŁAT CYKLICZNYCH, A KONTO KLIENTA MA WŁĄCZONĄ OPCJĘ AUTOMATYCZNEGO ODNAWIANIA LUB PODLEGA OKRESOWI PRÓBNEMU, PODMIOT DOCSEND (LUB RESELLER KLIENTA) MOŻE AUTOMATYCZNIE POBRAĆ OPŁATĘ NA ZAKOŃCZENIE OKRESU PRÓBNEGO LUB Z TYTUŁU ODNOWIENIA USŁUGI, O ILE KLIENT NIE POWIADOMI PODMIOTU DOCSEND (LUB SWOJEGO RESELLERA) O CHĘCI WYŁĄCZENIA OPCJI AUTOMATYCZNEGO ODNAWIANIA LUB ANULACJI USŁUG ZGODNIE Z SEKCJĄ 7.2. Podmiot DocSend ma prawo zmiany opłat za Usługi na podstawie zawiadomienia wysłanego przynajmniej trzydzieści dni przed datą kolejnego obciążenia Klienta opłatą.

6.6.   Zamówienia. Jeśli Klient wymaga złożenia zamówienia lub użycia numeru zamówienia, to Klient: (i) musi podać numer zamówienia w momencie zakupu; oraz (ii) zgadza się, że wszelkie zasady i warunki zawarte w zamówieniu Klienta nie mają zastosowania do niniejszych Warunków i są nieważne. Jeśli Klient dokonuje zakupu za pośrednictwem resellera, to wszelkie zasady i warunki ze strony resellera Klienta lub zlecenie zakupu między Klientem i jego resellerem, które są w sprzeczności z niniejszymi Warunkami, uznaje się za nieważne.

7.       Usługi subskrypcyjne.

7.1.   Okres Świadczenia Usług. O ile w Formularzu Zamówienia nie określono inaczej, Usługi są sprzedawane na zasadzie subskrypcji.  Podmiot DocSend będzie świadczyć Klientowi Usługi przez Okres Świadczenia Usług. O ile Strony nie uzgodnią inaczej na piśmie, wszelkie zwiększenie ilości Usług wykupionych w dowolnym Okresie Świadczenia Usług będzie miało proporcjonalny okres obowiązywania kończący się w ostatnim dniu poprzedniego Okresu Świadczenia Usług.

7.2.   Automatyczne odnowienia. O ile nie określono inaczej w Formularzu Zamówienia oraz zgodnie z sekcją 6.5, po upływie Wstępnego Okresu Świadczenia Usług lub Okresu Odnowienia subskrypcja Usług Klienta zostanie automatycznie odnowiona na Okres Odnowienia zgodnie z aktualnie określoną liczbą. Wyjątkiem jest sytuacja, w której jedna ze stron przekaże drugiej pisemne zawiadomienie o wypowiedzeniu (jeśli stroną wypowiadającą jest Klient, należy wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected]) na co najmniej trzydzieści dni przed upływem bieżącego Okresu Świadczenia Usług w przypadku subskrypcji trwających poniżej jednego roku lub na co najmniej sześćdziesiąt dni przed upływem bieżącego Okresu Świadczenia Usług w przypadku subskrypcji trwających powyżej roku. Jeśli Klient wykupił usługi przez Internet za pośrednictwem mechanizmu samoobsługowego i wskazał Podmiotowi DocSend metodę płatności na potrzeby dokonywania obciążeń cyklicznych, Klient może zadecydować o wypowiedzeniu Warunków przy użyciu konsoli administratora przed datą rozpoczęcia Okresu Odnowienia. Podmiot DocSend zastrzega sobie prawo do zmiany cen wszystkich subskrypcji podlegających odnowieniu.

7.3.   Subskrypcje dodatkowe. Usługi mogą być skonfigurowane w celu umożliwienia Administratorom lub Użytkownikom końcowym zakupu dodatkowych subskrypcji lub ilości Usług. Klient odpowiada za zrozumienie ustawień i mechanizmów kontrolnych Usług dla celów zakupu dodatkowych Usług. Podmiot DocSend obciąży Klienta właściwą proporcjonalną kwotą za dodatkowe Usługi za pozostałą część bieżącego Okresu Świadczenia Usług w oparciu o aktualną cenę obowiązującą Klienta, chyba że Formularz Zamówienia stanowi inaczej.

8.       Rozwiązanie.

8.1.   Okres obowiązywania. Niniejsze Warunki zachowują ważność w okresie ich obowiązywania.

8.2.   Wypowiedzenie Warunków przez Klienta.  Możesz wyłączyć konto, wysyłając wniosek o anulację na adres e-mail [email protected] , lub postępując zgodnie z procedurami zawiadamiania dotyczącymi Usług określonymi odpowiednio w sekcji 6.5 lub 7.2.  Wyłączenie konta i wypowiedzenie Warunków nastąpi po przetworzeniu wniosku o anulację przez Podmiot DocSend oraz gdy bieżący Okres Świadczenia Usług dobiegnie końca.

8.3.   Wypowiedzenie przez Podmiot DocSend. DocSend może, według własnego uznania, bezzwłocznie wypowiedzieć niniejsze Warunki i zawiesić dostęp Klienta do Usług, jeśli będą tego wymagać przepisy prawa lub w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta postanowień określonych w sekcji 2.5 lub 2.6 niniejszych Warunków.

8.4.   Wypowiedzenie z podaniem przyczyny. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejsze Warunki, w tym anulować wszystkie Formularze Zamówienia, jeśli: (i) druga strona istotnie naruszy Warunki i nie usunie tego naruszenia w ciągu trzydziestu dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia; lub (ii) druga strona zakończy działalność lub zostanie wobec niej wszczęte postępowanie upadłościowe, które nie zostanie umorzone w ciągu dziewięćdziesięciu dni.

8.5.   Effect of Termination. Jeśli Warunki wygasną, prawa i licencje przyznane Klientowi przez Podmiot DocSend wygasną ze skutkiem natychmiastowym, z wykluczeniem praw i licencji określonych w niniejszej sekcji. Przez okres do 30 dni od wygaśnięcia Warunków Podmiot DocSend może, według własnego uznania, zezwolić Klientowi na pobranie Danych Klienta z Usług. Podmiot DocSend może usunąć Dane Klienta z Usług i nie ma obowiązku dalszego przechowywania Danych Klienta bądź umożliwienia Klientowi ich odzyskania.  Pomoc Podmiotu DocSend po wygaśnięciu niniejszych Warunków podlega wzajemnemu porozumieniu stron z uwzględnieniem opłat i warunków określonych przez Podmiot DocSend w odniesieniu do takiej pomocy.

9.       Oświadczenia i gwarancje. Klient oświadcza i gwarantuje Podmiotowi DocSend, że:  (a) posiada pełne prawa i upoważnienie do związania się niniejszymi Warunkami, w tym – jeśli Klient korzysta z Usług w imieniu firmy lub podmiotu – prawo do związania rzeczonej firmy lub podmiotu niniejszymi Warunkami; (b) korzystając z Usług, Klient nie narusza żadnych obowiązujących przepisów prawa lub regulacji; (c) gromadzenie, wykorzystanie i ujawnianie Danych Klienta za pośrednictwem Usług nie będzie naruszać praw stron trzecich, w tym praw własności intelektualnej bądź jakichkolwiek praw w zakresie prywatności lub jawności.

10.     WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI DOTYCZĄCE GWARANCJI

10.1.   Prace techniczne. Usługa może być tymczasowo niedostępna ze względu na przeprowadzane przez Podmiot DocSend lub dostawców zewnętrznych zaplanowane prace techniczne lub niezaplanowane prace techniczne związane z awarią, a także ze względu na inne przyczyny pozostające poza kontrolą Podmiotu DocSend.

10.2.  Zastrzeżenia. USŁUGI, OPROGRAMOWANIE, MATERIAŁY I WSZELKA POWIĄZANA DOKUMENTACJA SĄ DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ, ORAZ NA ZASADZIE ISTNIEJĄCEJ MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, O ILE NINIEJSZE WARUNKI NIE STANOWIĄ INACZEJ, ANI PODMIOT DOCSEND ANI JEGO SPÓŁKI ZALEŻNE, DOSTAWCY I DYSTRYBUTORZY NIE UDZIELAJĄ ŻADNEJ GWARANCJI, CZY TO WYRAŹNEJ, DOROZUMIANEJ LUB USTAWOWEJ, CZY JAKIEJKOLWIEK INNEJ, W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU BĄDŹ GWARANCJI NIENARUSZALNOŚCI. PODMIOT DOCSEND NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI, ŻE USŁUGI SPEŁNIĄ WYMAGANIA LUB OCZEKIWANIA KLIENTA, ŻE DANE KLIENTA BĘDĄ DOKŁADNE, KOMPLETNE LUB ZACHOWANE BEZ UTRATY, ANI ŻE USŁUGI BĘDĄ ŚWIADCZONE TERMINOWO LUB BEZ BŁĘDÓW CZY ZAKŁÓCEŃ. PODMIOT DOCSEND NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DANE KLIENTÓW, USŁUGI I MATERIAŁY STRON TRZECICH ORAZ JAKIEKOLWIEK TREŚCI PRZESŁANE W USŁUGACH PRZEZ STRONY TRZECIE, ANI TEŻ ZA USŁUGI PODMIOTÓW INNYCH NIŻ DOCSEND (W TYM ZA ŻADNE OPÓŹNIENIA, PRZERWY, BŁĘDY W TRANSMISJI, AWARIE ZABEZPIECZEŃ I INNE PROBLEMY SPOWODOWANE PRZEZ TE ELEMENTY). KLIENT JEST ODPOWIEDZIALNY ZA KORZYSTANIE Z USŁUG LUB OPROGRAMOWANIA ZGODNIE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI, A TAKŻE ZA TWORZENIE KOPII ZAPASOWYCH DANYCH PRZECHOWYWANYCH Z WYKORZYSTANIEM USŁUG.

10.3.   Usługi Beta.

10.3.1. Korzystanie według uznania Klienta. Niezależnie od odmiennych postanowień zawartych w Warunkach: (a) Klient może zdecydować o korzystaniu z Usług Beta według własnego uznania; (b) Usługi Beta mogą nie być obsługiwane i mogą ulec zmianie w dowolnym czasie i bez zawiadomienia Użytkownika; (c) Usługi Beta mogą nie być tak niezawodne lub dostępne jak Usługi; (d) Usługi Beta nie są objęte takimi samymi środkami bezpieczeństwa i środkami kontroli jak Usługi; oraz (e) PODMIOT DOCSEND NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z USŁUG BETA LUB POZOSTAJĄCEJ W ZWIĄZKU Z NIMI – NALEŻY Z NICH KORZYSTAĆ NA WŁASNE RYZYKO.

10.3.2. Informacje Zwrotne. Podmiot DocSend oferuje Usługi Beta w celu uzyskania opinii użytkownika. W zamian za korzystanie z Usług Beta Klient przyjmuje do wiadomości, że podmiot DocSend może skontaktować się z Klientem i jego Użytkownikami końcowymi w celu uzyskania Opinii dotyczących Usług Beta.

10.3.3. Informacje poufne. Usługi Beta są poufne do czasu ich oficjalnego uruchomienia przez podmiot DocSend. Klient podejmie uzasadnione środki w celu zachowania poufności informacji dotyczących Usług Beta, w tym co najmniej te środki, które Klient stosuje w celu ochrony swoich poufnych informacji o podobnym charakterze. Klient nie ujawni informacji dotyczących Usług Beta żadnym stronom trzecim i zachowa poufność w zakresie nowych funkcji oraz ich działania do czasu oficjalnego uruchomienia przez podmiot DocSend. Klient może ujawnić informacje dotyczące Usług Beta w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub rozporządzenia, jeżeli Klient przekaże podmiotowi DocSend zawiadomienie pisemne z odpowiednim wyprzedzeniem, w dozwolonym zakresie, tak aby umożliwić podmiotowi DocSend podjęcie starań mających na celu uniemożliwienie lub ograniczenie ujawnienia.

11.      Ograniczenie odpowiedzialności.

11.1.   Ograniczenie odpowiedzialności pośredniej. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, Z WYJĄTKIEM ZOBOWIĄZAŃ PODMIOTU DOCSEND LUB KLIENTA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA PRZED ROSZCZENIAMI, ANI KLIENT, ANI PODMIOT DOCSEND I JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE, DOSTAWCY I DYSTRYBUTORZY NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA (I) SZKODY UBOCZNE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, SKUTKUJĄCE ODSZKODOWANIEM RETORSYJNYM LUB NAWIĄZKĄ; LUB (II) UTRATĘ UŻYTECZNOŚCI, DANYCH, TRANSAKCJI, DOCHODÓW LUB ZYSKÓW (W KAŻDYM PRZYPADKU NIEZALEŻNIE, CZY BEZPOŚREDNIO, CZY POŚREDNIO), NIEZALEŻNIE, CZY STRONA WIEDZIAŁA LUB POWINNA BYŁA WIEDZIEĆ O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, I NAWET JEŚLI ŚRODEK PRAWNY NIE SPEŁNIA SWOJEGO PODSTAWOWEGO CELU.

11.2.   Ograniczenie kwoty odpowiedzialności. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTU DOCSEND NA PODSTAWIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW NIE PRZEKROCZY KWOTY WYPŁACONEJ PODMIOTOWI DOCSEND PRZEZ KLIENTA NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY W OKRESIE 12 MIESIĘCY PRZED DATĄ POWSTANIA ZOBOWIĄZANIA. W PRZYPADKU SUBSKRYPCJI Z BEZPŁATNYM DOSTĘPEM LUB USŁUG BETA CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTU DOCSEND NIE PRZEKROCZY ŁĄCZNIE 50 USD (PIĘĆDZIESIĘCIU DOLARÓW AMERYKAŃSKICH).

11.3.   Niespełnienie zasadniczego założenia środków naprawczych.  KAŻDA ZE STRON PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE NINIEJSZY PKT 11 STANOWI FUNDAMENT POROZUMIENIA MIĘDZY NIMI I OKREŚLA ZASADY PODZIAŁU RYZYKA MIĘDZY STRONAMI ORAZ ZACHOWUJE WAŻNOŚĆ PO WYGAŚNIĘCIU POZOSTAŁYCH WARUNKÓW I MA ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH ROSZCZEŃ SPOWODOWANYCH LUB ZWIĄZANYCH Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI, DOWOLNYMI USŁUGAMI DOCSEND LUB DOWOLNYMI USŁUGAMI POWIĄZANYMI, NIEZALEŻNIE OD RODZAJU ODPOWIEDZIALNOŚCI (KONTRAKTOWA, DELIKTOWA, BEZWZGLĘDNA LUB INNA), NAWET W PRZYPADKU STWIERDZENIA, ŻE KTÓRYKOLWIEK OGRANICZONY ŚRODEK NAPRAWCZY PRZEWIDZIANY W NINIEJSZYCH WARUNKACH NIE SPEŁNIŁ SWOJEGO ZASADNICZEGO ZAŁOŻENIA.

12.      Odszkodowanie. Klient gwarantuje Podmiotowi DocSend i jego Spółkom Powiązanym rekompensatę w przypadku jakichkolwiek strat, zobowiązań, szkód, kar, grzywien, kosztów, opłat, wydatków, roszczeń, działań lub żądań, w tym uzasadnionych opłat prawnych i księgowych, będących następstwem lub wynikających z: (a) naruszenia przez Klienta niniejszych Warunków, w tym określonych powyżej oświadczeń i gwarancji; (b) Danych Klienta; (c) innego rodzaju dostępu lub wkładu Klienta bądź właściwego lub niewłaściwego korzystania przez Klienta z Usług z uwzględnieniem – bez ograniczeń – Materiałów.  Klient będzie współpracował z Podmiotem DocSend w zakresie ochrony Podmiotu DocSend przed tego rodzaju roszczeniami, pozwami lub żądaniami.

13.      Prawa autorskie. W stosownych okolicznościach Podmiot DocSend usunie konto i zablokuje dostęp każdemu podmiotowi naruszającemu prawa autorskie. Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich lub przedstawicielem prawnym właściciela praw autorskich i uważasz, że jakiekolwiek treści dostępne w ramach Usługi naruszają te prawa, zgodnie z naszą polityką zawiadomień związaną z ustawą DMCA (Digital Millennium Copyright Act) możesz wysłać stosowne zawiadomienie (https://www.docsend.com/dmca-notification/).

14.      Zgodność z przepisami.

14.1.   Kwestia rządu Stanów Zjednoczonych.  Klient nie ma prawa usuwać lub eksportować ze Stanów Zjednoczonych, ani też zezwalać na eksport lub reeksport Usług ani czegokolwiek, co ma z nimi związek, z naruszeniem jakichkolwiek ograniczeń, praw bądź regulacji Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych, Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych, jakiejkolwiek innej agencji lub organu Stanów Zjednoczonych bądź jakichkolwiek agencji lub organów zagranicznych.  Zgodnie z definicją zawartą w sekcji 2.101 zbioru przepisów FAR (Federal Acquisition Regulation) dokumentacja i oprogramowanie zainstalowane bądź umieszczone przez Podmiot DocSend na urządzeniach użytkownika (jeśli dotyczy) stanowią „przedmioty komercyjne” i zgodnie z sekcją 252.227-7014 (podpunkt a, paragrafy 1 i 5) zbioru przepisów DFAR (Defense Federal Acquisition Regulation) uważane są za „komercyjne oprogramowanie komputerowe” i „dokumentację dotyczącą komercyjnego oprogramowania komputerowego”.  Zgodnie z sekcją 227.7202 zbioru przepisów DFAR i sekcją 12.212 zbioru przepisów FAR wszelkie wykorzystanie, modyfikacja, powielanie, udostępnianie, użytkowanie, wyświetlanie lub ujawnianie takiego oprogramowania komercyjnego lub dokumentacji oprogramowania komercyjnego przez rząd Stanów Zjednoczonych będzie podlegać wyłącznie niniejszym Warunkom i – z wykluczeniem wyjątków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach – będzie zabronione.

14.2.   Zgodność z przepisami w zakresie eksportu.  Podczas świadczenia Usług i korzystania z nich każda ze stron musi przestrzegać wszystkich obowiązujących praw w zakresie kontroli eksportu.  Bez ograniczeń względem powyższego:  (a) każda ze stron oświadcza, iż nie znajduje się na żadnej sporządzonej przez rząd Stanów Zjednoczonych liście osób lub podmiotów objętych zakazem eksportu; (b) Klient nie ma prawa zezwalać użytkownikom na dostęp do Usług lub korzystanie z nich z naruszeniem jakiegokolwiek nałożonego przez Stany Zjednoczone embarga, zakazu lub ograniczenia eksportowego.

15.      Spory.

15.1.   Rozstrzygnięcia nieformalne. Przed wysunięciem roszczenia każda ze stron zobowiązuje się do próby rozwiązania sporu poprzez kontakt z drugą stroną z wykorzystaniem procedur zawiadamiania, o których mowa w punkcie 15.2. Jeśli spór nie zostanie rozwiązany w ciągu sześćdziesięciu dni od zawiadomienia, Klient lub Podmiot DocSend mogą wszcząć postępowanie formalne.

15.2.   Arbitraż. Klient i Podmiot DocSend zgadzają się rozstrzygać wszelkie roszczenia związane z Warunkami lub Usługami w drodze ostatecznego i wiążącego arbitrażu indywidualnego, z wykluczeniem poniższych przypadków. Obejmuje to spory wynikające z interpretacji lub związane z interpretacją lub zastosowaniem niniejszej podsekcji dotyczącej arbitrażu, w tym jej wykonalności, odwołalności lub ważności. Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe (American Arbitration Assotiation – AAA) przeprowadzi arbitraż na podstawie swoich reguł arbitrażu komercyjnego. Arbitraż będzie miał miejsce w San Francisco (CA) lub w innym miejscu, na które obie Strony pisemnie wyrażą zgodę. Arbiter może przyznać zadośćuczynienie wyłącznie indywidualnie i tylko w zakresie niezbędnym do zaspokojenia roszczenia (roszczeń) Klienta lub Podmiotu DocSend; arbiter nie może przyznać zadośćuczynienia w imieniu innych osób lub ogółu społeczeństwa. Dawne, obecne i przyszłe spółki zależne oraz pośrednicy Podmiotu DocSend mogą powoływać się na jego prawa wynikające z sekcji „Spory” w przypadku, gdy zaangażują się w spór z Klientem; w przeciwnym razie niniejsze Warunki nie skutkują przyznaniem praw żadnym stronom trzecim.

15.3.   Wyjątki dotyczące arbitrażu. Każda ze stron może wnieść pozew w federalnym lub stanowym sądzie hrabstwa San Francisco w stanie Kalifornia wyłącznie w celu zabezpieczenia roszczeń w drodze sądowego nakazu zaprzestania nieuprawnionego użycia lub nadużycia Usług lub naruszenia praw własności intelektualnej bez wcześniejszego udziału w opisanym powyżej nieformalnym procesie zawiadamiania o sporze. Zarówno Klient, jak i Podmiot DocSend akceptują miejscową i osobistą jurysdykcję.

15.4.   BRAK POZWÓW ŁĄCZNYCH LUB ZBIOROWYCH. Klient może rozwiązać spory z Podmiotem DocSend tylko indywidualnie i nie może wnieść skargi w postaci pozwu łącznego, skonsolidowanego lub zbiorowego. Arbitraże zbiorowe, pozwy zbiorowe, działania prawnicze reprezentujące interes zbiorowy i konsolidacja z innymi arbitrażami są niedozwolone.

15.5.   Klauzula salwatoryjna. Jeśli jakakolwiek część niniejszej sekcji „Spory” zostanie uznana za niezgodną z prawem lub niewykonalną, pozostała część pozostanie w mocy, z wyjątkiem przypadku, gdy stwierdzenie częściowej niezgodności z prawem lub niewykonalności umożliwi wszczęcie arbitrażu grupowego lub zbiorowego – wówczas postanowienia punktu „Spory” będą uznane za niemożliwe do wykonania w całości. Jeśli okaże się, że Klient ma niezbywalne prawo do wniesienia konkretnego roszczenia lub żądania określonej formy zadośćuczynienia, w przypadku którego arbiter nie ma uprawnień do podjęcia działań naprawczych lub przyznania zadośćuczynienia zgodnie z postanowieniami zawartymi w sekcji „Roszczenia”, wówczas to odpowiednie roszczenie lub wniosek o zadośćuczynienie może zostać skierowany do sądu, a Klient i Podmiot DocSend zgadzają się, że postępowanie sądowe dotyczące takiego roszczenia lub wniosku o zadośćuczynienie zostanie zawieszone w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie każdego indywidualnego roszczenia lub wniosku (wniosków) o zadośćuczynienie w postępowaniu arbitrażowym.

16.      Informacje różne.

16.1.   Zmiany. Podmiot DocSend może okresowo aktualizować niniejsze Warunki. Klienci mogą zapoznać się z najnowszą wersją niniejszych Warunków w dowolnym momencie pod adresem https://www.docsend.com/terms-of-service/.  Zmienione postanowienia wejdą w życie po ich opublikowaniu lub z dowolnym dniem wejścia w życie określonym w publikacji. Możesz zaakceptować zmienione warunki poprzez uzyskanie dostępu do Usługi lub korzystanie z niej po upływie danej daty.

16.2.   Cesja.  Klient nie ma prawa do cesji niniejszych Warunków bez uzyskania pisemnej zgody Podmiotu DocSend. Podmiot DocSend może dokonać cesji lub przeniesienia niniejszych Warunków – w całości lub części – bez ograniczeń.

16.3.   Zawiadomienia. Zawiadomienia wysyłane będą za pośrednictwem poczty e-mail, poczty poleconej, lotniczej lub priorytetowej i uznawane będą za dostarczone z chwilą odebrania. Zawiadomienia mogą być wysyłane do Klienta na adres e-mail powiązany z kontem i w takim przypadku uznaje się je za dostarczone z chwilą wysłania. Zawiadomienia dla Podmiotu DocSend należy wysyłać do działu prawnego firmy Dropbox na adres e-mail [email protected] wraz z kopią skierowaną na następujący adres: Dropbox, Inc., P.O. Box 77767, San Francisco, CA 94107, attn.: Legal Department.

16.4.   Siła wyższa.  Z wyjątkiem zobowiązań finansowych ani Podmiot DocSend, ani Klient nie ponoszą odpowiedzialności za nienależyte wykonanie niniejszej Umowy spowodowane przez okoliczności, które były poza kontrolą stron (np. klęski żywiołowe, działania wojenne lub terroryzm, zamieszki, utrudnienia w wykonywaniu pracy, działania rządu i zakłócenia działania Internetu).

16.5.   Klauzula salwatoryjna. Jeśli jakiekolwiek postanowienie zawarte w niniejszych Warunkach okaże się niewykonalne bądź nieprawidłowe, postanowienie takie zostanie zmodyfikowane lub usunięte w minimalnym wymaganym stopniu, który pozwoli na utrzymanie pozostałej części niniejszych Warunków w mocy, zapewniając przy tym ich wykonalność; ponadto wprowadzony zostanie wykonalny warunek zastępczy, który będzie możliwie najlepiej odzwierciedlał intencje Podmiotu DocSend.

16.6.   Zakaz pośredniczenia. Na mocy niniejszych Warunków nie powstaje żadne przedstawicielstwo, partnerstwo, wspólne przedsięwzięcie ani stosunek pracy. Klient nie ma ponadto żadnego rodzaju upoważnienia do zobowiązywania Podmiotu DocSend w jakimkolwiek zakresie. Klient i Podmiot DocSend nawiązują stosunek jako podmioty niezależne.

16.7.   Zakaz innych beneficjentów. Na mocy niniejszych Warunków nie są przyznane stronom trzecim jakiekolwiek prawa do czerpania korzyści w związku z produktem Podmiotu DocSend lub z jakimkolwiek produktem strony trzeciej udostępnionym za pośrednictwem Usługi.

16.8.   Nagłówki. Nagłówki sekcji służą wyłącznie łatwiejszemu odwoływaniu się do poszczególnych treści.

16.9.   Odwołania do Klienta. Podmiot DocSend zastrzega sobie prawo do korzystania z nazwy i logo Klienta w celach marketingowych lub promocyjnych w witrynie DocSend oraz w innego rodzaju komunikacji z istniejącymi bądź potencjalnymi klientami Podmiotu DocSend.

16.10. Prawo właściwe.  Niniejsze Warunki będą podlegać przepisom prawa obowiązującym w stanie Kalifornia z wyłączeniem mocy obowiązującej przepisów kolizyjnych. O ile Podmiot DocSend w konkretnym przypadku nie postanowi inaczej, Klient wyraźnie zgadza się poddać wyłącznej osobistej jurysdykcji sądów federalnych i stanowych znajdujących się w hrabstwie San Francisco w stanie Kalifornia w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów związanych z dostępem do Usługi lub korzystaniem z niej przez Klienta, z zastrzeżeniem sekcji 15. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania.

16.11. Prywatność.  Klient przyjmuje do wiadomości, że informacje, które udostępnia Podmiotowi DocSend, mogą być gromadzone, wykorzystywane i ujawniane w sposób określony w Polityce Prywatności.  Klient proszony jest o uważne zapoznanie się z Polityką Prywatności celem zrozumienia sposobu, w jaki Podmiot DocSend gromadzi i wykorzystuje dane osobowe.

16.12. Całość Umowy. Obie strony zgadzają się, że niniejsze Warunki stanowią pełne i wyłączne oświadczenie dotyczące wzajemnego porozumienia stron, oraz że Warunki te anulują wszystkie związane z przedmiotem niniejszych Warunków wcześniejsze umowy, kontakty i inne porozumienia zarówno pisemne, jak i ustne, a także że wszelkie odstąpienia od niniejszych Warunków lub ich modyfikacje muszą mieć formę pisemną i zostać podpisane przez obie strony, chyba że postanowiono inaczej.

16.13. Obowiązywanie Warunków po ich wygaśnięciu lub wypowiedzeniu. Następujące postanowienia będą obowiązywać również po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu niniejszych Warunków: sekcje 1.5, 1.7, 3.3, 3.4, 4, 8.4, 9, 10, 11, 12, 15 i 16; wszystkie postanowienia dotyczące odszkodowań oraz wszystkie wykluczenia i ograniczenia dotyczące gwarancji i odszkodowań określone w niniejszych Warunkach lub w inny sposób funkcjonujące w prawie; wszystkie definicje użyte w powyższych sekcjach, niezależnie od ich umiejscowienia; wszystkie licencje wieczyste udzielone na mocy niniejszych Warunków, które nie zostały wyraźnie wycofane.

17.      Definicje.

Administrator” oznacza wyznaczonego przez Klienta Użytkownika Końcowego, który zarządza świadczeniem Usług Użytkownikom Końcowym w imieniu Klienta na wielu szczeblach.

Konsola Administratora” oznacza narzędzie internetowe udostępnione Klientowi przez Podmiot DocSend do zarządzania Usługami.

Spółka Powiązana” oznacza dowolny podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany lub podlega wspólnej kontroli wraz ze stroną, gdzie „kontrola” oznacza możliwość kierowania zarządzaniem i polityką danego podmiotu.

Poświadczenia Uwierzytelniające” oznaczają nazwy użytkowników, hasła i inne informacje uwierzytelniające.

Usługi Beta” oznaczają usługi lub funkcje określone jako alfa, beta, wersja wstępna, wersja wczesnego dostępu lub wersja próbna, bądź też przy użyciu słów lub terminów o podobnym znaczeniu.

Dane Klienta” oznaczają dane, informacje, dokumenty, zapisy, teksty, zawartości i inne materiały, które Klient przesyła, udostępnia, publikuje, dostarcza lub w inny sposób przekazuje bądź przechowuje za pośrednictwem Usług.

Podpis DocSend” oznacza funkcję Usług, która ułatwia podpisywanie dokumentów elektronicznych pomiędzy stronami za pomocą Podpisów Elektronicznych.

Data Wejścia w Życie” oznacza datę zobowiązania się Stron do przestrzegania niniejszych Warunków poprzez ich akceptację online lub podpisanie Formularza Zamówienia.

Elektroniczna” oznacza technologię mającą elektryczne, cyfrowe, magnetyczne, bezprzewodowe, optyczne, elektromagnetyczne lub podobne możliwości.

Dokument Elektroniczny” oznacza umowę lub inny dokument utworzony, wygenerowany, wysłany, przekazany, odebrany lub przechowywany za pośrednictwem środków elektronicznych.

Podpis Elektroniczny” oznacza elektroniczny dźwięk, symbol lub proces udostępniony przez nas i wykonany lub przyjęty przez Użytkownika w celu podpisania Dokumentu Elektronicznego.

Użytkownicy Końcowi” oznaczają użytkowników konta Usług należącego do Klienta. Użytkownicy Końcowi mogą obejmować pracowników, konsultantów, agentów, przedstawicieli lub studentów Klienta i jego Spółek Powiązanych bądź jakiekolwiek inne osoby upoważnione przez Klienta do korzystania z Usług za pośrednictwem konta Klienta.

Konto Użytkownika Końcowego” oznacza konto dodane przez Klienta w ramach Usług dla Użytkownika Końcowego.

Licencja Użytkownika Końcowego” oznacza wykupioną przez Klienta licencję, która umożliwia Klientowi dodanie Konta Użytkownika Końcowego.

Przepisy Kontroli Eksportu” oznaczają wszystkie obowiązujące przepisy ustaw i rozporządzeń dotyczące kontroli eksportu i reeksportu, włącznie z Rządowymi Przepisami Eksportowymi („EAR”) zarządzanymi przez Departament Handlu USA, sankcjami handlowymi i ekonomicznymi zarządzanymi przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu oraz Przepisami Międzynarodowego Handlu Bronią („ITAR”) zarządzanymi przez Departament Stanu USA.

Informacje Zwrotne” oznaczają wszelkie informacje zwrotne, uwagi lub sugestie dotyczące Usług, które Klient lub Użytkownicy Końcowi mogą udostępnić, w tym wszelkie komentarze lub sugestie dotyczące naszego produktu, ofert, Usługi lub Witryny zamieszczane na naszych forach. Informacje Zwrotne mogą obejmować komentarze, sugestie, zgłoszenia błędów i analizy zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej.

Opłaty” oznaczają kwoty ujęte na fakturach wystawionych Klientowi bądź naliczone przez Podmiot DocSend zgodnie z Formularzem Zamówienia.

Wstępny Okres Świadczenia Usług” oznacza okres świadczenia odpowiednich Usług rozpoczynający się od Daty Udostępnienia, o czasie trwania określonym w Formularzu Zamówienia.

Prawa Własności Intelektualnej” oznaczają obecne i przyszłe prawa zastrzeżone patentem na całym świecie, prawa autorskie, tajemnice handlowe, znaki towarowe, prawa moralne i inne podobne prawa.

Materiały” oznaczają całą zawartość Usługi, w tym zawarte w Usłudze znaki towarowe, znaki usługowe i logo, z pominięciem Danych Klienta.

NDA” oznacza szablon umowy o zachowaniu poufności.

Formularz Zamówienia” oznacza dokument zamówienia, stronę zamówienia lub interfejs użytkownika, za pośrednictwem którego Klient wykupuje subskrypcję Usług, aktywuje je bądź dokonuje rejestracji w celu korzystania z nich.

Polityka Prywatności” oznacza politykę prywatności DocSend dostępną tutaj: https://www.docsend.com/privacy.

Data Udostępnienia” oznacza dzień udostępnienia Klientowi Usługi przez Podmiot DocSend.

Okres Odnowienia”, o ile Strony nie uzgodniły inaczej na piśmie, oznacza okres odnowienia trwający tyle, ile Wstępny Okres Świadczenia Usług lub poprzedni Okres Odnowienia.

Szczególne Warunki Świadczenia Usług” oznaczają dodatkowe warunki, które mają zastosowanie do określonych Usług lub funkcji bądź też części Usług, i które mogą być dołączone do Formularza Zamówienia lub udostępnione w momencie, gdy Klient uzyska dostęp do określonych Usług lub dokona ich aktywacji.

Usługi” oznaczają usługi DocSend obejmujące: (a) witrynę internetową DocSend (https://www.docsend.com); (b) usługi komunikacji i wymiany informacji oraz powiązane technologie, w tym funkcje interaktywne i funkcje komunikacyjne dostępne za pośrednictwem witryny internetowej; (c) wszelkie inne powiązane usługi udostępniane zgodnie z opisem w Formularzu Zamówienia; (d) Oprogramowanie; oraz (e) Materiały.

Okres Świadczenia Usług” oznacza Wstępny Okres Świadczenia Usług i wszystkie Okresy Odnowienia odpowiednich Usług.

Oprogramowanie” oznacza dowolne oprogramowanie udostępniane w ramach Usług bezpośrednio przez Podmiot DocSend lub za pośrednictwem kanałów dystrybucji stron trzecich, np. sklepów z aplikacjami.

Podwykonawca” oznacza podmiot, któremu Podmiot DocSend zleca wypełnienie jakichkolwiek obowiązków wynikających z Umowy.

Podległy Podmiot Przetwarzający Dane” oznacza podmiot, który na potrzeby świadczenia Usług podejmuje się przetwarzania Danych Klienta w imieniu Podmiotu DocSend lub w imieniu innego podległego firmie Dropbox podmiotu przetwarzającego dane.

Podatki” oznaczają wszelkie podatki od sprzedaży, użyczenia, wartości dodanej, towarów i usług lub konsumpcji, bądź też akcyzy, obciążenia lokalne lub inne podatki (m.in. ISS, CIDE, PIS i CONFINS), cła lub inne obciążenia dowolnego rodzaju, z wyłączeniem podatku naliczanego w oparciu o przychód netto Podmiotu DocSend, powiązane z Usługami lub Oprogramowaniem, włączając w to wszelkie powiązane kary lub odsetki.

Okres Obowiązywania Umowy” oznacza okres obowiązywania niniejszych Warunków, który rozpoczyna się z Dniem Wejścia w Życie i kończy wraz z wcześniejszym z następujących zdarzeń: (i) koniec wszystkich właściwych Okresów Świadczenia Usług; lub (ii) rozwiązanie Umowy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie.

Usługa Strony Trzeciej” oznacza usługę, aplikację, witrynę internetową lub inny zasób podmiotu zewnętrznego.

Materiały Strony Trzeciej” oznaczają wszelkie materiały, opinie, towary i usługi udostępnione za pośrednictwem Usługi Strony Trzeciej.

Podatki Potrącane u Źródła” oznaczają wszelkie podatki dochodowe nałożone na Podmiot DocSend lub resellera Klienta, w przypadku których Klient jest prawnie zobowiązany do zatrzymania lub potrącenia części płatności należnej Podmiotowi DocSend lub resellerowi Klienta.